Výstavba v lokalitě Kaménky

Souhrn

Město Brno plánuje dlouhodobě výstavbu v lokalitě nazvané Kaménky. Jedná se o území mezi ulicemi Černovická, Olomoucká, Kneslova a Havraní. Vzhledem k rozsahu záměru a plánovanému počtu obyvatel se městská část aktivně zapojuje do připomínkování projektu s cílem zmínit dopad na současné obyvatele Černovic. Příprava změny územního plánu byla ze strany města pozastavena a nově se počítá se zapracováním do návrhu nového územního plánu.

Zdroje a dokumenty

Vývoj projednávání

Plány na zastavění lokality Kaménky jsou projednávány již od 90. let. Až do roku 2013 byl index podlažní plochy (IPP) v tomto území mezi 0,4 – 0,9. V srpnu 2013 rozhodl investor na žádost investora o navýšení indexu podlažní plochy na 1,8.
2014
2. září 2014 schválilo Zastupitelstvo města Brna prodej městských pozemků v lokalitě Kaménky investorovi (zápisprotokol o hlasování)
4. září 2014 projednávalo zastupitelstvo městské části před komunálními volbami aktualizaci územního plánu a v jeho rámci i předmětnou lokalitu. Na návrh zastupitele Kotíka rozhodlo o podání žaloby proti zvýšení IPP:
ZMČČ souhlasí s podáním správní žaloby na zrušení směrné úpravy Územního plánu města Brna označené číslem S22/13 ze dne 18. 4. 2013 po právní konzultaci s AK. (zápis ze zasedání). Toto usnesení však nikdy nebylo realizováno.
2015
15. března 2015 projednalo zastupitelstvo městské části záměr výstavby obytného souboru v lokalitě „Na Kaménkách“ a schválilo ho.
ZMČČ souhlasí se studií projektu obytného souboru v Brně-Černovicích v lokalitě „Na Kaménkách“, investor: společnost IMOS development, uzavřený investiční fond, a.s., IČ 25116842, se sídlem Gajdošova 7, 615 00 Brno, zastoupená Ing. Jiřím Rulíškem s tím, že pro II. etapu výstavby je nutné zajistit druhý výjezd z území. Celý obytný soubor musí mít průměrný IPP maximálně 1,2. (zápis ze zasedání)
Dne 21. 4. 2015 proběhla v MČ Černovice veřejná prezentace projektu výstavby v lokalitě Kaménky. Prezentaci pořádali občané. Prezentace se zúčastnilo cca 85 občanů MČ Černovice.
2016
V lednu 2016 zrušil Krajský soud v Brně navýšení indexu podlažní plochy.
V prvním čtvrtletí roku 2016 byl projednáván 43. soubor změn územního plánu, který by opět umožnil navýšení indexu. Občané Černovic podali 150 připomínek. Změna územního plánu nakonec nebyla přijata.
2017
Na jaře roku 2017 byla na celé území Kamének vypsána urbanistická soutěž, organizovaná Kanceláři architekta města. Městská část schválila připomínky k zadání soutěže. Hlavní výtka směřovala k zadání minimální hrubé podlažní plochy (HPP) pro bydlení ve výši 169 000 m2. Návrh městské části, aby tento údaj byl pouze doporučující, nebyl Radou města Brna akceptován.

Soutěž byla ukončena v srpnu a vítězem se stala architektonická kancelář Kuba, Pilař. Výsledky soutěže najdete zde. Vítěz soutěže byl pověřen zpracováním územní studie.
2018
Probíhalo pořízení územní studie. Městská část i zástupci veřejnosti se účastnili výrobních výborů, na základě kterých vznikly dvě variantní řešení studie.
2019
29. 3. schválil OÚPR možnost využití studie jako územní plánovacího podkladu.
29. 4. uspořádala městská část veřejnou prezentaci studie.
Městská část jmenovala pracovní skupinu pro Kaménky.
Městská část Brno-Černovice schválila připomínky k územní studii
Město Brno zahájilo proces změny územního plánu v lokalitě Kaménky. Městská část připravuje svoje požadavky, které budou vycházet z připomínek k územní studii. Návrh požadavků ke změně územního plánu najdete zde.