Odbor výstavby a územního plánování

Zaměstnanci

vedoucí odboru Ing. arch. Hana Kuberová

548 129 832

kuberova.hana@cernovice.brno.cz

referenti Eva Couralová

548 129 857

couralova.eva@cernovice.brno.cz

Renata Fuchsová

548 129 833

fuchsova.renata@cernovice.brno.cz

Popis činností odboru

Přenesená působnost odboru je dána zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen stavební zákon), příslušnost stavebního úřadu určuje ustanovení § 13 odst. (1) písm. c) stavebního zákona.

Oblast územního řízení

V samostatné působnosti

nevykonává

Pouze v rámci odborné způsobilosti odboru:

 • Poskytuje odborně technickou a konzultační činnost pro jednání samosprávných orgánů týkající se interpretace jednotlivých ustanovení stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, ke kterým je jako odbor věcně a místně příslušný.
 • Prostřednictvím zaměstnance odboru zajišťuje funkci zapisovatele Komise stavební a územního plánování RMČČ Zabezpečuje organizační, technickou a administrativní činnost této komise.

V přenesené působnosti

 • Poskytuje podle ust. § 21 odst. (1) písm. b), c) stavebního zákona jako předběžné informace územně plánovací informace o podmínkách vydání územního rozhodnutí a vydání územního souhlasu.
 • Vede v souladu s ust. § 87 a následujících stavebního zákona, územní řízení nebo zjednodušené územní řízení a posuzuje soulad záměru žadatele s vydanou územně plánovací dokumentací, cíli a úkoly územního plánování a požadavky stavebního zákona a souvisejících předpisů.
 • Vydává územní rozhodnutí nebo územní souhlas pro umísťování staveb nebo zařízení, o změně stavby a změně vlivu stavby na využití území, o změně využití území, o dělení nebo scelování pozemků, o ochranném pásmu dle přísluš. ustanovení stavebního zákona.
 • Vydává souhlas dle § 15 stavebního zákona, speciálním stavebním úřadům k vydání povolení pro vyjmenované stavby v jejich působnosti a ověřuje dodržení podmínek územního rozhodnutí.
 • Dle § 15 stavebního zákona se vyjadřuje ke stavbám, které nevyžadují územní rozhodnutí, k vydání povolení pro vyjmenované stavby v působnosti speciálních stavebních úřadů.
 • Rozhoduje o výjimce z ustanovení vyhlášky o obecných požadavcích na využívání území pro územní řízení, v němž je příslušný rozhodnout ve věci.
 • Rozhoduje o výjimce z ustanovení vyhlášky o technických požadavcích na stavby v němž je příslušný rozhodnout ve věci.
 • Se souhlasem dotčených orgánů uzavírá s žadatelem veřejnoprávní smlouvu, která nahradí územní rozhodnutí, a to za zákonem stanovených podmínek.
 • Vykonává státní dozor ve věcech územního plánování a provádí kontrolní prohlídky.

Oblast stavebního řádu

V samostatné působnosti

 • nevykonává

V přenesené působnosti

 • Vydává souhlas s provedením ohlášených staveb, terénních úprav, zařízení a udržovacích prací, které podléhají ohlášení podle ust. § 104 stavebního zákona.
 • Vede stavební řízení, provádí kontrolní prohlídky staveb a vydává stavební povolení.
 • Při oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora postupuje dle ust. § 117 stavebního zákona.
 • Uzavírá s žadatelem veřejnoprávní smlouvu nahrazující stavební povolení dle příslušných ustanovení stavebního zákona (§ 116 staveb.zákona).
 • Na žádost stavebníka vede řízení o změně stavby před dokončením.
 • Na základě závěrečné kontrolní prohlídky nebo po předložení odborného posudku autorizovaného inspektora, vydává souhlas s užíváním stavby nebo kolaudační souhlas.
 • Povoluje předčasné užívání stavby, zkušební provoz, vydává souhlas nebo rozhodnutí o změně v užívání stavby.
 • Povoluje a nařizuje odstranění stavby, terénních úprav a zařízení.
 • Ve veřejném zájmu nařizuje neodkladné odstranění stavby, nutné zabezpečovací práce, nezbytné úpravy, údržbu stavby, vyklizení stavby a dále ukládá opatření na sousedním pozemku nebo stavbě.
 • Rozhoduje o poskytnutí stavebního příspěvku na úhradu části nákladů při nařízení nezbytných úprav dle zákonem stanovených podmínek.
 • Rozhoduje o výjimce z ustanovení vyhlášky o technických požadavcích na stavby v němž je příslušný rozhodnout ve věci.
 • Vykonává státní dozor ve věcech stavebního řádu.
 • Ukládá pořádkovou pokutu tomu, kdo ztěžuje postup v řízení nebo provedení kontrolní prohlídky.
 • Uplatňuje mimořádné postupy podle ust. § 177 pro odvrácení nebo zmírnění možných dopadů mimořádné události nebo situace dle zákonných podmínek.

 

Oblast stavebně právní statistiky

V samostatné působnosti

 • nevykonává

V přenesené působnosti

 • Zpracovává podklady pro potřeby statistiky v oblasti stavebního řádu.
 • Podává statistická hlášení dle zvláštních předpisů o povolovaných stavbách a stavbách uvedených do užívání, a to místně příslušnému statistickému úřadu.
 • Vede evidenci a přiděluje evidenční čísla objektům pro rekreaci na území MČČ
 • Provádí příslušné činnosti v rámci evidence RUIAN a USUI dle platných předpisů v této oblasti.
 • Vede příslušnou evidenci stížností ve své působnosti dle příslušných předpisů.
 • Vyřizuje stížnosti proti postupu správního orgánu.
 • Potvrzuje pravomocnost a vykonatelnost vydaných rozhodnutí a vede o tom evidenci.
 • Postupuje odvolání včetně spisového materiálu k vyřízení na nadřízený orgán – Magistrát města Brna, odbor územního a stavebního řízení, a vypracovává stanoviska stavebního úřadu k odvolání.
 • Na vyžádání soudů jim postupuje spisy a předkládá k nim stanoviska.
 • Vede sankční řízení při zjištění přestupků nebo správních deliktů dle stavebního zákona s fyzickými osobami nebo s právnickými osobami a podnikajícími fyzickými osobami.
 • Provádí obnovu řízení.
 • Připravuje podklady pro vyřízení žádostí podle zákona č. 106/1999 Sb., o poskytování informací, v platném znění.
 • Vypracovává stanoviska ke správním žalobám v rámci působnosti a činnosti stavebního úřadu.

 

Životní situace

Ohlášení odstranění stavby, terénních úprav a zařízení
 • Kontakt
  Úřad městské části Brno-Černovice, Bolzanova 1, Odbor výstavby a územního plánování – Renata Fuchsová, tel.:548 129 833, e-mail: fuchsova.renata@cernovice.brno.cz
 • Stáhnout formulář – Ohlášení odstranění stavby, terénních úprav a zařízení
 • Základní informace k životní situaci
  Vlastník stavby je povinen ohlásit stavebnímu úřadu záměr odstranit stavbu, s výjimkou staveb uvedených v ust. §103, nejde-li o stavbu, v níž je přítomen azbest. Jde-li o stavby, které vyžadují stavební povolení nebo ohlášení podle § 104 odst. 2 písm. a) až e), připojí k ohlášení dokumentaci bouracích prací a doklad prokazující vlastnické právo ke stavbě, pokud stavební úřad nemůže existenci takového práva ověřit v katastru nemovitostí.
 • Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Podání žádosti na formuláři předepsaném vyhl. č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu – příloha č. 7 k vyhl. Žádost musí být doložena přílohami uvedenými v části B formuláře.
 • Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Rozhodnutí, kterým je povoleno odstranění stavby, je zpoplatněno podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích v platném znění. Úhrada je možná v hotovosti na pokladně ÚMČ Brno Černovice, Bolzanova 1, 618 00 Brno, 2. patro.
 • Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Stavbu lze odstranit, pokud stavební úřad do 30 dnů ode dne ohlášení takového záměru nesdělí, že k odstranění je třeba povolení.
 • Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  Okruh účastníků řízení vymezuje ust. § 27 odst. 1a) a odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu v platném znění
 • Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném zněníVyhl. č. 526/20069 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

 • Jaké jsou související předpisy?

  Vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na výstavbuVyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

 • Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují?
  Proti povolení k odstranění stavby je možné podat odvolání do 15-ti dnů od doručení k odboru územního a stavebního řízení Magistrátu města Brna prostřednictvím odboru výstavby a územního plánování ÚMČ Brno Černovice, pracoviště Bolzanova 1, 618 00 Brno
 • Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností?
  Možnost a výše sankcí se posuzuje podle ust. §§ 178 – 183 stavebního zákona.
Oznámení o užívání stavby
 • Kontakt
  Úřad městské části Brno-Černovice, Bolzanova 1, Odbor výstavby a územního plánování – Renata Fuchsová, tel.:548 129 833, e-mail: fuchsova.renata@cernovice.brno.cz
 • Stáhnout formulář – Oznámení o užívání stavby
 • Základní informace k životní situaci
  Dokončenou stavbu popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání , pokud vyžadovala stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu podle § 104 odst. 2 písm. a) až e) a n) anebo pokud byla prováděna na podkladě veřejnoprávní smlouvy (§ 116) nebo certifikátu vydaného autorizovaným inspektorem (§ 117) a byla provedena v souladu s ním., lze užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu nebo kolaudačního souhlasu. Stavebník zajistí, aby byly před započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy.
 • Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Podáním žádosti na formuláři předepsaném vyhl. č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu – příloha č. 4 vyhl. Žádost musí být doložena přílohami uvedenými v části B formuláře. Stavebník je povinen oznámit stavebnímu úřadu záměr započít s užíváním stavby nejméně 30 dnů předem, nejde-li o stavbu uvedenou v § 122. S užíváním stavby pro účel, k němuž byla stavba povolena, může být započato, pokud do 30 dnů od oznámení stavební úřad rozhodnutím užívání stavby nezakáže.
 • Jaké doklady je nutné mít s sebou
  Žádost včetně předepsaných příloh. Nechá-li se žadatel zastupovat, předloží jeho zástupce plnou moc. Stavebník předloží stavebnímu úřadu spolu s oznámením o užívání stavby podle § 120 odst. 1, popřípadě se žádostí o vydání kolaudačního souhlasu dokumentaci skutečného provedení stavby, pokud při jejím provádění došlo k nepodstatným odchylkám oproti vydanému stavebnímu povolení, ohlášení stavebnímu úřadu nebo ověřené projektové dokumentaci. Jde-li o stavbu technické nebo dopravní infrastruktury, předloží dokumentaci skutečného provedení vždy. Pokud je stavba předmětem evidence v katrastru nemovitostí, doloží stavebník též vyhotovení geometrického plánu na tuto stavbu.
 • Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Za vydání souhlasu s užíváním stavby se správní poplatky nevyměřují.
 • Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  S užíváním stavby pro účel, k němuž byla stavba povolena , může být započato, pokud do 30 dnů od oznámení stavební úřad rozhodnutím užívání stavby nezakáže.
 • Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Zákon č. 183/2006 sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném zněníVyhl. č.526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

 • Jaké jsou související předpisy

  Vyhl. č. 268/2009 o obecných technických požadavcích na výstavbu v platném zněníVyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

 • Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  Proti rozhodnutí, kterým se zakáže užívání stavby, je možno podat odvolání do 15-ti dnů ode dne oznámení k odboru územního a stavebního řízení Magistrátu města Brna prostřednictvím Odboru výstavby a územního plánování ÚMČ Brno-Černovice.
 • Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  Sankční postih upravuje § 178 a následující stavebního zákona
Ohlášení stavby
 • Kontakt
  Úřad městské části Brno-Černovice, Bolzanova 1, Odbor výstavby a územního plánování – Renata Fuchsová, tel.:548 129 833, e-mail: fuchsova.renata@cernovice.brno.cz
 • Stáhnout formulář – Ohlášení stavby
 • Základní informace k životní situaci
  Stavební úřad je dle ust. § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění příslušným orgánem ve věcech stavebního řádu. Ohlašování typů a druhů jednoduchých staveb, terénních úprav a udržovacích prací je specifikováno v ust. § 104 odst. 2 stavebního zákona. Souhlas s provedením ohlášené stavby platí po dobu 12 měsíců.
 • Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Žádost musí obsahovat údaje o stavebníkovi, o pozemku, ohlášené stavbě, jejím rozsahu a účelu. o způsobu a době provádění stavby a její jednoduchý technický popis;nejde-li o případy uvedené v § 105 odst. 2 stavebního zákona, u dočasné stavby rovněž dobu jejího trvání a návrh úpravy pozemku po jejím odstranění. K ohlášení se připojí doklad prokazující vlastnické právo nebo právo založené smlouvou anebo právo odpovídající věcnému břemeni k pozemku nebo stavbě. U staveb uvedených v § 104 odst. 2 je třeba žádost podat na formuláři předepsaném vyhláškou č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu – příloha č. 1 vyhl. Žádost musí být doložena přílohami uvedenými v části B formuláře. U staveb a terénních úprav uvedených v § 104 odst. 2 písm. e) až i) a n) není třeba žádost podat na formuláři (není předepsán). K ohlášení se připojí projektová dokumentace, kterou tvoří situační náčrt podle katastrální mapy s vyznačením umístění, hranic se sousedními pozemky, polohy staveb na nich a jednoduché stavební nebo montážní výkresy specifikující navrhovanou stavbu nebo terénní úpravu. Spolu s ohlášením stavebník doloží stavebnímu úřadu, že o svém stavebním záměru prokazatelně informoval vlastníky sousedních pozemků a staveb na nich.
 • Jaké doklady je nutné mít s sebou
  Žádost musí být doložena předepsanými přílohami; žádost pro stavby podle ust. § 104 odst. 2 písm. a) až d) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, musí být podána na příslušném formuláři včetně předepsaných příloh. Nechá-li se žadatel zastupovat, předloží jeho zástupce plnou moc.
 • Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Poplatky se nevyměřují.
 • Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Za splnění podmínek stavebního zákona do 40-ti dnů ode dne, kdy podání došlo stavebnímu úřadu.
 • Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném zněníVyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

 • Jaké jsou související předpisy?

  Vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci stavebVyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na výstavbu v platném znění

 • Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují?
  Nejedná se o správní řízení, opravné prostředky se neuplatní. V případě, že stavební úřad ohlášenou stavbu dle ust. § 107 stavebního zákona zakáže, vydá rozhodnutí, proti kterému je možné podat do 15-ti dnů od jeho oznámení odvolání k MMB odbor územního a stavebního řízení, prostřednictvím odboru výstavby a územního plánování ÚMČ Brno Černovice, pracoviště Bolzanova 1, 618 00 Brno .
 • Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností?
  Příslušná ustanovení stavebního zákona o správním deliktu se uplatní tehdy, pokud fyzická osoba, podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba provádí stavbu nebo její změnu, terénní úpravy, zařízení anebo udržovací práce, které je třeba ohlásit stavebnímu úřadu, bez takového ohlášení.
Oznámení stavby posouzené autorizovaným inspektorem
 • Kontakt
  Úřad městské části Brno-Černovice, Bolzanova 1, Odbor výstavby a územního plánování – Renata Fuchsová, tel.:548 129 833, e-mail: fuchsova.renata@cernovice.brno.cz
 • Stáhnout formulář – Oznámení stavby posouzené autorizovaným inspektorem
 • Základní informace k životní situaci
  Dle ust. § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, je stavební úřad orgánem příslušným ve věcech stavebního řádu. Stavby (a jejich změny), které nejsou zahrnuty v §§ 103 a 104 stavebního zákona je možno realizovat pouze na základě stavebního povolení. Uzavře-li stavebník s autorizovaným inspektorem smlouvu o provedení kontroly projektové dokumentace pro stavbu, kterou hodlá provést, může takovou stavbu stavebnímu úřadu pouze oznámit. K předmětné stavbě musí být opatřena souhlasná závazná stanoviska dotčených orgánů a vyjádření osob, které by byly účastníky řízení. Stavba nesmí být zvláštním právním předpisem, územně plánovací dokumentací nebo rozhodnutím orgánu územního plánování přímo označena jako nezpůsobilá pro zkrácené stavební řízení.
 • Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Podání „ Oznámení stavby posouzené autorizovaným inspektorem “ musí být provedeno na formuláři předepsaném vyhl. č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu – příloha č. 3 vyhl.Oznámení musí být doloženo přílohami uvedenými v části B formuláře

 • Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Správní poplatek se nevyměřuje
 • Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Stavební úřad bere oznámení na vědomí. V případě uplatnění námitek o nich rozhodně, zajistí jejich vypořádání postupem podle § 114 stavebního zákona nebo usnesením rozhodne o nezpůsobilosti stavby pro zkrácené řízení.
 • Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  Okruh účastníků řízení je definován ust. § 119 stavebního zákona. Hlavním účastníkem je stavebník.
 • Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném zněníVyhl. č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona

 • Jaké jsou související předpisy?

  Vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na výstavbu v platném zněníVyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

 • Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují?
  Odvolání je možné podat proti usnesení o námitkách nebo usnesení o nezpůsobilosti stavby pro zkrácené řízení do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního a stavebního řízení Magistrátu města Brna prostřednictvím odboru výstavby a územního plánování ÚMČ Brno Černovice, pracoviště Bolzanova 1, 618 00 Brno
 • Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností?
  Možnost a výše sankcí se posuzuje podle ust. § 178 až § 183 stavebního zákona
Oznámení změny v užívání
 • Kontakt
  Úřad městské části Brno-Černovice, Bolzanova 1, Odbor výstavby a územního plánování – Renata Fuchsová, tel.:548 129 833, e-mail: fuchsova.renata@cernovice.brno.cz
 • Stáhnout formulář – Oznámení změny v užívání
 • Základní informace k životní situaci
  Stavbu lze užívat jen k účelu vymezenému zejména v kolaudačním rozhodnutí, v ohlášení stavby, ve veřejnoprávní smlouvě, v certifikátu autorizovaného inspektora, ve stavebním povolení, v oznámení o užívání stavby nebo v kolaudačním souhlasu. Změna v účelu užívání stavby, v jejím provozním zařízení, ve způsobu výroby nebo v jejím podstatném rozšíření a změna v činnosti, jejíž účinky by mohly ohrozit život a veřejné zdraví, život a zdraví zvířat, bezpečnost nebo životní prostředí, je přípustná jen na základě písemného souhlasu stavebního úřadu. Ustanovení § 81 odst. 2 písm. c) tím není dotčeno ( rozhodnutí o změně stavby vyžadují změny ve způsobu užívání stavby, které podstatně mění nároky stavby na okolí).
 • Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Podání žádosti na formuláři předepsaném vyhláškou č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu – příloha č. 6 Žádost musí být doložena přílohami uvedenými v části B formuláře. K oznámení se připojí doklad o vlastnickém právu ke stavbě, pokud stavební úřad nemůže existenci takového práva ověřit v katastru nemovitostí, popřípadě souhlas vlastníka stavby se změnou v užívání a závazná stanoviska dotčených orgánů vyžadovaná zvláštními právními předpisy. Jestliže se změna dotýká práv třetích osob nebo vyžaduje podrobnější posouzení jejích účinků na okolí, je nutné zahájit řízení.
 • Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Rozhodnutí, kterým je povolena změna v užívání stavby je zpoplatněno podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích v platném znění. Úhrada je možná v hotovosti na sekretariátě stavebního úřadu, složenkou nebo bankovním převodem.
 • Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Jestliže stavební úřad s oznámením souhlasí, zašle do 30-ti dnů ode dne oznámení souhlas tomu, kdo změnu oznámil. V opačném případě rozhodnutím změnu zakáže.
 • Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  Okruh účastníků řízení je vymezen ust. § 27 odst. 1a a 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu v platném znění.
 • Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném zněníVyhl. č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

 • Jaké jsou související předpisy?

  Vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na výstavbuVyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

 • Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují?
  Proti rozhodnutí o zákazu změny v užívání stavby je možno podat odvolání do 15-ti dnů ode dne oznámení k odboru územního a stavebního řízení Magistrátu města Brna prostřednictvím odboru výstavby a územního plánování ÚMČ Brno Černovice, pracoviště Bolzanova 1, 618 00 Brno
 • Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností?
  Možnost a výše sankcí se posuzuje podle ust. §§ 178 až 183 stavebního zákona.
Žádost o povolení k předčasnému užívání
 • Kontakt
  Úřad městské části Brno-Černovice, Bolzanova 1, Odbor výstavby a územního plánování – Renata Fuchsová, tel.:548 129 833, e-mail: fuchsova.renata@cernovice.brno.cz
 • Stáhnout formulář – Žádost o povolení k předčasnému užívání
 • Základní informace k životní situaci
  Stavební úřad může na žádost stavebníka vydat časově omezené povolení k předčasnému užívání stavby před jejím dokončením , pokud to nemá podstatný vliv na uživatelnost stavby, neohrozí to bezpečnost a zdraví osob nebo zvířat anebo životní prostředí.
 • Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Podání písemné žádosti, z níž musí být patrno, kdo ji činí, které věci se týká a co se navrhuje. Obecné náležitosti podání jsou uvedeny v ust. § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu v platném znění. U stavby prováděné dodavatelsky stavebník k žádosti připojí dohodu se zhotovitelem stavby obsahující jeho souhlas, popřípadě sjednané podmínky předčasného užívání stavby; u ostatních staveb navrhne stavebník podmínky předčasného užívání stavby v žádosti.
 • Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Za vydání povolení k předčasnému užívání se poplatky nevyměřují.
 • Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Lhůty pro vyřízení dle správního řádu jsou 30 dnů , ve složitějších případech 60 dnů od zahájení řízení.
 • Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  Účastníkem řízení je stavebník, zhotovitel a vlastník stavby.
 • Podle kterého právního předpisu se postupuje
  Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění
 • Jaké jsou související předpisy?

  Vyhl. č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řáduVyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

 • Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují?
  Proti rozhodnutí je možné podat odvolání do 15-ti dnů ode dne oznámení k odboru územního a stavebního řízení Magistrátu města Brna prostřednictvím odboru výstavby a územního plánování ÚMČ Brno Černovice, pracoviště Bolzanova 1, 618 00 Brno
 • Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností?
  Možnost sankcí je specifikována v § 178 a násl. stavebního zákona.
Žádost o povolení zkušebního provozu
 • Kontakt
  Úřad městské části Brno-Černovice, Bolzanova 1, Odbor výstavby a územního plánování – Eva Couralová, tel.:548 129 857, e-mail: couralova.eva@cernovice.brno.cz
 • Základní informace k životní situaci
  Zkušebním provozem stavby se ověřuje funkčnost a vlastnosti provedené stavby podle projektové dokumentace. Pokud nebylo provedení zkušebního provozu uloženo stavebním povolením, může stavební úřad na základě požadavku dotčeného orgánu nebo žádosti stavebníka anebo v jiném odůvodněném případě stanovit rozhodnutím, které je prvním úkonem v řízení, že kolaudační souhlas lze vydat jen po provedení zkušebního provozu. Vyhodnocení výsledků zkušebního provozu stavebník připojí k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu.
 • Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Podání písemné žádosti, z níž musí být patrno, kdo ji činí, které věci se týká a co se navrhuje. Obecné náležitosti podání jsou uvedeny v ust. § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu v platném znění.
 • Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Za vydání povolení ke zkušebnímu provozu se poplatky nevyměřují.
 • Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Lhůty pro vyřízení dle správního řádu jsou 30 dnů , ve složitějších případech 60 dnů od zahájení řízení.
 • Podle kterého právního předpisu se postupuje
  Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění
 • Jaké jsou související předpisy?

  Vyhl. č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řáduVyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

 • Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují?
  Proti rozhodnutí je možné podat odvolání do 15-ti dnů ode dne oznámení k odboru územního a stavebního řízení Magistrátu města Brna prostřednictvím odboru výstavby a územního plánování ÚMČ Brno Černovice, pracoviště Bolzanova 1, 618 00 Brno
 • Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností?
  Možnost sankcí je specifikována v § 178 a násl. stavebního zákona.
Žádost o stavební povolení
 • Kontakt
  Úřad městské části Brno-Černovice, Bolzanova 1, Odbor výstavby a územního plánování – Renata Fuchsová, tel.:548 129 833, e-mail: fuchsova.renata@cernovice.brno.cz
 • Stáhnout formulář – Žádost o stavební povolení
 • Základní informace k životní situaci
  Dle ust. § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, je stavební úřad příslušným orgánem ve věci stavebního řádu. Ust. § 103 stavebního zákona obsahuje výčet staveb, terénních úprav, zařízení a udržovacích prací, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení. Ust. § 104 stavebního zákona obsahuje výčet jednoduchých staveb, terénních úprav, zařízení a udržovacích prací, která vyžadují ohlášení stavebnímu úřadu. Stavby (a jejich změny), které nejsou zahrnuty v ust. § 103 a § 104 stavebního zákona vyžadují stavební povolení. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci.
 • Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Podání žádosti na formuláři předepsaném vyhl. č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu – příloha č. 2 vyhl. Žádost musí být doložena přílohami uvedenými v části B formuláře.K žádosti stavebník připojí:

  – doklady prokazující jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření anebo právo odpovídající věcnému břemeni k pozemku nebo stavbě, pokud stavební úřad nemůže existenci práva ověřit v katastru nemovitostí

  – projektovou dokumentaci (ve dvojím vyhotovení, pokud stavebník není vlastníkem stavby, připojuje se jedno další vyhotovení) zpracovanou oprávněnou osobou v rozsahu dle vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

  – plán kontrolních prohlídek- závazná stanoviska popř. stanoviska nebo jiné doklady vyžadované zvláštními právními předpisy, pokud je stavebník obstaral předem

 • Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Za vydání stavebního povolení se vyměřují správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění. Úhrada je možná v hotovosti na pokladně ÚMČ Brno Černovice, Bolzanova 1, 618 00 Brno, 2. patro.
 • Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Lhůty pro vyřízení se řídí zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění. Obecně do 30 dnů, ve složitějších případech do 60 dnů.
 • Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  Okruh účastníků řízení je definován v ust. § 109 stavebního zákona. Hlavním účastníkem je stavebník. Ze zákona nejsou účastníky řízení nájemce bytu, nebytového prostoru nebo pozemku.
 • Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění,Vyhl. č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona

 • Jaké jsou související předpisy?

  Vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na výstavbu v platném zněníVyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

 • Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují?
  Proti rozhodnutí je možné podle ust. § 83 správního řádu podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního a stavebního řízení Magistrátu města Brna prostřednictvím odboru výstavby a územního plánování ÚMČ Brno Černovice, pracoviště Bolzanova 1, 618 00 Brno
 • Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností?
  Možnost a výše sankcí se posuzuje podle ust. §§ 178 až 183 stavebního zákona
Žádost o vydání kolaudačního souhlasu
 • Kontakt
  Úřad městské části Brno-Černovice, Bolzanova 1, Odbor výstavby a územního plánování – Renata Fuchsová, tel.:548 129 833, e-mail: fuchsova.renata@cernovice.brno.cz
 • Stáhnout formulář – Žádost o vydání kolaudačního souhlasu
 • Základní informace k životní situaci
  Dle ustanovení § 122 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění „ Stavba, jejíž vlastnosti nemohou budoucí uživatelé ovlivnit, např. nemocnice, škola, nájemní bytový dům, stavba pro obchod a průmysl, stavba pro shromažďování většího počtu osob, stavba dopravní a občanské infrastruktury, dále stavba, u které bylo stanoveno provedení zkušebního provozu a změna stavby, která je kulturní památkou, může být užívána pouze na základě kolaudačního souhlasu.
 • Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Podání žádosti na formuláři stanoveném vyhl. č. 526/2006 Sb., , kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu – příloha č. 5 vyhl. Žádost musí být doložena přílohami uvedenými v části B formuláře.
 • Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Za vydání kolaudačního souhlasu se poplatky nevyměřují.
 • Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Kolaudační souhlas není rozhodnutím, lhůty vyplývají z ust. § 122 stavebního zákona- stavební úřad do 15 dnů ode dne doručení žádosti stavebníka stanoví termín závěrečné kontrolní prohlídky stavby

  – nezjistí-li stavební úřad závady bránící v bezpečném užívání stavby nebo rozpor se závaznými stanovisky, vydá do 15 dnů ode dne provedení závěrečné kontrolní prohlídky kolaudační souhlas

  – jsou-li na stavbě zjištěny závady, bránící bezpečnému užívání stavby nebo rozpor se závaznými stanovisky, stavební úřad rozhodnutím užívání stavby zakáže

 • Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  Účastníkem řízení podle ust. § 122 odst. 4 stavebního zákona je stavebník, vlastník stavba pořípadě budoucí uživatel stavby.
 • Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném zněníVyhl. č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

 • Jaké jsou související předpisy?

  Vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na výstavbu v platném zněníVyhl. č. 499 Sb., o dokumentaci staveb

 • Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují?
  Proti rozhodnutí, kterým se zakáže užívání stavby, je možno podat odvolání do 15- dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního a stavebního řízení Magistrátu města Brna prostřednictvím odboru výstavby a územního plánování ÚMČ Brno Černovice, pracoviště Bolzanova 1, 618 00 Brno
 • Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností?
  Sankční postih upravuje § 178 a násl. stavebního zákona
Žádost o vydání územního souhlasu
 • Kontakt
  Úřad městské části Brno-Černovice, Bolzanova 1, Odbor výstavby a územního plánování – Renata Fuchsová, tel.:548 129 833, e-mail: fuchsova.renata@cernovice.brno.cz
 • Stáhnout formulář – Žádost o vydání územního souhlasu
 • Základní informace k životní situaci
  Místo územního rozhodnutí může stavební úřad vydat územní souhlas za podmínek uvedených v ust. § 96 odst.1 a v případech uvedených v ust. § 96 odst.2 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění. Podmínkou pro vydání územního souhlasu je , aby záměr byl v zastavitelné ploše nebo zastavěném území, podmínky v území se výrazně nemění a záměr nevyžaduje nové nároky na veřejnou a technickou infrastrukturu. Územní souhlas platí 12 měsíců ode dne jeho vydání. Územní souhlas nelze vydat, obsahuje-li závazné stanovisko dotčeného orgánu podmínky, nebo je-li takovým závazným stanoviskem vyjádřen nesouhlas či pokud záměr podléhá posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí.
 • Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Podání žádosti na formuláři předepsaném vyhláškou č.503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření – příloha č.9 vyhl.Žádost musí být doložena přílohami uvedenými v části B formuláře
 • Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Za vydání územního souhlasu se nevyměřuje správní poplatek.
 • Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Za splnění podmínek stavebního zákona je územní souhlas vydán do 30-ti dnů ode dne oznámení o záměru v území.Pokud záměr nesplňuje podmínky pro vydání územního souhlasu, rozhodne stavební úřad usnesením, které vydá ve lhůtě do 30 dnů od oznámení záměru, o projednání záměru v územním řízení.

 • Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Zákon č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném zněníVyhl. č.503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření.

 • Jaké jsou související předpisy?
  Vyhl. č.501/2006Sb., o obecných požadavcích na využívání území, vyhl. č.268/2009 Sb., o technických požadavcích na výstavbu v platném znění, vyhlášky statutárního města Brna o závazných částech územního plánu města Brna a navazujících územně plánovacích dokumentací.
 • Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují?
  Nejedná se o správní řízení, opravné prostředky nelze uplatnit.
 • Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností?
  Sankce jsou podle zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění uplatněny v případě, že fyzická osoba, podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba provádí činnosti, ke kterým je třeba územní souhlas bez tohoto opatření nebo v rozporu s ním.
Žádost o zjednodušené územní řízení
 • Kontakt
  Úřad městské části Brno-Černovice, Bolzanova 1, Odbor výstavby a územního plánování – Renata Fuchsová, tel.:548 129 833, e-mail: fuchsova.renata@cernovice.brno.cz
 • Základní informace k životní situaci
  Stavební úřad je dle ust. § 6 odst. 3 písm. a) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, příslušný k vydání územního rozhodnutí. Zjednodušené územní řízení představuje vydání územního rozhodnutí bez předchozího správního řízení v celém rozsahu. Stavební úřad může rozhodnout o umístění stavby, o změně využití území, o změně stavby a o dělení nebo zcelování pozemků ve zjednodušeném územním řízení, jestliže záměr je v zastavitelné ploše nebo v zastavěném území; záměr nevyžaduje posouzení vlivů na životní prostředí; žádost má všechny předepsané náležitosti a je doložena závaznými stanovisky dotčených orgánů a souhlasem účastníků řízení se zjednodušeným územním řízením.
 • Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Podání žádosti (není předepsán formulář), která musí být doložena dokumentací, jejíž rozsah je předepsán k žádosti o vydání územního rozhodnutí dle vyhl. č.503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření- příloha č. 4, 6, 8.
 • Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
  Podáním písemné žádosti doložené předepsanou dokumentací, závaznými stanovisky dotčených orgánů a souhlasem účastníků řízení se zjednodušeným územním řízením na ÚMČ Brno-Černovice, odbor výstavby a územního plánování, pracoviště Bolzanova 1, 618 00 Brno. Formulář pro podání žádosti o provedení zjednodušeného územního řízení není obligatorně předepsán. Z podání musí být patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje.
 • Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Správní poplatek se vyměřuje podle zákona č.634/2004 Sb., o správních poplatcích, úhrada je možná v hotovosti na sekretariátu stavebního úřadu, složenkou nebo bankovním převodem.
 • Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Za splnění podmínek stavebního zákona je rozhodnutí ve zjednodušeném územním řízení vydáno do 30-ti dnů ode dne podání žádosti.
 • Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  Účastníky zjednodušeného územního řízení jsou žadatel a obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn, ostatní účastníci jsou vymezeni v ust. § 85 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění.
 • Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  Žádost musí být úplná, jinak není splněna podmínka pro vedení zjednodušeného územního řízení a stavební úřad rozhodne usnesením o provedení územního řízení.
 • Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Zákon č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném zněníVyhl. č.503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření.

 • Jaké jsou související předpisy?
  Vyhl. č.501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, vyhlášky statutárního města Brna o závazných částech územního plánu města Brna a navazujících územně plánovacích dokumentací, vyhl. č.268/2009 Sb., o technických požadavcích na výstavbu v platném znění.
 • Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují?
  Opravný prostředek je možné podat pouze proti usnesení o provedení územního řízení do 15-ti dnů od oznámení tohoto usnesení k odboru územního a stavebního řízení MMB, Malinovského nám. 3, 601 67 Brno, prostřednictvím odboru výstavby a územního plánování ÚMČ Brno Černovice, pracoviště Bolzanova 1, 618 00 Brno Rozhodnutí ve zjednodušeném územním řízení nabývá právní moci, pokud nebyly v zákonem stanovené lhůtě podány výhrady, námitky nebo připomínky a nelze se proti němu odvolat.
 • Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností?
  Sankce jsou podle zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění uplatněny v případě, že fyzická osoba, podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba provádí činnosti, ke kterým je třeba územní rozhodnutí, bez tohoto rozhodnutí nebo v rozporu s ním.
Žádost o změnu stavby před dokončením
 • Kontakt
  Úřad městské části Brno-Černovice, Bolzanova 1, Odbor výstavby a územního plánování – Renata Fuchsová, tel.:548 129 833, e-mail: fuchsova.renata@cernovice.brno.cz
 • Stavební úřad může na odůvodněnou žádost stavebníka nebo jeho právního nástupce povolit změnu stavby před dokončením. Změnu ohlášené stavby lze provést na základě souhlasu stavebního úřadu s jejím ohlášením (viz ohlášení stavby).
 • Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Podání písemné žádosti, z níž musí být patrno, kdo ji činí, které věci se týká a co se navrhuje. Obecné náležitosti podání jsou uvedeny v ust. § 37 zák. č. 500/2004 Sb., správního řádu v platném znění. Žádost obsahuje kromě obecných náležitostí popis změn a jejich porovnání se stavebním povolením a s projektovou dokumentací ověřenou stavebním úřadem, popřípadě autorizovaným inspektorem ve zkráceném stavebním řízení. K žádosti se připojí projektová dokumentace změn stavby nebo kopie ověřené projektové dokumentace s vyznačením navrhovaných změn.
 • Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Změna stavby před dokončením je zpoplatněna podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích v platném znění. Úhrada je možná v hotovosti na sekretariátě stavebního úřadu, složenkou nebo bankovním převodem.
 • Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Lhůty pro vyřízení se řídí zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění. Obecně do 30 dnů, ve složitějších případech do 60 dnů. Změnu stavby, která se nedotýká práv účastníků stavebního řízení, stavební úřad, popřípadě autorizovaný inspektor , bylo-li ve věci vedeno zkrácené řízení, schválí při kontrolní prohlídce zápisem do stavebního deníku nebo jednoduchého záznamu o stavbě.
 • Podle kterého právního předpisu se postupuje
  Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění
 • Jaké jsou související předpisy

  Vyhl. č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu v platném zněníVyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

 • Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  Proti rozhodnutí o změně stavby před dokončením je možné podat odovlání do 15 dnů od oznámení k odboru územního a stavebního řízení Magistrátu města Brna prostřednictvím Odboru výstavby ÚMČ Brno-střed, Měnínská 4, 601 92 Brno.
 • Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  Možnost a výše sankcí se posuzuje podle ust. §§ 178 až 183 stavebního zákona.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

on