Formuláře

Krizové situace v rodinách s dětmi

  Místní poplatek z pobytu

  Místní poplatek ze psů

  Ohlášení odstranění stavby, terénních úprav a zařízení

  Ohlášení stavby

  Ověřování pravosti podpisu a ověřování shody opisů nebo kopie s listinou

   Oznámení kulturní akce

   Oznámení o užívání stavby

   Oznámení stavby posouzené autorizovaným inspektorem

   Oznámení změny počtu osob v bytě

    Oznámení změny v užívání

    Pořádání sportovních a kulturních podniků

    Přechod nájmu

    Přestupky

    Sociální a výchovné problémy nezletilých (do 15 let, mladistvých do 18 let)

     Ustanovení zvláštního příjemce důchodu

      Užívání veřejného prostranství

      Vítání občánků

      Vydání rybářského lístku

      Výměna bytů

      Žádost o byt zvláštního určení – byt v domě s pečovatelskou službou

      Žádost o povolení k odběru podzemních vod

      Žádost o povolení k předčasnému užívání

      Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les

      Žádost o povolení stavebních úprav v bytě

      Žádost o povolení tomboly

      Žádost o povolení zkušebního provozu

       Žádost o pronájem bytu

       Žádost o rozšíření nájemní smlouvy

       Žádost o stavební povolení

       Žádost o stavební povolení studny

       Žádost o užívání veřejného prostranství (zeleně)

       Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele

       Žádost o změnu nájemní smlouvy z důvodu trvalého opuštění domácnosti jedním z nájemců

       Zvláštní způsoby hlasování