Úprava nájemného v obecních bytech ve správě Bytového odboru ÚMČ Brno-Černovice

Ke kroku úpravy nájemného u nájemních smluv uzavřených do 30. 9. 2017 dospěla městská část po opravdu pečlivém vyhodnocení stavu financí bytového odboru v porovnání se stavem svěřeného bytového fondu. Jeho stáří se pohybuje u některých domů mezi 60 až 70 lety. Každý z vás zřejmě pochopí, že zejména údržba a obnova domů a bytů tohoto stáří již vyžaduje určitou míru vynaložených prostředků k tomu, aby mohlo postupně docházet alespoň k údržbě stávajícího stavu, popřípadě k jeho modernizaci.

Dalším podnětem pro úpravu výše nájemného v obecních bytech v Brně-Černovicích, které je v současné době na úrovni sociálního bydlení, bylo nastavení nové metodiky určování nájemného z pozice statutárního města Brna – vlastníka svěřeného bytového fondu. Tato metodika z roku 2017 reaguje na tržní nájemné. Pro jednotlivé městské části stanovuje výchozí výše čistého nájemného (pro naši městskou část to bylo v roce 2017 cca 79 Kč/m²/měsíc) a současně zapracovává každoroční inflaci. U smluv uzavřených po 1. 10. 2017 dochází tedy k řízenému každoročnímu navyšování nájemného, které je nyní na výši 86,24 Kč/m²/měsíc a těchto nájemních smluv se úprava nájemného nedotkne, neboť jsou upravovány každoročně. I takto ošetřené nájemní vztahy jsou hluboko pod úrovní tržního nájemného, které je v naší městské části podle Strategie bydlení města Brna 2018–2030 na částkách v rozmezí 125–185 Kč/m²/měsíc. „O zvýšení nájemného intenzivně diskutovalo již minulé vedení městské části, a to právě z důvodů potřeby dalších oprav a rekonstrukcí bytového fondu, neustálého zvyšování cen stavebních materiálů i prací apod. Nyní se tedy dokončuje to, co bylo započato a co je bohužel nutné udělat, i když jde bezesporu o záležitost nepopulární. Městská část je samozřejmě plně připravena pomoci občanům, kteří by se v důsledku tohoto opatření dostali do finanční nouze (pomoc s vyřízením příspěvku na bydlení apod.). Pokud se vás tato záležitost týká nebo víte o někom takovém ve svém okolí, neváhejte se prosím obrátit na pracovníky Odboru sociálních věcí a školství ÚMČ Brno-Černovice,“ sdělil místostarosta Jiří Hasoň.

Čisté nájemné (tedy nájem bez energií a služeb) bylo v naší městské části navyšováno naposledy k 1. lednu roku 2009, tedy před téměř 13 lety na částku 62,26 Kč/m²/měsíc. Od té doby, jak všichni jistě víme, zejména podle svých vlastních rozpočtů, došlo k navýšení cen ve všech oblastech denního života počínaje potravinami, přes energie a konče například službami. Souběžně s tímto navyšováním se navyšují i ceny služeb, materiálu a prací spojených právě s údržbou bytového fondu. Tato skutečnost se bohužel každým rokem stále citelněji zobrazuje v Plánu nákladů a výnosů bytového odboru, kde sice stále zůstávají peníze na provádění běžných oprav, údržby a správy, nicméně opravy většího rázu a investiční akce musely být v posledních 2 letech omezeny na nejnutnější. Díky rostoucím cenám ve stavebnictví a službách dochází ke stavu, že jsme nuceni například na modernizace bytových jader šetřit i několik let, což způsobuje posuny doby realizace a tím oddálení realizace samotné. Navzdory těmto skutečnostem jsme za posledních 5 let nainvestovali do bytového fondu částku 117,2 mil. Kč na investiční akce a 45,3 mil. Kč na opravy a údržbu. Každý z nájemníků má také možnost ve spolupráci s provozními techniky řešit příspěvky na zařizovací předměty (vodovodní baterie atd.) a na drobné opravy (příspěvek na obklady, podlahové krytiny, na renovaci dveří atd.). Tyto příspěvky pro nájemníky jsou vysokým nadstandardem, který není dostupný v takové míře v jiných městských částech.

Projednávány byly dvě možnosti úpravy nájemného. Jako první byla navržena úprava nájemného doplněním a následným uplatňováním inflačních doložek. Tento postup ale nedokáže naplnit částku potřebnou na investiční záměr v časovém horizontu natolik, abychom realizovali další rekonstrukce bytových jader, které jsou již opravdu nezbytné. (Například rozpočet na modernizaci 90 bytových jader na ulici Turgeněvova 2–2d a Turgeněvova 4,6 je 39 milionů korun, tj. cca 430 tis. Kč na jeden byt v prováděném rozsahu). V této variantě by také docházelo k dalšímu každoročnímu nárůstu výše nájemného, což by mohlo být dlouhodobě pro každého nájemníka zatěžující.

Byli jsme tedy nuceni přistoupit k druhé variantě, a to jednorázové úpravě nájemného navýšením o 20 %, kdy jeho přesná částka v korunách bude záviset na velikosti bytu, tedy na velikosti obývané plochy podle evidenčního listu. Ze současné výše nájemného, která se pohybuje kolem 62,26 Kč/m²/měsíc, bude vypočtena částka nová. Úprava nájemného bude tedy v podstatě individuální a vždy propojená s konkrétním bytem podle podlahové plochy konkrétního bytu. Pro vaši představu se bude částka navýšení pohybovat v rozmezí od 350 Kč/měsíc za byt o podlahové ploše 28 m² po cca 1500 Kč/měsíc za byt o podlahové ploše 120 m². Tato varianta nám mimo jiné umožňuje například zvážení úvěru nebo zápůjčky, kdy jsme schopni většinu navýšení zisku převést na případné splátky a tím urychlit postupy rekonstrukcí.

Každému nájemníkovi bude v následujících dnech doručen dopis o zvýšení nájemného, kde bude přesně uvedeno, o jakou částku se právě jemu čisté nájemné zvyšuje. Zvýšení se netýká částek za vybavení, služby a energie. První upravené nájemné bude předepsáno v nájemném za měsíc únor 2022. I po provedeném zvýšení nájemného budou ceny nájmu v naší městské
části pod průměrem cen bydlení v obecních bytech ve městě Brně.

Jsme si vědomi, že každý takový provedený krok, jako je úprava výše nájemného, je zásahem ať již do rozpočtu rodiny s dětmi, či rozpočtu v soužití generací typu seniora žijícího s pečujícím potomkem. A zejména z tohoto důvodu jsme připraveni být nápomocni jak na bytovém odboru, tak na odboru sociálním a školství všem, kteří se na nás obrátí. Věříme, že za pomoci vás všech a naší práce bude úprava nájemného v obecních bytech v Brně-Černovicích efektivní a povede alespoň k částečnému urychlení obnovy bytového fondu.