Reakce vedení MČ Brno-Černovice na tvrzení opozičních zastupitelů ohledně pozemků na Černovické terase

V srpnovém vydání zpravodaje Černoviny byl pod názvem „Vzdají se Černovice 111 pozemků o rozloze 236 000 m2 ukvapeně a bez náhrady?“ zveřejněn článek sepsaný opozičními zastupiteli za Společně pro Černovice a zrušenou organizaci hnutí ANO (ta si nyní říká „Klub nezávislých“). Vedení městské části a celé radniční koalici je zde podsouváno údajné pochybení spočívající v rozhodnutí Zastupitelstva MČ Brno-Černovice ze dne 29. 6. 2021, kde byl na základě žádosti primátorky města Brna vysloven souhlas s tzv. odsvěřením některých pozemků nacházejících se v prostoru Černovické terasy. Jelikož článek opozičních zastupitelů obsahuje směsici nepravd a polopravd, cítíme potřebu na něj reagovat.

V prvé řadě je třeba zdůraznit, že vlastníkem dotčených pozemků je již nyní statutární město Brno. Městská část z povahy věci žádné pozemky ani jiné nemovitosti vlastnit nemůže, jsou jí pouze městem svěřovány. Městská část tak plní úlohu jakéhosi správce vybraného majetku města Brna. To, že jsou v průběhu času jednotlivé pozemky či budovy na základě rozhodnutí Zastupitelstva města Brna městským částem svěřovány či naopak odsvěřovány, je poměrně běžným a standardním jevem. Dojem, který se snaží navodit článek opozičních zastupitelů, tedy že snad naše městská část někomu věnovala pozemky v hodnotě stovek milionů korun, je zcela mimo, neboť vlastník zůstává stále stejný – statutární město Brno. Pozemky tedy stále zůstávají ve veřejných rukou. O případném prodeji či směně nemovitostí rozhoduje vždy město s tím, že ke každému takovému záměru se vyjadřuje městská část, a to bez ohledu, zda je jí daná nemovitost svěřena či nikoliv.  Pokud by se město v budoucnosti rozhodlo některý z pozemků prodat či směnit, připadne městské části podíl z prodejní ceny, který bude stejný bez ohledu na svěření či nesvěření daného pozemku.

Skutečnost, že správa pozemků na Černovické terase přejde přímo pod město, velmi napomůže řešení komplikovaných vztahů v této lokalitě, kde se střetávají zájmy mnoha subjektů (vlastníci pozemků, černovická pískovna, ochránci přírody apod.). Vyřešení majetkoprávních vztahů v této oblasti bude mít pozitivní dopad především na naši společnost Pískovna Černovice, spol. s r.o., a rovněž povede k celkové rekultivaci lokality, což bude mít blahodárný vliv na zdejší životní prostředí.

Není pravdou, že by černovické zastupitelstvo rozhodlo o souhlasu s odsvěřením pozemků překotně. Příslušná jednání mezi tehdejším vedením městské části (tedy dnešní opozicí) a vedením města Brna probíhala více než rok. To, že se naši předchůdci v čele s bývalým starostou Kotíkem nebyli schopni dobrat relevantního výsledku, vypovídá o jejich schopnostech.

Jsme rádi, že se nám podařilo do vztahů mezi naší městskou částí a městem vnést konstruktivní tón namísto konfrontace. Jsme toho názoru, že město by si s městskými částmi mělo navzájem vycházet vstříc. Z takto harmonického vztahu má prospěch jak město, tak městská část. Důkazem vstřícnosti města vůči Černovicím je např. skutečnost, že do volených orgánů města míří schválení finančního příspěvku na revitalizaci parku Řehořova ve výši 10 milionů korun. Zatímco dnešní opozice o parku jen mluvila, aniž by měla zajištěny příslušné finanční prostředky, my jej budeme díky finanční pomoci města realizovat.

Koaliční zastupitelé svojí podporou souhlasu městské části s odsvěřením pozemků jednali plně v zájmu městské části a jejího rozvoje, stejně jako rozvoje její firmy (Pískovny Černovice) a v zájmu vyřešení komplikované situace v lokalitě Černovické terasy.

Vedení MČ Brno-Černovice