Povinně zveřejňované informace

1. Oficiální název

Statutární město Brno, Městská část Brno-Černovice

2. Důvod a způsob založení

Na základě zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) dle §4 je město Brno městem se zvláštním postavením – statutární město.
Území statutárních měst se může členit na městské obvody nebo městské části. Územně členěná statutární města uspořádají své vnitřní poměry ve věcech správy města obecně závaznou vyhláškou (statutem).
Městská část Brno Černovice vznikla na základě rozhodnutí Zastupitelstva města Brna, které dle zákona č. 367/1990 Sb. o obcích rozdělilo město na jednotlivé městské části. Město Brno bylo rozděleno na 29 městských částí.
Působnost městské části Černovice je dána obecně závaznou vyhláškou ve formě Statutu města Brna, který byl schválen Zastupitelstvem města Brna na svém XXIII/II. zasedání dne 12.12. 1996 ve znění pozdějších předpisů.

3. Organizační struktura ÚMČ Brno-Černovice

Nejvyšším orgánem samostatné působnosti je Zastupitelstvo městské části. Výkonným orgánem v oblasti samostatné působnosti je sedmičlenná Rada městské části v čele se starostou.
Nadřízeným všech pracovníků Úřadu městské části je tajemník ÚMČ, který plní funkci statutárního orgánu zaměstnavatele dle zvláštních předpisů.

4. Kontaktní spojení

4.1. Kontaktní poštovní adresa

Bolzanova 1
Brno
PSČ: 618 00

4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Pracoviště povinného subjektu:
– Bolzanova 1, Brno

4.3. Úřední hodiny

Úřední hodiny pro veřejnost:
pondělí 8:00 – 12:00 13:00-17:00
středa 8:00 – 12:00 13:00-17:00

Úřední hodiny podatelny:
pondělí 8:00–12:00 13:00–17:00
úterý 8:00–12:00 13:00–14:30
středa 8:00–12:00 13:00–17:00
čtvrtek 8:00–12:00 13:00–14:30
pátek 8:00–12:00

4.4. Telefonní čísla

telefon: 548 129 811

4.5. Čísla faxu

fax: 548 129 853

4.6. Adresa internetové stránky

www.brno-cernovice.cz

4.7. Adresa e-podatelny

Elektronická podatelna:

Adresa elektronické podatelny je podatelna.cernovice@brno.cz.
Na tuto adresu je možné zasílat elektronické podání s platným elektronickým podpisem. Odesílateli podání bude zasláno potvrzení o přijetí podání.
V případě chybného formátu nebo škodlivého softwaru nebude zpráva zpracována. Na adresu podatelna@cernovice.brno.cz je možné posílat zprávy bez elektronického podpisu.
Podrobnosti k elektronické podatelně – u paní Smejkalové na podatelně, tel. 548 129 811.

4.8. Další elektronické adresy

info@cernovice.brno.cz

4.9. ID datové schránky

bs3bz7t

5. Případné platby můžete poukázat:

19-16120621/0100 (KB Brno-Město)
V případě prováděných plateb kontaktujte prosím Odbor finanční a vnitřních věcí, tel. 548 129 835, 548 129 854 a vyžádejte si sdělení variabilního symbolu, který je dle konkrétních plateb vždy jiný.

6. IČ

44 99 27 85

7. DIČ:

CZ44992785

8. Rozpočet v tomto roce a předchozích letech

9. Podávání informací

Žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

10. Příjem žádostí a dalších podání

Žádosti a veškeré materiály adresované na městskou část je možné podat:

 • osobně na podatelně Úřadu městské části Brno – Černovice, v přízemí, Bolzanova 1 v provozní době podatelny,
 • zaslat poštou na adresu: Úřad městské části Brno – Černovice, Bolzanova 1, 618 00  Brno,
 • zaslat elektronicky na adresu elektronické podatelny (info@cernovice.brno.cz) nebo prostřednictvím datové schránky (bs3bz7t).

11. Opravné prostředky

Odvolání se prostřednictvím podatelny podává tomu útvaru, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat. Ten odvolání postoupí příslušnému odvolacímu orgánu. Odvolacím orgánem v záležitostech samostatné působnosti je rada městské části, v záležitostech přenesené působnosti (výkon státní správy) je odvolacím orgánem obvykle věcně příslušný odbor Magistrátu města Brna. Opravný prostředek proti rozhodnutí lze podat způsobem stanoveným zákonem č. 500/2004 Sb., o správním řízení. Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti je přezkoumatelné soudem podle zvláštního zákona. Postup a pravidla, která je třeba dodržovat při podání opravného prostředku jsou rovněž stanovena zákonem č. 500/2004 Sb., o správním řízení. Tento zákon stanovuje mimo jiné i náležitosti, které má obsahovat rozhodnutí.
Pro podání opravného prostředku není stanoven formulář.

12. Formuláře

seznam formulářů

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

přehled postupů

14. Předpisy

 • Zákon č. 1/1993 Sb., ústava ČR
 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
 • Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení)
 • Zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád)
 • Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
 • Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích
 • Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
 • Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
 • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí
 • Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním
 • Zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím
 • Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
 • Zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem
 • Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
 • Zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech

15. Sazebník úhrad za poskytování informací

15.1. Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací

15.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

16. Licenční smlouvy

16.1 Vzory licenčních smluv

16.2 Výhradní licence

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/99 Sb.

18. Seznam organizací zřizovaných MČ Brno-Černovice:

základní a mateřské školy