Formuláře

Krizové situace v rodinách s dětmi

  Místní poplatek z pobytu

  Místní poplatek ze psů

  Ohlášení odstranění stavby, terénních úprav a zařízení

  Ohlášení stavby

  Ověřování pravosti podpisu a ověřování shody opisů nebo kopie s listinou

   Oznámení kulturní akce

   Oznámení o užívání stavby

   Oznámení stavby posouzené autorizovaným inspektorem

   Oznámení změny počtu osob v bytě

   Oznámení změny v užívání

   Pořádání sportovních a kulturních podniků

   Přechod nájmu

   Přestupky

   Sociální a výchovné problémy nezletilých (do 15 let, mladistvých do 18 let)

    Ustanovení zvláštního příjemce důchodu

     Užívání veřejného prostranství

     Vítání občánků

     Vydání rybářského lístku

     Výměna bytu

     Žádost o byt zvláštního určení – byt v domě s pečovatelskou službou

     Žádost o povolení k odběru podzemních vod

     Žádost o povolení k předčasnému užívání

     Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les

     Žádost o povolení stavebních úprav v bytě

     Žádost o povolení zkušebního provozu

      Žádost o pronájem bytu

      Žádost o rozšíření nájemní smlouvy

      Žádost o stavební povolení

      Žádost o stavební povolení studny

      Žádost o užívání veřejného prostranství (zeleně)

      Žádost o voličský průkaz

      Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele

      Žádost o změnu nájemní smlouvy z důvodu trvalého opuštění domácnosti jedním z nájemců

      Zvláštní způsoby hlasování