Připomínky MČ k územní studii lokality Na Kaménkách

Schváleno na zasedání zastupitelstva MČ Brno-Černovice 6. 6. 2019
Variantní řešení a další průběh
• MČ Brno-Černovice souhlasí s variantními řešení všech vybraných lokalit, dále se vyjadřuje ke studii s variantními řešeními
• navrhujeme nejprve dopracovat územní studii a zapracovat variantní řešení, teprve poté zahájit proces změny územního plánu
• změna etapizace: zahájení výstavby od ul. Olomoucká
Doprava
● dopravní napojení vést primárně na Olomouckou, Černovickou a přes tunýlek
● napojení na Charbulovu jen omezeně, nízkokapacitní; přesunout zelený pás podél napojení na Charbulovu tak, aby oddělil a ochránil stávající zástavbu
● doplnění „širších vztahů“ – textová část (prosíme o propracování dle zadání), chybí zde propojky, které jsou řešeny až ve výkresu „Doprava“
● dopravní napojení přes tunýlek na Černovickou terasu (auto i cyklo) zajistit současně se zahájením výstavby v jižní části
● doplnit zpracování přechodových území, vytvořit maximum “propojek” do původní zástavby (např. Areál zdraví – ul. Kneslova)
● v křižovatce s Charbulovou počítat s možností výstavby komunikace napojující lokalitu U Floriána (v této lokalitě je již podána žádost o stavební povolení na výstavbu čtyř třípatrových bytových domů)
● bezbariérový přístup z ulice Charbulova, doplnit do řezu
● nadefinovat komunikaci Húskova – nad PN, kolem garáží (obousměrná, chodník, cyklo, zeleň); vybudovat současně s výstavbou centrální části
● vyřešit napojení navrhované komunikace na soukromou cestu u garáži
● zprostupnění areálu léčebny – pěší/cyklo/silniční napojení kolem Mosilany, přes řeku na Masnou
● zajistit dobrou dopravu do centra: kolejová doprava, např. možnost využití tratě u ul. Ostravská
Hustota a struktura zalidnění
● navrhované hodnoty IPP jsou oproti stávajícímu územnímu plánu příliš vysoké; v případě zachování navrhovaného IPP požadujeme uvolnit další plochy pro sport, rekreaci a zeleň
● podpořit výstavbu velkých bytů (alespoň 3+kk), kterých je již v současnosti v Černovicích nedostatek; nechceme investiční malometrážní byty
● v jižní lokalitě
○ viladomy – snížení počtu NP na 2 – 4 (zástavba zvyšující se od Starých Černovic); viladomy navýší počet obyvatel na dvojnásobek (oproti původně navržené zástavbě rodinnými domy) – navýšit potřebné kapacity MŠ a ZŠ
○ vybudovat zde DPS
Vybavenost, zeleň a voda v krajině
● dbát na zajištění dostatečné kapacity ZŠ a MŠ
● 2 MŠ (v jižní a severní části území)
○ prověřit možnost přemístění školky v lokalitě jih: nevhodné vklínění mezi RD stávající a budoucí zástavby, špatná dopravní dostupnost (omezená kapacita stávající komunikace Havraní a Skřivánčí), velká část pobytové plochy zahrady je pod vedením VVN; dle zadávacích podmínek, str. 46, se výstavba hřišť v ochranném pásmu nedoporučuje)
○ lokalitě sever chybí vymezená plocha pro zahradu
○ školky kapacitně vedeny jako 2třídky po 20 dětech; ve výpočtech pro MŠ je požadováno 120 míst, chybí 40 míst!
● vypracování studie dostavby ZŠ Kneslova (kapacita 400 dětí; celková kapacita školy bude cca 700 dětí)
● stará škola (Charbulova 137) jako rezerva pro školství
● vytvořit „centrum“ jižní části – školka, supermarket, vybavenost v jižní části
● zvětšení veřejného prostranství před radnicí
● rozšířit plochu parku; více vyhovující by byl park v horizontální podobě navazující na park před ZŠ Kneslova (stávající návrh – omezené využití pro méně mobilní osoby)
● usilovat o větší zádrž vody v území
● vzít v úvahu stávající val v navrhovaném zeleném pásu, který byl vybudován pro ochranu před bleskovými povodněmi
● prověřit možnost vsakování vody/vybudování retenčních nádrží před Novou Mosilanou/v ploše stávajícího lesoparku
Širší vztahy
• z pohledu MČ studie nedostatečně bere v úvahu širší vztahy a nedostatečně řeší problematiku funkčního propojení nové zástavby a stávající čtvrti
• nedostatečné propojení řešeného území (nová radnice, MŠ) s Areálem zdraví; žádáme o podrobnější rozpracování této lokality
• propojení území s budovou Staré školy (Charbulova 137)
Právní stránka
• Smluvní zajištění výstavby (smlouvy uzavřené za asistence právní kanceláře specializující se na uzavírání smluv týkajících se výstavby mezi obcemi a developery, důsledné hájení zájmů statutárního města Brna):
o Plánovací smlouva/smlouva s vlastníkem infrastruktury mezi městem a investorem:
 konzultativní účast městské části
 jasné stanovení požadavků ze strany města – kdo zajistí vybudování veřejné infrastruktury, jaká bude struktura bytů, etapizace výstavby aj.
 smluvně zajistit minimální % zeleně