Organizační struktura

Úřad městské části Brno-Černovice (dále ÚMČ) je rozhodnutím rady členěn do 4 odborů. Je to:
– Úsek tajemníka
– Odbor finanční a vnitřních věcí
– Odbor výstavby a územního plánování
– Odbor dopravy, majetku a životního prostředí.

Vedlejší hospodářskou činnost vykonávají potom Odbor bytový a Sociální dům. Náplně činností jednotlivých odborů s kontakty na jednotlivé úředníky jsou na webových stránkách a postupně budou zveřejňovány v Černovinách.

Úřad městské části plní úkoly jednak v samostatné působnosti (tzv. „samospráva“) a dále pak v působnosti přenesené (tzv. „státní správa“).

Do samostatné působnosti patří záležitosti, které jsou v zájmu městské části a jejich občanů. Proto představitelé samosprávy – členové zastupitelstva – dostávají svůj mandát, který vzejde z výsledků voleb. Mohlo by být proto v zájmu každého občana dát najevo svůj názor na jednotlivé kandidáty účastí ve volbách. V samostatné působnosti se vytváří optimální podmínky pro rozvoj sociální péče a uspokojování potřeb občanů, do kterých lze zahrnout bydlení, ochranu a rozvoj zdraví, dopravy a spojů, výchovy a vzdělávání, celkového kulturního rozvoje a ochranu veřejného pořádku. V samostatné působnosti zaměstnanci úřadu plní úkoly, které jim uloží zastupitelstvo nebo rada městské části (volené orgány), a dále pak pomáhají výborům a komisím v jejich činnosti. Rozhodující slovo tedy mají právě volené orgány, přičemž jejich pravomoci se řídí zejména zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění a příkladem lze uvést, že do výsadní pravomoci zastupitelstva patří třeba schvalování rozpočtu, tedy dokumentu podle kterého se v městské části hospodaří. K další výsadě zastupitelstva patří např. rozhodování o poskytování věcných darů a vzdání se práva a prominutí pohledávky vyšší než 20 000,- Kč, či spolurozhodování o nabytí a převodu nemovitých věcí (např. privatizace bytového fondu – v tomto případě se jedná pouze o doporučení pro Zastupitelstvo města Brna, které má na rozdíl od Zastupitelstva městské části právní subjektivitu). Úplné kompetence jsou uvedeny v citovaném zákonu o obcích, který pro město Brno a jeho městské části blíže upravuje Statut města Brna.

Rada je potom výkonným orgánem městské části a tato mimo jiné zabezpečuje hospodaření MČ podle zastupitelstvem schváleného rozpočtu, stanovuje celkový počet zaměstnanců zařazených do ÚMČ, stanovuje rozdělení pravomocí v ÚMČ, zřizuje a ruší odbory. Rada rozhoduje o všech záležitostech spadajících do samostatné působnosti, pokud tato pravomoc není vyhrazena zastupitelstvu (např. přidělení volného bytu, výměna bytu, přechod nájmu, stanovení výše nájemného). Zasedání zastupitelstva a schůze rady svolává a zpravidla řídí starosta městské části. O předložených materiálech se rozhoduje hlasováním k návrhu usnesení, které je schválené, pokud se pro toto vysloví nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva resp. rady.

Typickým příkladem výkonu samostatné působnosti v rámci ÚMČ je Odbor bytový a Sociální dům. Pro další odbory toto platí pouze zčásti.

Do přenesené působnosti spadají věci, které stanoví zvláštní zákony. Přenesená působnost je též nazývána výkonem státní správy. Do této působnosti naopak až na výjimky nemohou zasahovat orgány samosprávy výše uvedené. Zaměstnanci úřadu se drží striktně zákonů, nařízeními popř. usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů apod. Zejména pro výkon přenesené působnosti platí, že jej lze vykonávat úředníky na základě složení zkoušky zvláštní odborné způsobilosti. Převažující výkon přenesené působnosti v rámci ÚMČ zabezpečuje až na výjimky Odbor výstavby a územního plánování.

Městské části, jak je výše uvedeno, tedy nemají právní subjektivitu, takže v některých věcech nejsou oprávněné rozhodovat plně podle zákona o obcích – např. zřizovat městskou policii či nabývat a převádět nemovité věci. Pravomoci pro městské části jsou stanoveny dokumentem, který se nazývá Statut města Brna a tento schvaluje Zastupitelstvo města Brna, takže ve spoustě věcí jsme závislí právě na rozhodnutích či stanoviscích orgánů či úředníků Magistrátu města Brna. Orgány městské části dávají v takových případech pouze doporučující stanovisko.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

on