Sociálně-právní ochrana dětí

Kdo jsme?

Úřad městské části města Brna, Brno-Černovice institucí poskytující služby veřejné správy. Zajišťuje agendy svěřené mu státem v rámci tzv. přenesené působnosti a rovněž samosprávné agendy. ÚMČ Brno-Černovice je organizačně členěn na úsek tajemníka a jednotlivé odbory. OSPOD spadá pod úsek tajemníka. OSPOD má dvě pracovnice. V případě jejich nepřítomností je zastupuje pracovnice ze sociální péče, jejíž hlavní náplní je péče o seniory a osoby omezené ve svéprávnosti. Úsek tajemníka poskytuje sociálně-právní ochranu dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění a dalších souvisejících právních předpisů ČR. V čele ÚMČ Brno-Černovice stojí starosta, za chod úřadu zodpovídá vedoucí tohoto úřadu – tajemník.

Kde nás mohou klienti najít?

ÚMČ Brno–Černovice sídlí na ulici Bolzanova 1 v Brně – Černovicích.  Do budovy je z ulice Bolzanova zajištěn bezbariérový přístup ke kanceláři odboru sociálního a všeobecného.

Kancelář pracovníka SPOD se nachází v přízemí budovy. Po vstupu do budovy mají klienti možnost využít pro orientaci v budově informační panel umístěný u dveří úřadu. Pracoviště OSPOD je bezbariérové. Kancelář je označena tabulkou se jménem pracovníka. Kancelář je vybavena hracím koutkem a přebalovací podložkou.

Kdo může být klientem SPOD?

Cílovou skupinou oddělení SPOD jsou děti a jejich rodiče, příp. osoby pečující o děti či jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte (fyzická osoba), kterým bylo dítě svěřeno do výchovy rozhodnutím příslušného orgánu.

Dítětem se rozumí každá lidská bytost mladší osmnácti let, pokud podle právního řádu, jenž se na dítě vztahuje, není zletilosti dosaženo dříve.

Na pracovníky SPOD může obrátit každý, kdo chce upozornit orgán sociálně-právní ochrany na porušení povinností nebo zneužití práv vyplývajících z rodičovské odpovědnosti, nebo na skutečnost, že rodiče nemohou plnit povinnosti vyplývající z rodičovské odpovědnosti příp. jiné skutečnosti, které se váží k právům a zájmů dětí.

Při ochraně zájmů a práv nezletilých dětí pracovníci oddělení SPOD spolupracují se státními orgány, pověřenými osobami, školami, školskými zařízeními a poskytovateli zdravotnických služeb, popřípadě dalšími zařízeními určenými pro děti, tzn. zástupci těchto subjektů se na nás mohou také obracet.

Jak se k nám klienti dostanou? 

V blízkosti budovy úřadu, kde sídlí odbor sociální a všeobecný, je zastávka městské hromadné dopravy Autobus č. 47, 49 (zastávka Řehořova), trolejbus č. 31, 33 (zastávka Tržní),  tramvaj č. 8, 9, 10 (zastávka Životského)

Kdy nás mohou klienti navštívit?

ÚMČ Brno-Černovice má stanoveny úřední hodiny takto:

Pondělí           8:00 – 17:00

Středa             8:00 – 17:00

V ostatní dny si lze sjednat schůzku s pracovníkem SPOD mimo uvedené hodiny.

Pracovník SPOD usiluje o plánování a uskutečňování schůzek, konzultací a jednání dle potřeb a možností klientů.

V průběhu pracovní doby pracovník oddělení SPOD poskytují sociálně-právní ochranu dětí v plném rozsahu. V mimopracovní době je agenda sociálně-právní ochrany dětí zajišťována pouze v rozsahu nutných a bezodkladných úkonů.  

Výkon sociálně-právní ochrany dětí je zajištěn v mimopracovní době v rámci tzv. „systému pohotovostí“ formou výkonu nepřetržité pracovní pohotovosti určených pracovníků sociálně-právní ochrany dětí. Mimo pracovní dobu je poskytována SPOD v naléhavých případech (případ, jehož řešení nesnese odkladu) – nezletilé dítě bez jakékoliv péče, dítě bezprostředně ohrožené na životě či zdraví, je-li vážně ohrožen normální vývoj nebo je vážně ohrožen důležitý zájem dítěte a je třeba činit opatření k jeho ochraně zejm. podat návrh na předběžné opatření dle § 16 ZSPOD a souvisejících předpisů, účast u neodkladných úkonů dle trestního řádu. Pracovníci SPOD disponují pohotovostním mobilním telefonem, vyhrazeným pouze pro potřeby pracovní pohotovosti pracovníků SPOD, jeho číslo není určeno pro širší veřejnost není uváděno v kontaktech úřadu, pracovníci SPOD číslo nesdělují klientům.

Pracovníci sociálně-právní ochrany dětí provádí v pracovní době šetření přímo v terénu či jednají v zájmu dětí s dalšími subjekty, zpracovávají přijaté podněty a související administrativu, účastní se porad a komise SPOD a povinných školení. 

Šetření v terénu a jednání s dalšími subjekty – návštěvy dětí a jejich rodin v domácnosti, návštěvy dětí ve školských zařízeních, návštěvy dětí v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc a ústavních zařízeních, jednání v zájmu dětí u Městského soudu Brno, okresního či krajského soudu, účast při provádění úkonů orgány činnými v trestním řízení, jednání na probační a mediační službě, jednání s poskytovateli sociálních služeb pro děti a rodiny s dětmi, jednání s jinými úřady. 

Pracovníci SPOD využívají pro šetření v terénu v rámci pracovní doby prostředky hromadné dopravy. Potřebné ochrany ze strany orgánu SPOD se dostává stejně všem dětem z celého správního obvodu (Brno-Černovice), všechna místa jsou dostupná bez zbytečné časové prodlevy.

Na jakém území je sociálně-právní ochrana zajišťována a kdo z pracovníků SPOD je k zajištění příslušný?

Úřad městské části města Brna, Brno-Černovice zajišťuje výkon státní správy v přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí v rozsahu zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, (mimo agendy náhradní rodinné péče, kterou zajišťuje Magistrát města Brna, odbor sociální péče, Koliště 19) na celém území spádové oblasti Brno-Černovice.

Pracovníci sociálně-právní ochrany dětí vykonávají činnosti v souladu s těmito právními předpisy:

 • Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních
 • Zákon. č. 109/2002Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže proti mladistvým a nezletilým, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

Preventivní opatření

Pracovník kontroluje dle zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami, dodržování opatření k ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami.

Další informace OSPOD:

Azylové bydlení pro matky s dětmi v tísni:

 • Domov pro matky s dětmi Společná cesta, Brno – Bystrc, Heyrovského 610/11                            tel: 546 210 763, e-mail: dmd.heyrovskeho@centrum.cz
 • Domov sv. Markéty pro matky s dětmi v tísni, Brno, Staňkova 47                                                 tel. 549 122 962, 549 122 965, e-mail: dsm.brno@charita.cz
 • Magistrát města Brna, Ubytovna pro přechodný pobyt, Brno 603 00, Koniklecová 5                    vyřizuje: Magistrát města Brna, Koliště 19, Brno, tel: 542 173 794, e-mail:     krajcova.marie@brno.cz

Žádosti o umístění do Domova pro matky s dětmi je třeba vyzvednout a podat u sociálních pracovnic jednotlivých příslušných azylových zařízení. O výběru a přijetí žadatelky rozhodují na základě zjištěných informací příslušné komise azylových zařízení.

Pokyny pro oběti domácího násilí (DN) v Brně:

 • Policie České republiky – přijímání oznámení, prověřování a řešení případů DN                         tísňová linka tel.: 158
 • DONA – telefonická linka pomoci obětem (DN) – tel.: 251 511 313
 • SPONDEA – intervenční centrum, Sýpka 25 Brno-Černá Pole                                                      tel.: 544 501 121, mobil: 739 078 078
 • Bílý kruh bezpečí – psychologická a právní poradenství, pomoc obětem trestných činů, Slovinská 41, Brno    tel.: 541 218 122 nebo 732 842 664,
 • Magdalenium – azylový dům s utajenou adresou – tel: 776 718 459
 • Persefona – odborné poradenství, Brno, Jiráskova 8                                                                      tel.: 737 834 345 (linka pomoci), 545 245 996

Občanské poradny Brno

 • Občanská poradna Brno, Anenská 10, Brno                                                                                  tel.: 545 241 828, 545 241 828, poradna.brno@volny.cz
 • Celzus – odborné sociální poradenství, tř. Kpt. Jaroše 9, Brno,                                                      tel.: 538 700 941, 736 523 685
 • Dialog – občanská poradna, Nerudova 7, Brno,                                                                              tel.: 721 240 002, 541 552 411, poradna@poradnadialog.cz