Odbor sociálních věcí a školství

Zaměstnanci

vedoucí odboru Mgr. Dagmar Soušková

548 129 851

souskova.dagmar@cernovice.brno.cz

Sociálně právní ochrana dětí Mgr. Nicol Mecerodová

548 129 830

mecerodova.nicol@cernovice.brno.cz

Péče o seniory a zdravotně postižené Jindra Svobodová, DiS.

548 129 852

svobodova.jindra@cernovice.brno.cz

 Kurátor Mgr. Zdeněk Vokáč

548 129 851

vokac.zdenek@cernovice.brno.cz

Popis působnosti

Kurátor pro mládež
 • pečuje o nezletilé a mladistvé.
 • řeší problémy záškoláctví, útěků z domova, toxikomanie, alkoholismu a trestnou činnost,
 • při spáchání trestné činnosti zastupuje mladistvé při hlavních líčeních před soudem,
 • spolupracuje se školskými a zdravotnickými zařízeními, občanskými sdruženími, středisky věznicemi a soudy, probační a meditační službou ČR,
 • zúčastňuje se výslechů nezletilých a mladistvých u Policie ČR,
 • je přítomna jednání mladistvých u přestupkové komise,
 • zajišťuje výchovné péče, diagnostickými a výchovnými ústavy, Policií ČR, věznicemi a soudy.
Péče o seniory a osoby zdravotně postižené
 • poskytování sociálního poradenství
  – napomáhání ve spolupráci s městem zapojení těchto občanů do kulturního
  a společenského života
  – podílení se ve spolupráci s městem na řešení otázek bydlení těchto občanů
  – přijímání žádostí o byty zvláštního určení, o byty v domě s
  pečovatelskou službou
  – zastupování osob, které nejsou schopni sami jednat a nemají zákonného
  zástupce při uzavírání smlouvy o poskytnutí sociální služby dle zákona o
  sociálních službách
  – rozhodování v 1. stupni správního řízení o ustanovení zvláštního
  příjemce dávky důchodového pojištění a dohlížení, jak zvláštní příjemce
  plní své povinnosti
  – vykonávání funkce opatrovníka osob omezených ve způsobilosti k právním
  úkonům v případech ustanovených soudem
Sociálně právní ochrana dětí

Životní situace

Krizové situace v rodinách s dětmi
 • Kontakt
  Úřad městské části Brno-Černovice, Bolzanova 1, Úsek tajemníka – Mgr. Nicol Mecerodová, tel.: 548 129 851, e-mail: mecerodova.nicol@cernovice.brno.cz
 • Základní informace k životní situaci
  Obtížné sociální problémy dětí, mládeže, občanů mající ve výchově děti a těhotných žen
 • Podle kterého právního předpisu se postupuje
  Zákon č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.
 • Jaké jsou související předpisy?
  Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.
Sociální a výchovné problémy nezletilých (do 15 let, mladistvých do 18 let)
 • Kontakt
  Úřad městské části Brno-Černovice, Bolzanova 1, Úsek tajemníka  – Mgr. Nicol Mecerodová, tel.: 548 129 851, e-mail: mecerodova.nicol@cernovice.brno.cz
 • Základní informace k životní situaci
  U nezletilých a mladistvých to jsou výchovné problémy, šikana mezi dětmi, záškoláctví, útěky z domova, toxikomanie, alkoholismus a trestná činnost.
 • Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Zákonný zástupce nezletilého, mladistvého. O informaci nebo pomoc v řešení životní situace se může dotázat sám nezletilý nebo mladistvý.
 • Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  Psychologové Středisek výchovné péče, manželských a rodinných poraden, školy, psychiatrické nemocnice, policie ČR, probační a mediační služba ČR, soudy, zdravotnická zařízení.
 • Podle kterého právního předpisu se postupuje
  Zákon č. 140/1961 Sb. trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb. trestní řád, ve znění pozdějších předpisů, občansko soudní řád č. 99/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 218/2003 Sb. o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a soudnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.
 • Jaké jsou související předpisy?
  Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují?
  Odvolání proti rozhodnutí, stížnosti – Magistrát města Brna, odbor sociální péče, Koliště 19, 601 67 Brno
Ustanovení zvláštního příjemce důchodu
Žádost o byt zvláštního určení – byt v domě s pečovatelskou službou
 • Kontakt
  Úřad městské části Brno-Černovice, Bolzanova 1, Úsek tajemníka – Jindra Svobodová, DiS., tel.: 548 129 852, e-mail: svobodova.jindra@cernovice.brno.cz
 • Stáhnout formulář – Žádost o byt zvláštního určení – byt v domě s pečovatelskou službou

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

on