Úsek tajemníka a sekretariát starosty

Tajemník úřadu

Podrobný popis činnosti

 • Tajemník dále plní úkoly uložené mu zastupitelstvem a radou MČ nebo starostou MČ a zabezpečuje, aby byly plněny úkoly uložené dalším úředníkům. Zúčastňuje se zasedání zastupitelstva a schůzí rady s hlasem poradním. Nesmí vykonávat funkce v politických stranách či hnutích.
 • Tajemník vyhlašuje výběrová řízení pro vznik pracovního poměru vedoucích úředníků a dalších úředníků a jmenuje výběrovou komisi podle zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících ÚSC v platném znění.
 • Tajemník dále mimo jiné schvaluje po vzájemné konzultaci pro jednotlivé úředníky plán vzdělávání tak, aby prohlubování jejich kvalifikace umožnilo optimální výkon jejich činnosti. Vstupní vzdělávání je určeno povinně pro nově přijímané úředníky a zahrnuje zejména znalosti základů veřejné správy, veřejného práva, správního práva apod. Průběžné vzdělávání zahrnuje prohlubující, aktualizační a specializační vzdělávání na výkon správních činností, přičemž se zaměřuje na okruh činností, které úředník sám vykonává. V rámci tohoto druhu vzdělávání navštěvují úředníci průběžně akreditované kurzy, které jsou cíleny jednak na změny v zákonech a dále pak zejména na prohloubení jejich znalostí.
 • Zvláštní odborná způsobilost je druh vzdělávání, na jehož základě se provádí výkon správních činností. Tento okruh správních činností je stanoven prováděcím právním předpisem. Zvláštní odborná způsobilost se ověřuje poměrně náročnou zkouškou a zahrnuje souhrn znalostí a dovedností nezbytných pro výkon činnosti úředníků.
 • Zvláštní odbornou způsobilost mají v rámci vzdělávání splněnou všichni úředníci, po kterých to je vyžadováno prováděcím právním předpisem.
 • Vzdělávání vedoucích úředníků zahrnuje znalosti a dovednosti v oblasti řízení úředníků a přehled o činnostech stanovených zvláštním právním předpisem vykonávaných podřízenými úředníky. I tento okruh vzdělávání je naplněn všemi vedoucími úředníky.

Sekretariát starosty

 • Bc. Barbora Šopíková
 • tel.: 548 129 823
 • e-mail: sekretarka@cernovice.brno.cz
 • Příprava a kompletace materiálů na radu a zastupitelstvo MČ včetně vyhotovení zápisů z těchto orgánů
 • Zajištění evidence a zpracování agendy stížností a petic
 • Ucelené vedení agendy BOZP, PO, CO
 • Příjem a zpracování materiálů do Černovin
 • Sjednávání schůzek starostovi MČ v době jeho nepřítomnosti
 • Korespondence pro vedení MČ

Zaměstnanci

Sociálně právní ochrana dětí Mgr. Nicol Mecerodová

548 129 851

mecerodova.nicol@cernovice.brno.cz

Kurátor Věra Havlíčková, DiS.

548 129 851

havlickova.vera@cernovice.brno.cz

Péče o seniory a zdravotně postižené Jindra Svobodová, DiS.

548 129 852

svobodova.jindra@cernovice.brno.cz

Přestupky Mgr. Martina Burgetová
548 129 812
burgetova.martina@cernovice.brno.cz

Popis působnosti

CzechPoint, vidimace a legalizace, ohlašování kulturních a sportovních veřejně přístupných akcí
 • zabezpečení úplnosti Sbírek zákona, jejich vyvázání a archivace, zajišťování informovanosti pro jednotlivé odbory o vydaných zákonech či vyhláškách,
 • výkon agendy vidimace a legalizace,
 • provádění výkonu činností spojených s agendou Czech Point pro občany
Kurátor pro mládež
 • pečuje o nezletilé a mladistvé.
 • řeší problémy záškoláctví, útěků z domova, toxikomanie, alkoholismu a trestnou činnost,
 • při spáchání trestné činnosti zastupuje mladistvé při hlavních líčeních před soudem,
 • spolupracuje se školskými a zdravotnickými zařízeními, občanskými sdruženími, středisky věznicemi a soudy, probační a meditační službou ČR,
 • zúčastňuje se výslechů nezletilých a mladistvých u Policie ČR,
 • je přítomna jednání mladistvých u přestupkové komise,
 • zajišťuje výchovné péče, diagnostickými a výchovnými ústavy, Policií ČR, věznicemi a soudy.
Péče o seniory a osoby zdravotně postižené
 • poskytování sociálního poradenství
  – napomáhání ve spolupráci s městem zapojení těchto občanů do kulturního
  a společenského života
  – podílení se ve spolupráci s městem na řešení otázek bydlení těchto občanů
  – přijímání žádostí o byty zvláštního určení, o byty v domě s
  pečovatelskou službou
  – zastupování osob, které nejsou schopni sami jednat a nemají zákonného
  zástupce při uzavírání smlouvy o poskytnutí sociální služby dle zákona o
  sociálních službách
  – rozhodování v 1. stupni správního řízení o ustanovení zvláštního
  příjemce dávky důchodového pojištění a dohlížení, jak zvláštní příjemce
  plní své povinnosti
  – vykonávání funkce opatrovníka osob omezených ve způsobilosti k právním
  úkonům v případech ustanovených soudem
Přestupková agenda
 • podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, ve funkci předsedy přestupkové komise projednávání v komisi přestupků, zejména přestupků proti občanskému soužití, veřejnému pořádku a majetku,
 • podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, vydávání rozhodnutí, příkazů, rozhodování o odložení věci a zastavení řízení a provádění veškerých administrativních úkonů v přestupkové agendě,
 • pro soudy, státní zastupitelství a policii provádění na jejich žádost výpisů z evidence přestupců,
 • vedení evidence uložených pokut a nákladů řízení, sledování jejich uhrazování, provádění předpisů pokut a nákladů řízení pro odbor finanční a vnitřních věcí,
 • provádění úkonů souvisejících s výkonem rozhodnutí – vymáhání nezaplacených pokut a nákladů řízení,
 • u věcí vyhlášených za propadlé nebo zabrané zajišťování ve spolupráci s odborem finančním a vnitřních věcí jejich ohodnocení a prodej.
Sociálně právní ochrana dětí

Životní situace

Krizové situace v rodinách s dětmi
 • Kontakt
  Úřad městské části Brno-Černovice, Bolzanova 1, Úsek tajemníka – Mgr. Nicol Mecerodová, tel.: 548 129 851, e-mail: mecerodova.nicol@cernovice.brno.cz
 • Základní informace k životní situaci
  Obtížné sociální problémy dětí, mládeže, občanů mající ve výchově děti a těhotných žen
 • Podle kterého právního předpisu se postupuje
  Zákon č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.
 • Jaké jsou související předpisy?
  Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.
Návrh na projednání přestupku
Pořádání sportovních a kulturních podníků
 • Kontakt
  Úřad městské části Brno-Černovice, Bolzanova 1, Úsek tajemníka – Jindra Svobodová, DiS., tel.: 548 129 852, e-mail: svobodova.jindra@cernovice.brno.cz
 • Základní informace k životní situaci
  Pořádání veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték, ve městě Brně, se řídí Obecně závaznou vyhláškou města Brna č. 20/2009 a dále obecně závaznou vyhláškou č. 11/2011, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2009, o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, k zajištění veřejného pořádku.
 • Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Pořadatel je povinen zajistit, aby člen pořadatelské služby byl starší 18 let, byl přítomen v průběhu konání celého podniku a byl označen viditelným nápisem “Pořadatelská služba” nebo “Pořadatel”.Veřejnosti přístupné sportovní a kulturní podniky, včetně tanečních zábav a diskoték, lze pořádat na veřejných prostranstvích a ve venkovních prostorách (dvory, nádvoří, areály apod.) za těchto podmínek:- v pátek, v sobotu a v den, po kterém následuje den pracovního klidu, v době od 7.00 hodin příslušného kalendářního dne do 24.00 hodin příslušného kalendářního dne,- v ostatních dnech v době od 7.00 hodin příslušného kalendářního dne do 22.00 hodin příslušného kalendářního dne.Pořadatel nebo provozovatel veřejnosti přístupného podniku konaného na veřejném prostranství, je povinen zajistit v místě konání podniku úklid odpadků, a to během konání podniku a po jeho skončení.

 • Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

  Pořadatel veřejnosti přístupného sportovního a kulturního podniku je povinen písemně oznámit úřadu městské části nejpozději 5 pracovních dnů před jeho konáním:- jméno a příjmení nebo název, trvalý pobyt nebo sídlo pořadatele,- označení druhu podniku, resp. opakujících se podniků,

  – datum a místo konání,

  – očekávaný počet účastníků podniku,

  – počet členů pořadatelské služby.Oznamovací povinnost se nevztahuje na sportovní podniky konané mimo veřejné prostranství a podniky pořádané městskou částí či statutárním městem Brnem.Provozovatel veřejnosti přístupného podniku typu cirkusů, lunaparků, kolotočů a jiných obdobných atrakcí (dále jen “provozovatel”) je povinen oznámit místně příslušnému úřadu městské části nejpozději 5 pracovních dnů před jeho konáním:

  – jméno a příjmení nebo název, trvalý pobyt nebo sídlo provozovatele,

  – označení druhu podniku,

  – datum a místo konání podniku.

  Výjimky

  Na základě písemné žádosti pořadatele podniku může být z ustanovení, co se týká dne a doby konání této vyhlášky udělena výjimka, a to rozhodnutím vydaným RMČ Černovice. Písemná žádost musí být doručena místně příslušnému úřadu městské části nejpozději 30 dnů před konáním veřejnosti přístupného podniku. Žádost o udělení výjimky musí obsahovat jméno a příjmení nebo název, trvalý pobyt nebo sídlo pořadatele, označení druhu podniku, datum a místo konání, předmět výjimky a jeho zdůvodnění.

 • Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností?
  Porušením povinností ve věci úklidu veřejného prostranství se osoba dopustí přestupku proti veřejnému pořádku nebo správního deliktu podle zvláštních právních předpisů.
Sociální a výchovné problémy nezletilých (do 15let, mladistvých do 18 let)
 • Kontakt
  Úřad městské části Brno-Černovice, Bolzanova 1, Úsek tajemníka  – Věra Havlíčková, DiS., tel.: 548 129 851, e-mail: havlickova.vera@cernovice.brno.cz
 • Základní informace k životní situaci
  U nezletilých a mladistvých to jsou výchovné problémy, šikana mezi dětmi, záškoláctví, útěky z domova, toxikomanie, alkoholismus a trestná činnost.
 • Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Zákonný zástupce nezletilého, mladistvého. O informaci nebo pomoc v řešení životní situace se může dotázat sám nezletilý nebo mladistvý.
 • Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  Psychologové Středisek výchovné péče, manželských a rodinných poraden, školy, psychiatrické nemocnice, policie ČR, probační a mediační služba ČR, soudy, zdravotnická zařízení.
 • Podle kterého právního předpisu se postupuje
  Zákon č. 140/1961 Sb. trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb. trestní řád, ve znění pozdějších předpisů, občansko soudní řád č. 99/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 218/2003 Sb. o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a soudnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.
 • Jaké jsou související předpisy?
  Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují?
  Odvolání proti rozhodnutí, stížnosti – Magistrát města Brna, odbor sociální péče, Koliště 19, 601 67 Brno
Ustanovení zvláštního příjemce důchodu
Vítání občánků
 • Kontakt
  Úřad městské části Brno-Černovice, Bolzanova 1, sekretariát starosty – Bc. Barbora Šopíková, tel.: 548 129 823, email: sekretarka@cernovice.brno.cz
 • Stáhnout formulář – Vítání občánků
 • Vážení rodiče, ráda bych vás upozornila na informace k oblíbené a tradiční akci „Vítání občánků“. Vítání občánků je určeno pro narozené děti s trvalým pobytem v městské části Brno-Černovice. Z důvodu legislativních změn již není možné automaticky zvát narozené děti a jejich rodiče na vítání občánků. Městská část nemůže získávat údaje z centrálního registru obyvatel a nemůže nahlížet do něj za účelem rozesílání pozvánek na různé jubilejní a podobné akce, včetně akce Vítání občánků. Proto tímto žádám rodiče nově narozených miminek, kteří mají zájem zúčastnit se tohoto slavnostního dne, aby vyplnili formulář se souhlasem k použití jejich osobních údajů pro tyto účely. Formulář je možné si vytisknout, ale je také k dispozici na podatelně ÚMČ Brno-Černovice, Bolzanova 1. Ve formuláři rodiče uvedou jméno své a svého dítěte, datum narození dítěte, adresu trvalého bydliště a doručovací adresu. Formulář prosím doručte společně s kopií rodného listu na podatelnu ÚMČ. Městská část na základě tohoto formuláře bude moci využít Vaše osobní údaje a zaslat Vám následně pozvánku na Vítání občánků. Vítání občánků probíhá 2x ročně, na jaře a na podzim. Mgr. Šárka Korkešová, 1. místostarostka
Žádost o byt zvláštního určení – byt v domě s pečovatelskou službou
 • Kontakt
  Úřad městské části Brno-Černovice, Bolzanova 1, Úsek tajemníka – Jindra Svobodová, DiS., tel.: 548 129 852, e-mail: svobodova.jindra@cernovice.brno.cz
 • Stáhnout formulář – Žádost o byt zvláštního určení – byt v domě s pečovatelskou službou
Žádost o povolení tomboly

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

on