Výbory zastupitelstva

Výbory předkládají svá stanoviska a návrhy zastupitelstvu městské části a jsou mu ze své činnosti plně odpovědné. Předsedou výboru je vždy člen zastupitelstva městské části. Usnášejí se většinou hlasů všech svých členů. Finanční výbor provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky městské části a plní další úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo městské části. Kontrolní výbor kontroluje plnění usnesení ZM a RM, kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a úřadem městské části na úseku samostatné působnosti. Plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo městské části.

Jednotlivé výbory