Otázky od občanů k územní studii „Černovice – Na Kaménkách“ (odpovědi zpracovaly příslušné odbory Magistrátu města Brna)

Ostatní

 • Vliv na kapacity inž. sítí – hlavně kanalizace/Jsou Černovice zařízené na zátěž s kanalizací?/ Řešení kanalizace během výstavby?

Podmiňující pro výstavbu lokality Na Kaménkách je výstavba nové dešťové stoky do řeky Svitavy (jižní část území). V návrhových plochách je nutné hospodaření s dešťovou vodou. Podmiňující byla i rekonstrukce v ulici Húskova, která již byla realizována. Problémem je kapacita kmenové stoky E (hlavní stoka podél Svitavy). Bude nutné vyčíslit, kolik obyvatel je ještě možné do této kmenové stoky E napojit při neexistenci nové paralelní stoky EI, která vyřeší kapacitní problémy v povodí. Město Brno zahájilo přípravu procesu pro realizaci první etapy výstavby této stoky E1, která umožní připojení celého potenciálu v území. Plánovaná výstavba lokality Kaménky na kanalizaci ve stávajících Černovicích nebude mít vliv.

 • Proč je výstavba Na Kaménkách dražší jak v okolí Brna? …Městské pozemky…nerozumím tomu.

Výstavba Na Kaménkách podobně jako jiná výstavba v intravilánu Brna se liší od výstavby v okolí Brna složitějšími podmínkami v oblasti dopravní a technické infrastruktury, jako i dalšími vyššími nároky souvisejícími právě s významem a velikostí města Brna. Na Kaménkách je navrženo parkování v objektech, je nutno řešit podmiňující zainvestování kanalizace (viz odpověď na jiný dotaz výše), náročnější hospodaření s dešťovými vodami a náročnější zakládání vzhledem ke složitějším geologickým podmínkám. Rovněž se přepokládá kvalitní řešení veřejných prostranství a občanské vybavenosti.

 • Jak výstavba ovlivní přesun nádraží?

Oba rozvojové záměry – přesun nádraží i rozvoj lokality Kaménky – jsou obsaženy v platném Územním plánu města Brna (ÚPmB); nejsou vzájemně nijak podmíněny, naopak nové nádraží vyvolá úpravu trasování linek Městské hromadné dopravy (MHD) tak, aby byla zajištěna dostupnost nového nádraží veřejnou dopravou.

 • Byly zde prezentovány 2 studie, která je aktuální?

Územní studie je jedna – základní řešení obsažené v územní studii vzešlo ze soutěže, která proběhla v roce 2017. V rámci pořizování územní studie v roce 2018 byly 4 lokality na základě požadavku MČ či vlastníků řešeny i variantně. Obě řešení pro každou z těchto 4 lokalit jsou možná.  Řešení variantní lze považovat nyní za aktuálnější.

 • Jak bude město informovat o přípravě a průběhu a změnách výstavby?

Veškeré aktuální informace město zveřejňuje na svých webových stránkách. Zde je k dispozici také územní studie této lokality: https://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-1-namestka-primatorky/odbor-uzemniho-planovani-a-rozvoje/dokumenty/upp/uzemni-studie-cernovice-na-kamenkach/. O jednotlivých dalších krocích budeme informovat ve spolupráci s městskou částí příp. jejím prostřednictvím.

 • Jak se výstavba dotkne zahrádkářské kolonie?

Stávající zahrádky (pod vedením VVN) mohou být v rámci ploch městské zeleně (ZO) a plochy bydlení (BC) nadále zachovány jako komunitní zahrádky pro obyvatele Černovic. Nemohou být barierou, ale musí umožnit propojení z lokality Kamének západním směrem: jedno do ulice Húskova a případně druhé komunikační propojení mezi areálem základní školy a parkovacím dvorem. Druhé propojení je totiž v územní studii navrženo po soukromém pozemku – po cestě u garáží, nelze předjímat nakolik je vzhledem k vlastnickým vztahům reálné.  Část návrhové plochy školství (OS) je ve změnovém výkrese územní studie navržena pro městskou zeleň, kde bude možné zahrádky také zachovat.

 • Jaké výhody přinese nové sídliště stávajícím obyvatelům Černovic?

Územní studie neřeší pouze výstavbu bytů, ale také občanskou vybavenost a celé okolí. V oblasti nové výstavby vznikne i nová relaxační parková zóna s možností kulturního a sportovního vyžití. V projektu je kladen důraz na zeleň a řešena současná problematika sucha, a proto jsou zde navrženy plochy zeleně různého druhu, které slouží jako zázemí pro odpočinek i rekreační aktivity obyvatel a zároveň na zadržování dešťové vody, čímž bude udržováno mikroklima lokality a blízkého okolí. Počítá se s centrálním parkem s výhledem na město, plochami pro občanskou vybavenost – společenský sál, radnici, obchody, administrativu i parkování. V plánu je dostupnost MHD i kvalitní síť cyklostezek.

 • Proč není kladen vůbec žádný důraz na zkvalitnění života stávajících obyvatel? Např. zbudování koupaliště.

Služby a vybavenost jsou řešeny v parterech bytových domů, v severní a centrální části území, kde se také nachází park a sportoviště i pro stávající obyvatele. Pro potřeby návrhu územní studie bylo provedeno vyhodnocení veřejného občanského vybavení v kontextu s městskou částí Brno – Černovice. Nejen Černovice, ale i celé město Brno naráží dlouhodobě na problém nedostatku městských pozemků a možnost výstavby objektů sociálních služeb, a tím je výrazně omezen rozvoj sociální péče. Právě proto byla lokalita Na Kaménkách koncipována s možností integrace zařízení sociální péče. V rámci navržených domů s polyfunkčním využitím v centrálních smíšených plochách je možná např.: integrace objektů DPS, malokapacitní zařízení pro klienty s mentálním případně kombinovaným postižením nebo zázemí pro Centrum sociálních služeb p.o.

 • Jak je možné, že je napojena komunikace z Kamének na soukromý pozemek garáží Kneslova?

Návrh využívá plochu dopravy – DG – pro propojení lokality Kamének západním směrem. Územní studie prověřila možné řešení v území, struktura navrhované zástavby Kamének má taková 3 propojen navržena v pravidelných odstupech. Lze samozřejmě pro novou propojovací komunikaci využít vedlejší pozemek (dnes plocha ZO-stab), takové řešení bude na úkor stávajících zahrádek. ÚS proto navrhla řešit dopravní propojení s využitím existující komunikace.

Veřejný prostor a občanská vybavenost

Školství

 • Problém umístění školních dětí/Kam budou chodit do školy?/Jak budou řešeny ZŠ a kdy?/Kde je škola?/Je počítáno s adekvátní kapacitou ZŠ a jsou zvažovány související dopravní potíže?/ Počítá se s rozšířením i ZŠ?/ Je počítáno se ZŠ? ZŠ Kneslova tolik nových dětí nevydrží./ Jak bude řešena kapacita ZŠ? Dnes je kapacita obou škol téměř naplněna.

Pro zajištění míst v základní škole se počítá s dostavbou a rozšířením kapacity stávající ZŠ Kneslova (viz str. 28 textové části územní studie). Návrhová plocha pro školství (OS) je dnes vymezena v platném ÚPmB v přímé návaznosti na stávající areál ZŠ. Dostavba ZŠ Kneslova byla také jedním z požadavků urbanistické soutěže. 

 • V současné době je v Černovicích 8,5 tis. obyvatel, pro ně 5 zařízení pro předškolní děti – kapacita cca 300, která je naplněna. V nové zástavbě cca 6 tis. lidí, mají být 2 MŠ pro cca 80 dětí. Kam budou chodit ostatní?

Platný ÚPmB má dnes pro novou MŠ vymezenu jednu návrhovou plochu školství (OS) ve střední části lokality Kamének. Soutěžní návrh a následná územní studie mají novou mateřskou školu pro Kaménky navrženu také v tomto centrálním místě, u parku. Při navrhovaném počtu cca 4400 obyvatel je řešena školka pro kapacitu 120 dětí – viz str. 29-30 textové části územní studie (Na Kaménkách není navrhováno bydlení pro 6.000 obyvatel.) Ve variantním řešení jsou navrženy školky dvě: jedna v jižní části Kamének jako samostatný školský objekt a druhá školka integrovaná jako součást polyfunkčního objektu v severní části lokality Kamének při ulici Olomoucká.

 • Dvě školky mi připadají málo co ZŠ? Kolik tříd budou MŠ mít?/Jak jsou kapacitně řešeny MŠ a mají vlastní prostor zeleně?

K přístavbě ZŠ viz výše.

V základním návrhu územní studie je řešena jedna 5 třídní MŠ pro 120 dětí, ve variantním řešení jsou 2 MŠ každá se 2 třídami a pro 40 dětí. Jižní MŠ je samostatným objektem se zahradou, severní školka je integrovaná do polyfunkčního objektu, venkovní herní plochy jsou řešeny na terase.

Obchody/park/služby

 • Již dnes chybí ve Starých Černovicích obchod – proč není umístěn obchod i zde?/Kolik bude obchodů typu supermarket – potraviny (5 tis. lidí = velký nárůst na vše./Co supermarket? Kam budeme chodit nakupovat?

Tyto služby lze umístit v rámci jednotlivých objektů.  V rámci navrženého funkčního využití ploch jsou navrhovány objekty s komercí v parteru. Mimo to je v severní části také přímo smíšená plocha obchodu a služeb právě pro tyto účely.

 • Kolik bude dětských hřišť? Bude jen jeden park?/V návrhu je park a jedno hřiště. Počítá se i s dalšími prvky pro děti? (prolézačky, pískoviště apod.)

Dětská hřiště lze realizovat ve funkčních plochách dle aktuálních potřeb. Jejich počet a konkrétní náplň ÚS nepředjímá.

 • Zubař, doktoři

V návrhu se nepředpokládá realizace zdravotnického zařízení v řešeném území. Navržené využití území však umožňuje zdravotní služby v území realizovat, především pak v centrálních smíšených plochách.

 • Jaké služby budou sídlit v komunitním centru?

Územní studie nebyla prováděna v tak detailním měřítku pro takové konkrétní záměry. Záleží na MČ i na pronajímateli a zároveň aby to bylo v souladu s územním plánem. V dané ploše se připouští využití pozemků pro objekty kulturní, církevní, spolkové činnosti a osvěty.

 • Jak se bude hospodařit s dešťovou vodou?

Dle územní studie – kap. Dešťová kanalizace: Všechny střechy v dané lokalitě budou řešeny jako vegetační, tyto střechy zajistí pozdržení dešťových vod a zároveň dobré klima v bytech v nejvyšších patrech. Dále je v celé lokalitě navrženo zadržování vody v retenčních objektech, s regulovaným odtokem do dešťové kanalizace. Zpevněné komunikace a parkovací stání mají odvodnění a zadržování vody navrženo přes odvodňovací rošty svedené do retenčního objektu s regulací odtoku do kanalizace.  Dle Generelu geologie a hydrogeologie a inženýrské geologie z roku 2016 není na území Kamének zasakování realizovatelné. Proto budou retenční objekty navrhovány jako izolované zelené objekty přírodně blízkého charakteru (průlehy, rybníček apod.).

 • Kdo bude udržovat zeleň?

Zeleň na městských pozemcích ve veřejném prostoru je svěřena do údržby městským částem.  Zeleň na soukromých pozemcích si udržuje vlastník.

Doprava

 • Doprava není vyřešena, už nyní padá „na hubu“

Na stávajících problémech v dopravě je podepsán dlouhodobě zanedbaný stav výstavby infrastruktury- VMO, radiály, opravy a uzavírky i na dálnicích a dalších trasách. Realizací VMO dojde k přímému napojení Černovic na vyšší dopravní systém a dojde ke změně dopravních zátěží v území a změně způsobu distribuce dopravy v území, což by mohlo kladně ovlivnit stávající stabilizované území MČ Brno-Černovice.

 • Jak je zajištěno, aby nedošlo ke kolapsu na ul. Charbulova? Jak moc se zatíží doprava na ul. Charbulova?

Stávající komunikace v území zůstávají, pro nové území se řeší připojení páteřní komunikace na ulici Olomouckou, dále je doplněno propojení „tunýlkem“ od ulice Havraní k ulici Průmyslové a výhledové mimoúrovňové křižovatce s ulicí Černovickou, kterou dojde k připojení na VMO a tím ke změně a výraznému zlepšení stávající dopravní situace. Současně je území v rámci prostupnosti území propojeno na stávající uliční síť. Úprava organizace dopravy zajistí směrování dopravy na hlavní páteřní komunikace v území tak, aby nedocházelo k výraznému ovlivnění stávajících komunikací (systém jednosměrných komunikací, přikázané směry jízdy atd.).

 • Po napojení Kamének na ul. Charbulova tato nebude kapacitně stačit. Máte dopravní model, kde jste schopni určit intenzity dopravy?

Dopravní modely musí být v rámci projednávacího procesu zpracovány a jsou podkladem i pro posouzení vlivu výstavby na ŽP

 • Dopravní zátěž na ul. Charbulova a Olomoucká v křižovatce Tržní (zácpy=zdržení MHD).

Doprava v Brně narostla globálně zintenzivnilo se využití území, chybí VMO a další radiály, jejich výstavba se připravuje. Realizací VMO dojde k přímému napojení Černovic na vyšší dopravní systém a dojde ke změně dopravních zátěží v území a změně způsobu distribuce dopravy v území, což by mohlo kladně ovlivnit stávající stabilizované území MČ Brno-Černovice.

 • Doprava – považuji za nedostatečnou. Charbulova i Olomoucká je dnes přetížená. Je nutný další výjezd „na černovickou terasu“? Vámi zmiňovaný „tunýlek“ nic nevyřeší.
 • Jak bude zajištěna průjezdnost ul. Charbulova ze Starých Černovic směrem do centra, zejména v ranních hodinách, když už dnes je problém s kolonami?

Realizací VMO dojde k přímému napojení Černovic na vyšší dopravní systém a dojde ke změně dopravních zátěží v území a změně způsobu distribuce dopravy v území, což by mohlo kladně ovlivnit stávající stabilizované území MČ Brno-Černovice. Průjezdnost ulice Charbulovy do centra města zůstane nezměněna, ale lze přepokládat změnu v rámci vlivu přerozdělení směrování dopravy, a tím zlepšení oproti stávajícímu stavu, případně upravit organizaci dopravy v území.

 • Jak se projeví výstavba na stávající dopravní situaci v oblastí?

Bude snaha o minimalizaci dopadů do stávající zástavby. Automobilová doprava v řešené lokalitě a jejím okolí bude mít především cílový charakter. Situaci v lokalitě řeší dostupnost MHD a kvalitní síti cyklostezek.

 • Napojení silnice u tunýlku/Vyústění směrem na Černovickou bude vedeno stávajícím tunýlkem a ul. Těžební? Pokud ano, dojde k rozšíření průjezdu i komunikace?

Toto bude předmětem jednání mezi statutárním městem Brnem a ŘSD ČR, investorem stavby VMO a přestavby ulice Černovické. V případě potřeby je město připraveno podílet se na vícenákladech na rozšíření mostního objektu.

 • Za jak dlouho vyjede 800 aut z Kamének?

Čistě teoreticky cca 8-10 minut, ale je velmi nepravděpodobné, že všichni obyvatelé budou vyjíždět ve stejnou dobu.

 • Je vhodné silniční napojení vznikajícího sídliště na ul. Húskova vedle domu Kneslova 3?/ Silniční spojení na ul. Kneslova?

Komunikační propojení je žádoucí pro místní obsluhu a pro prostupnost v rámci území. Pokud by mělo mít negativní vliv, lze úpravou organizace dopravy v území zamezit některým pohybům nebo přesměrovat toky dopravy na odpovídající komunikace.

 • Rozumím tomu dobře, že dopravní vyústění bude řešeno pouze komunikací do ul. Olomoucká a do ul. Charbulova?

Ne, bude napojeno i na Černovickou (VMO) viz výše.

 • Proč je v první fázi uvažována doprava MHD pouze jižní částí přes ul. Charbulova a stávajícími linkami 31/33 na Olomoucké? A nikoli páteřní linkou přes nový bulvár. Bude to zátěž pro ul. Charbulova.

Provoz hromadné dopravy bude souviset s etapizací výstavby a realizací komunikací v území. Podle potřeby je možné upravit interval na stávajících linkách, případně podle aktuální potřeby upravit vedení stávajících linek nebo vedení linek řešit jiným způsobem a doplnit vedení linek nových.

 • Budou posíleny spoje 31, 33, 47 a 49? Jak?

Budou posíleny dle potřeby, není vyloučeno i doplnění obsluhy další linkou. V současné době nelze sdělit jakým způsobem, ale je možné posílení linek nebo doplnění nových, viz výše.

 • Nejdřív vyřešit dopravu a vedení autobusu 77 „tunýlkem“ a ne autobus po ul. Charbulova.

Trasa musí být smysluplná a musí tedy řešit potřeby obyvatel – jak stávající zástavby, tak i nové, viz výše.

 • Jak bude obsluhováno MHD? Bude bus zajíždět? Zatíží Charbulovu na jak dlouho?

Bude dořešeno dle postupu výstavby a intenzit potřebných pro obsluhu území, viz výše.

 • Co bude výstavba znamenat pro dopravu a život?

Určité lokální a časové omezení asi nelze vyloučit, to souvisí s každou výstavbu, důležité je, aby po dostavbě bylo vše funkční. Snahou je minimalizovat dopady na obytná území a vytvořit postupnou realizací koridory komunikací pro zástavbu.

 • Na základě, jakých dat byly udělány rozpočty pro množství obyvatel? Jaká je dopravní propustnost ul. Olomoucké a jak to bylo zahrnuto do projektu?

Na výpočty jsou normy, modely vycházejí z předpokládaných počtů obyvatel, stávající dopravní situace a výhledově s možnými investicemi na městské síti.

 • Kolik aut na byt/člověka bylo uvažováno pro výpočet 75% parkovacích míst v podzemí?

Norma ČSN 736110 říká – uvádí 1 parkovací stání na byt o výměře do 100m2, 2 parkovací stání na byt o výměře nad 100 m2, 1 parkovací stání na 2 byty o výměře do 50 m2

 • Jak bude zabezpečeno, že v průběhu 1. etapy se nestane z Charbulky „stoják“ plný stavební techniky?

Výstavba bude probíhat postupně a v rámci realizace každé části území musí být řešen plán organizace výstavby konkrétní stavby a stanoven způsob dopravy na staveniště, což je předmětem projektové dokumentace, nikoliv územně plánovací dokumentace.

 • Odhlučení silnice u rodinné zástavby ve Starých Černovicích

Pro každý projekt platí hygienické limity, které musí být dodrženy.

 • Jak bude odhlučněna komunikace napojující se na Charbulovu?

V současné době není známo. Je otázkou, jaký bude mít komunikace charakter a jaký provoz bude na komunikaci umožněn. Samozřejmě platí, že každá stavba musí vyhovět hygienickým limitům a případně je možné některé záležitosti řešit úpravou organizace dopravy (např. snížení rychlosti, omezení průjezdu) nebo technickým opatřením (tichý asfalt, zpomalovací prahy apod.).

K výše uvedeným otázkám lze obecně shrnout:

Konkrétní opatření pro zlepšení stávajícího stavu v městské části, fungování individuální dopravy, linkování, zastávky a četnost spojů veřejné hromadné dopravy na Kaménkách je věcí organizace dopravy, jak během jednotlivých dokončovaných etap či po výsledném dokončení celé zástavby i nadřazených dopravních staveb. Územní studie prověřila dopravní zátěž a navrhla dopravní řešení pro výsledný cílový stav.

Výstavba a bytová problematika

 • Kolik tam bude obyvatel?/Kolik přibude lidí?/Kolik obyvatel bude asi navíc v Černovicích?/ Bude vybudováno 800 nebo 800 – 350 družstevních bytu, to by bylo 450 obecních bytů./Je 800 bytů konečné číslo lokality Kaménky?

Rada města Brna schválila v lednu 2019 záměr realizovat 800 bytů, z toho 380 bytů družstevních (v městem založených družstvech) a 420 obecních nájemcích bytů (tj. 200 bytů pro seniory, 60 bytů bezbariérových, 60 bytů sociálních, 100 bytů startovacích). Zbývající počet bytů se předpokládá z části developerskou výstavbou (cca 30%) a z části formou výstavby, o které bude rozhodnuto z úrovně města v budoucnu. Celkový nárůst obyvatel v této lokalitě se odhaduje cca na 4400 osob.

 • Jak daleko od stávajícího vedení VN začne výstavba?

Zástavba je navržena těsně za ochranným pásmem VVN. Ochranné pásmo je limitem využití území a proto musí být dodrženo, jeho rozsah je v územní studii vyznačen např. v hlavním a urbanistickém výkrese.  

 • Už se stalo, že příval vody při bouřce způsobil zatopení sklepů ve Starých Černovicích a vniknutí vody do domků pod ul. Charbulova. Pro případ takové bouřky je nutné včas vybudovat kanalizaci na ul. Havraní – teď tam není

Město Brno zahájilo přípravu procesu pro realizaci první etapy výstavby kmenové stoky E1, která umožní připojení celého potenciálu v území. Plánovaná výstavba lokality Kaménky na kanalizaci ve stávajících Černovicích nebude mít vliv.

 • Jak vysoké domy budou při domech u ulice Havraní? Kolik podlaží?

V základním řešení územní studie navazují na stávající zástavbu na ulici Havraní pouze rodinné domy o 2 NP. Ve variantním řešení na zástavbu v ulici Havraní navazuje objekt mateřské školy o 2NP, rodinné domy o 2 NP a východní část ulice Havraní směrem k tunýlku se dostává do kontaktu se zástavbou viladomy o 4 NP.

 • Na čí návrh došlo ke změně v jižní části z rodinných domů na viladomy?

O toto variantní řešení požádala společnost IMOS Development, otevřený podílový fond. Na projednáních studie bylo toto řešení podpořeno i zástupci vedení města Brna a odborů magistrátu z důvodu kvalitnějšího veřejného prostranství.

 • Celkový počet bytů a přepokládaný nárůst obyvatel?/ Kolik bytů v celkovém počtu je v rámci výstavby plánováno?/Pokud město postaví 800 bytů, klik bytů bude postaveno v lokalitě celkem (včetně bytů soukromého investora/developera)?

Dle návrhu územní studie v základním řešení je v lokalitě Kaménky navrženo 2017 bytů pro cca 4400 obyvatel, z toho 800 bytů bude patřit městu.

 • Kolik přesně bude obecních bytů? Ty, které si bude moct přidělit MČ./ Kdy se bude zvát na pohovory skrz podané žádosti?/ Jaké bude nájemné, výše v obecních bytech?

Podle záměru schváleného v Radě města Brna se připravuje 380 družstevních a 420 obecních nájemních bytů. První vlna pro podání přihlášky do projektu družstevního bydlení proběhla v roce 2018. Výběr členů družstva a nájemců bytů bude probíhat podle schválených kritérií a pravidel z úrovně města Brna. Další výzvy pro přihlášení se do jednotlivých typů bydlení bude město zveřejňovat na svých internetových stránkách a na úřední desce. V obecních bytech, tj. startovacích, sociálních a v domech s pečovatelskou službou, je dnes minimální výše pronájmu 60 Kč/m2 za měsíc.

 • Kolik obecních bytů a občanské vybavenosti je plánováno v 1. etapě výstavby?

Etapizace výstavby není zatím v rámci investičního záměr města Brna stanovena. Do návrhu etapizace budou promítnuty skutečnosti ohledně podmiňujících investic technické a dopravní infrastruktury a majetkových vztahů. Lze předpokládat, že v jedné z prvních dvou etap bude zahájena výstavba při ul. Olomoucká (v severní části), kde jsou uvažovány budovy občanské vybavenosti obchody, mateřská škola, úřad MČ, společenský sál, a také družstevní a obecní bytové domy, k čemuž přispívá i skutečnost, že v této části lokality vlastní město většinu pozemků.

 • Kdy se plánuje zahájit výstavba a jak dlouho to potrvá?/Jaký je časový horizont výstavby?/Kdy bude realizována 1. etapa?/ Kdy očekáváte zahájení výstavby?

Základním předpokladem pro zahájení výstavy a vydání příslušných povolení je pořízení změny platného ÚPmB. Dnes ÚPmB sice vymezuje v lokalitě Kaménky návrhové plochy pro bydlení, jejich uspořádání, včetně trasování komunikací, neodpovídá vítěznému soutěžnímu návrhu zástavby. Proto bylo iniciováno pořízení změny ÚPmB, které promítne do ÚPmB uspořádání funkčních ploch tak, aby mohlo být území využito dle aktuálního požadavku na řešení zástavby. Horizont vydání změny je cca konec roku 2020. Teprve poté může být zahájena projektová příprava. Proto se předpokládá zahájení výstavby nejdříve v r. 2022, s dokončením do r. 2028. Nicméně je nutno počítat s možným zpožděním z důvodu složitosti povolovacích procesů.

 • Proč by nemohl park být orientován jihoseverním směrem, aby nebyl přeťat bulvárem a přiléhal k zeleni pod VN.

Orientace parku vychází již ze soutěžního návrhu a zakládá podstatu návrhu zástavby a hlavních komunikací po vrstevnicích s parkem otevřeným pro výhledy na město.

 • Na Brno-střed je údajně 500-600 prázdných bytů. Proč je tedy potřeba Na Kaménkách 800 bytů?

V současnosti probíhají u mnoha domů s neobsazenými byty v MČ Brno-střed rekonstrukce, aby bylo odstraněno jejich značné opotřebení a domy mohly být zase plně využívány. Nicméně jejich počet je z hlediska nárůstu potřeby dostupného bydlení v Brně zanedbatelný.

 • Jaká je minimální vzdálenost výstavby od vedení VN?

Vzdálenost zástavby je limitována ochranným pásmem VVN vedení.

 • Kam se budou stěhovat rodiny ze startovacích bytů, když budou všude malé byty? (startovací) velké se nestaví

Město Brno má v plánu dle schválené Strategie bydlení 2018 – 2030 připravit a realizovat i na dalších místech větší počet družstevních bytů, u kterých se předpokládají i větší byty a které by měly být mladým párům a rodinám dostupnější než byty na trhu.

 • Kolik % z postavených bytů je na investici? Ví to Brno? Jen v Černovicích se minulý týden dala najít nabídka na pronájem asi 7 bytů

Město Brno vnímá nedostatek bytů i na soukromém trhu, poptávka několikanásobně převyšuje nabídku a má zájem, aby se v Brně rozvíjelo bydlení obecní i soukromé.

 • Jižní část, proč viladomy namísto rodinných domů, plánovaných ve studii? Jedná se o území náležející městu, nebo IMOSu?

O toto variantní řešení požádala společnost IMOS Development, otevřený podílový fond. V jižní části lokality převažují pozemky ve vlastnictví soukromého investora, nikoliv stat. města Brna. Při projednávání studie bylo toto řešení podpořeno i zástupci vedení města Brna a odborů magistrátu z důvodu možnosti vytvořit kvalitnější veřejné prostranství s lepší prostupností.

 • Jak vysoké budou viladomy? Kolik bytů v nich bude? Nezdá se, že by plynule navazovaly na současnou zástavbu.

Viladomy je jedno z navržených variantních řešení, a to v jižní části lokality. Budou mít 4NP, dle návrhu územní studie je v nich bilancováno 239 bytů.

 • Proč došlo k redukci ploch pro výstavbu rodinných domů?/Proč došlo ke změně původně plánovaného rozsahu rodinných domů?

O variantní řešení požádala společnost IMOS Development, otevřený podílový fond. Při projednávání studie bylo toto řešení podpořeno i zástupci vedení města Brna a odborů magistrátu z důvodu možnosti vytvořit kvalitnější veřejné prostranství s lepší prostupností

 • Kolik bude rodinných domů?

V základním návrhu územní studie je navrženo 43 rodinných domů, v jižní části lokality, přiléhající ke starým Černovicím. Ve variantním řešení jižní části lokality je navrženo 11 rodinných domů. 

 • Budou sociální byty v jednom domě?

V souladu s pravidly o pronájmu obecních bytů města Brna je nastavena integrace max. 20 % bytových jednotek, nejvýše však 8 soc. bytů na dům.

 • Proč se v dnešní době sucha musí stavět na zelené louce?

Jedná se o pozemky určené územním plánem k bytové výstavbě, veřejné zeleni je v projektu věnován nadstandardní prostor, město plánuje využití pozemků vyváženým způsobem. Na základě dlouhodobého dokumentu města Brna s názvem Strategie bydlení 2018–2030 chce město pomoci při řešení současných problémů v oblasti bydlení. Jeho obsahem je koncepce bydlení v horizontu dvanácti let, sestavená na základě analýzy současných hlavních trendů ve vývoji bydlení. V dokumentu jsou popsány i návrhy řešení zásadních problémů souvisejících s bydlením v Brně a je zde určeno i devět hlavních lokalit pro rozvoj bydlení, které chce město společně se soukromými developery zainvestovat a připravit pro výstavbu. Mezi nimi se nachází právě i lokalita „Na Kaménkách.“ Územní studie této lokality na stávající problémy se suchem reaguje a všechny střechy zde budou řešené jako vegetační, čímž se zajistí pozdržení dešťových vod.

 • Proč ne výškové domy, aby byl využit výhled na město? A bylo by více zeleně.

Územní studie převzala řešení z vítězného soutěžního návrhu, a to včetně prostorového řešení zástavby, která je navržena s maximální výškou 5 nadzemních podlaží (nad stavebním soklem ve svahu).

 • Jak rodina žádající o družstevní byt 4+KK či 3+KK může tento byt splatit během 15 let? Pokud celkový příjem rodiny má být 35-50 tis. korun. Za jakou částku plánuje město takový byt prodat?

Vzhledem k růstu stavebních prací je obtížné odhadnout a plánovat cenu bytů. Náklady na družstevní bydlení lze předpokládat nižší, a tedy dostupnější, než ceny nových bytů na soukromém trhu díky garanci města vůči bance poskytující úvěr i díky tomu, že město staví byty na svých pozemcích, a ne za účelem zisku.

 • Jak je řešena hluková zátěž pro domy přiléhající k ul. Černovická?

Objekty přiléhající ke komunikaci Černovická je nutno řešit jako bariérové tak, aby byla zajištěna pohoda obytných místností.  Splnění požadavků hluku je nutno doložit v rámci územního řízení orgánu státní správy – Krajské hygienické stanici.