Tyto stránky použivájí cookies
Náše stránky používají technické, analytické, marketingové cookies. Toto vše potřebujeme pro správnou funkci stránek a pro vyhodnocení, jak jsou naše stránky používány. Pro více informací a nastavení navštivte Informace o cookies.
Nastavení
Znak městské části Brno-Černovice

Brno
Černovice

Logo města Brna

Pozor na pálení biologického materiálu, varují hasiči!

S jarním obdobím začínají také přípravy zahrada na sezónu. Uklízí se, vyhrabává listí, stříhají stromky. Vzniká větší množství zahradního odpadu. Někteří lidé jej následně pálí. Ale pozor, jak každoročně varují hasiči, je nutné dodržovat zákony a vyhlášky obcí a městských částí. I proto Černovice nabízejí svoz biologického odpadu.

Pálit biologický odpad můžete v naší městské části vždy v úterý od 17 do 20 hodin nebo v sobotu od 14 do 20 hodin.

„Mezi příčiny typických jarních požárů patří neopatrnost a nedbalost lidí, kteří odhodili nedopalek, neuhlídali pálení nebo dokonce přistoupili k plošnému vypalování trávy. Tyto dva termíny – pálení a vypalování – je však nutné rozlišovat,“ upozorňuje mluvčí jihomoravských hasičů Jaroslav Mikoška.

Vypalování trávy je v České republice zakázáno hned třemi zákony: zákonem o požární ochraně, zákonem o ochraně přírody a krajiny a zákonem o myslivosti ve znění pozdějších předpisů. Za tento přestupek lze fyzické osobě uložit pokutu do výše 25 000 Kč, v případě právnické a podnikající fyzické osoby hrozí pokuta až do výše 500 000 Kč.

Kontrolované pálení přírodních materiálů po úklidu zahrad mohou provádět fyzické osoby za podmínek stanovených dotčenými zákony (zákon o požární ochraně, zákon o ovzduší, zákon o lesích, zákon o odpadech a další) a za podmínek stanových vyhláškami obcí, a to na přiměřeně velikých hromadách za přítomnosti dospělé osoby a s připravenými prostředky k možnému hašení.

Právnické a podnikající fyzické osoby jsou povinny plánované spalování přírodních materiálů předem oznámit územně příslušnému HZS kraje včetně připravených opatření proti vzniku a šíření požáru. HZS kraje může určit další podmínky této činnosti nebo činnost zcela zakázat. Za porušení této ohlašovací povinnosti může být těmto osobám uložena pokuta opět až do výše 500 000 Kč.

Ohlašování pálení však v případě větších ohňů doporučujeme i fyzickým osobám a lze jej provést přes formulář na adrese paleni.izscr.czNikdy však ne na telefonních číslech tísňových linek 112 nebo 150. Nahlášením pálení se předejde zbytečnému výjezdu jednotek hasičů.

Pravidla pro pálení biologického materiálu:

■ velikost hromady klestí je nutno volit tak, aby shořela v době, kdy je na místě přítomen dozor, 

■ při náhlém zhoršení počasí nebo silném větru je pálení nutné ihned přerušit a oheň uhasit, 

■ místo pro pálení se izoluje pruhem širokým nejméně 1 m, kde budou odstraněny hořlavé materiály až na minerální půdu (zeminu), 

■ místo spalování se zabezpečí dostatečným množstvím hasebních látek, 

■ místo pálení lze opustit až po úplném uhašení ohně, 

■ po dobu 5 dnů nebo do vydatného deště je nutno místo pálení pravidelně kontrolovat, 

■ příjezdové cesty vedoucí k místům spalování nesmí být zataraseny, 

■ spalovat klest lze pouze v bezpečné vzdálenosti od obytných nebo hospodářských objektů, 

■ osoba mladší 15 let nemůže odpad spalovat bez přítomnosti osoby starší 18 let, která je spalováním pověřena.