Programové prohlášení rady MČ 2018-2022

Programové prohlášení Rady městské části Brno-Černovice vychází z volebních programů politických subjektů, které stojí ve vedení městské části a ze strategických dokumentů města Brna.

Úvod

Toto Programové prohlášení Rady městské části Brno-Černovice předkládá cíle, které si rada stanovila pro své funkční období 2018 – 2022. Cílem je, aby městská část byla vstřícná ke svým obyvatelům a plně využila svůj potenciál. Rada městské části bude toto programového prohlášení průběžní vyhodnocovat a aktualizovat jednou za půl roku.

Principy řízení městské části

 • spolupráce (s obyvateli, soukromými subjekty, spolky i s dalšími městskými částmi)
 • transparentnost
 • koncepčnost
 • důraz na kvalitu a hospodárnost

Klíčové projekty

Finanční investice chceme směřovat do projektů, které mají dlouhodobý vliv na život obyvatel městské části a efektivně využijí finanční prostředky, včetně podílu na zisku společnosti Pískovna Černovice spol. s r.o. a dotací.

 • Přeměna parku Řehořova na příjemné centrum Černovic
 • Revitalizace sídlištní zeleně na celém území Černovic
 • Rozšíření Lesoparku
 • Ovocný sad na sídlišti Turgeněvova a úprava vnitrobloku
 • Úprava prostoru před Albertem
 • Dokončení rekonstrukcí bytových jader na Horním sídlišti a ulici Turgeněvova
 • Revitalizace nábřeží Svitavy
 • Naše strategické cíle v jednotlivých oblastech:

Životní prostředí

 • Zlepšení pořádku a úklidu v městské části, zvýšení počtu zaměstnanců, kteří se o úklid starají
 • Vytvoření studie sídlištní zeleně a postupná revitalizace jednotlivých problémových lokalit
 • Využívání dotačních možností
 • Vytvoření koncepce k ochraně proti suchu a zadržování vody v krajině
 • Sledování odpadového hospodářství v oblasti ulice Vinohradská

Bydlení

 • Pokračování v naplánovaných investicích (výměny vstupních dveří, výměna bytových jader Krausova 10-12
 • V roce 2020 projekt na výměnu bytových jader na ul. Turgeněvova s realizací v letech 2021-2022
 • Zvýšení kontroly úklidů a dalších služeb poskytovaných nájemníkům bytových domů
 • Možnost vyřídit některé věci, týkající se nájemních bytů, online (např. požadavek na opravu)
 • Pasportizace bytů pro lepší plánování oprav a investic bytového odboru

Územní plánování a rozvoj

 • Vznik strategie rozvoje městské části
 • Prosazování připomínek při tvorbě nového územního plánu, tlak na maximální podíl zeleně
 • Aktivní podílení se na budoucí podobě lokality Na Kaménkách tak, aby měla co nejmenší dopad na občany MČ
 • Komunikace s občany před zahájením větších staveb
 • Smlouvy s investory
 • V rámci možností MČ koordinace jednotlivých staveb

Informační politika a otevřenost

 • Přeměna Černovin na hodnotný informační zpravodaj s jasnými pravidly pro zveřejňování příspěvků
 • Omezení prostoru pro politická vyjádření a více informací o chystaných projektech, ale i o kulturním a společenském dění v Černovicích.
 • Lepší fungování oficiálních účtů MČ na sociálních sítích
 • Nové funkční a přehledné webové stránky s aktuálními informacemi
 • Zjednodušení komunikace s úřadem elektronickým podáním
 • Pravidelná setkání vedení radnice s občany
 • Zavedení participativního rozpočtu, kdy o části výdajů budou moci rozhodnout sami občané.
 • Webový seznam všech plánovaných projektů, oprav, uzavírek.

Doprava a bezpečnost

 • Opatření pro zvýšení bezpečnosti a zklidnění dopravy (retardéry, zrcadla, značení, osvětlení)
 • Tlak na realizaci rekonstrukce kruhového objezdu Charbulova-Řehořova-Húskova-Štolcova
 • Opravíme chodníky, které jsou ve špatném stavu, především na Dolním sídlišti
 • Podpoříme využívání sdílených automobilů a sdílených kol
 • Zřízení parkovišť typu K+R pro bezpečné cesty dětí do škol a bezpečné přechody u škol a školek
 • Vybudování nové hasičské zbrojnice

Sociální oblast a zdravotnictví

 • Zapojení do auditu family friendly – obec přátelská rodině
 • Zahájení projektu zbudování domu sociálních a odlehčovacích služeb
 • Analýza současné nabídku lékařů, sociálních a zdravotních služeb v MČ Brno-Černovice a jejich zveřejnění na webových stránkách
 • Podpora činnosti Senior pointu a Senior klubu
 • Propagace služeb senior taxi
 • Zvýšení efektivity Sociálního domu

Majetek a finance

 • Inventura smluvních vztahů MČ a koncept využití jednotlivých nemovitostí a pozemků
 • Rozvoj společnosti Pískovna Černovice spol. s r.o. s důrazem na ekonomickou výhodnost a maximální využití potenciálu
 • Sledování cash-flow
 • Využívání dotací

Školství

 • Odstranění havarijního stavu MŠ Kneslova
 • Podpora rozvoje školství a sportovních, kulturních a volnočasových aktivit na školkách a školách v městské části
 • Podpora zájmové činnosti pro školáky mateřských a základních škol s přídavkem na děti, (tedy z rodin s příjmem do 2,7násobku životního minima) na školách v přírodě a lyžařských výcvikových kurzech.
 • Snaha o zachování staré školy na Charbulově pro školské a volnočasové aktivity a jako rezervy pro lokalitu Kaménky

Kultura

 • Jasná pravidla pro dotace
 • Vytvoření klubovny
 • Postupné budování kulturního a společenského centra pro všechny věkové kategorie
 • Podpora tradičních akcí i těch nových se zaměřením na širokou veřejnost

Sport

 • Jasná pravidla pro dotace
 • Na základě diskuzí s občany rozhodnutí o budoucím využití asfaltové plochy u Areálu zdraví
 • Otevření školních sportovišť na ZŠ Řehořova i pro veřejnost
 • Lepší využití Areálu zdraví pro sportovní a kulturní aktivity