Odbor dopravy, majetku
a životního prostředí

Vykonává přenesenou i samostatnou působnost v oblasti dopravy, správy svěřeného majetku a v oblasti životního prostředí.

Zaměstnanci

vedoucí Bc. Ján Jirků

548 129 838

606 388 844

jirku.jan@cernovice.brno.cz

referát životního prostředí Ing. Marcela Gregorová Juráková, DiS. (t.č. na RD)

zástup Ing. Miroslava Kučerová, Ph.D.

548 129 836, 773 768 067

kucerova.miroslava@cernovice.brno.cz

referát majetku Mgr. Petra Viskotová 

548 129 837

viskotova.petra@cernovice.brno.cz

terénní pracovník Miloslav Knor
správce sportovních areálů Pavel Ingr
725 490 276

 

Popis působnosti

Doprava a silniční hospodářství
 • vyjadřuje se k záměrům rozvoje pozemních komunikací, parkovišť a odstavných ploch na území MČ Brno- Černovice
 • vyjadřuje se k ročnímu plánu oprav a údržby místních komunikací; podíl MČ na realizaci oprav a údržby místních komunikací v dohodnutém rozsahu
 • zabezpečuje čištění všech vozovek komunikací mimo dálnic a dálničních ramp na území MČ Černovice
 • zabezpečuje zimní údržbu vozovek místních komunikací mimo základní komunikační systém
 • zabezpečuje čištění a zimní údržbu na chodnících a ostatních dopravních plochách (např. schody, cyklistické stezky, cesty apod.) včetně ploch, které nejsou zařazeny do sítě místních komunikací, pokud není čištění a zimní údržba povinností jiného vlastníka (správce) nemovitosti
 • vyjadřuje se k organizaci individuální dopravy a pravidelné hromadné osobní dopravy na území městské části a k navrhovaným změnám v dopravě
 • vykonává působnost silničního správního úřadu I. stupně a speciálního stavebního úřadu I. stupně na místních a veřejně přístupných účelových komunikacích (mimo ZKS) dle seznamu vedeného městem- rozhoduje o zvláštním užívání komunikací- zábory chodníků, komunikací, včetně havárií, rozhoduje o napojení komunikací a zřízení sjezdů, sleduje stav místních komunikací, schvaluje a vydává povolení k vyhrazeným parkovacím místům pro ZTP a firmy
 • vykonává státní dozor nad místními a veřejně přístupnými účelovými komunikacemi v městské části (mimo ZKS) dle seznamu vedeného městem
 • projednává v I. stupni správního řízení přestupky a jiné správní delikty na úseku dopravy a silničního hospodářství u místních a veřejně přístupných účelových komunikací dle seznamu vedeného městem
Krizové řízení
 • organizuje přípravu městské části na krizové situace
 • poskytuje Hasičskému záchrannému sboru Jihomoravského kraje podklady a informace potřebné ke zpracování krizového plánu kraje
 • shromažďuje údaje o počtu a totožnosti osob, které v době krizového stavu přechodně změnily pobyt a nachází se na správním území městské části, a předává tyto údaje krajskému úřadu a do ústřední evidence o přechodných změnách pobytu osob
 • podílí se na zajištění veřejného pořádku
 • plní další úkoly stanovené krajským úřadem při přípravě na krizové situace a jejich řešení
 • seznamuje právnické a fyzické osoby s charakterem možného ohrožení, s připravenými krizovými opatřeními a se způsobem jejich provedení
 • v době krizového stavu ukládá fyzické osobě pracovní výpomoc
 • je povinen poskytnout peněžní náhradu za omezení vlastnického práva, poskytnutí věcných prostředků a vykonávání pracovní výpomoci, pokud o omezení práva nebo o uložení povinnosti rozhodl, přičemž náhrada se poskytuje z rozpočtu města
 • je povinen poskytnout peněžní náhradu škody či újmy na zdraví při výkonu uložené pracovní výpomoci nebo dobrovolné pomoci vykonané v rámci organizované činnosti, pokud krizové opatření nařídil, přičemž náhrada se poskytuje z rozpočtu města
 • je oprávněn v mezích své působnosti kontrolovat dodržování krizového zákona a předpisů vydaných k jeho provedení
Lesní hospodářství, myslivost a rybářství
 • projednávají v 1. stupni správního řízení veškeré přestupky a související jiné správní delikty na úseku obecného užívání lesů a myslivosti
 • o projednávají v 1. stupni správního řízení přestupky na úseku rybářství podle zákona o přestupcích
Majetek
 • vede evidenci a účetnictví o majetku města svěřeného městské části, zajišťuje jeho inventarizaci a spolupracuje s městem při doplňování údajů k evidenci majetku města, předávají městu aktualizované informace o majetkové účasti v obchodních společnostech, organizačních složkách a příspěvkových organizacích zřízených a založených městem – příslušnou městskou částí
 • vede evidenci pozemků v MČ Černovice
 • zajišťuje správu svěřeného majetku a disponují jím v rozsahu daném tímto Statutem včetně pohledávek a závazků z těchto dispozic vyplývajících, uzavírají jménem města smlouvy a činí další úkony v rozsahu daném tímto Statutem a zvláštními předpisy
 • zastupuje město v majetkoprávních záležitostech týkajících se majetku města jim svěřeného před soudy, státním zastupitelstvím a jinými orgány, zastupují město jako vlastníka v řízeních prováděných podle stavebního zákona ve věcech týkajících se svěřeného nemovitého majetku města; v případě stavebního řízení týkajícího se nemovitého majetku svěřeného v Příloze č. 4- část I tohoto Statutu (předškolní zařízení, školy a školská zařízení) jsou městské části povinny vyžádat si souhlas věcně příslušného útvaru města,
 • navrhuje městu svěření majetku městské části
 • vyhlašuje, provádí a vyhodnocuje u svěřeného majetku nabídková řízení a stanovuje ekonomické podmínky pro tato řízení
 • zajišťuje ekonomické využití svěřeného majetku, zajišťuje navyšování nájemného u nájemních smluv dle inflačního koeficientu stanoveného ČSÚ
 • vykonává agendu spojenou se správou KD Charbulova 3, Faměrovo nám. 17, včetně návrhu smluv, fakturace, inventarizace, platební příkazy, Sociálního domu, Charbulova 86 a Areálu zdraví, Kneslova 1a, Brno
 • včetně přípravy materiálů do RMČČ, ZMČČ, RMB a ZMB ve věcech náležejících do působnosti ODMŽP
Ochrana ovzduší
 • zpřístupňuje informace
 • projednává přestupky a správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob za pálení na otevřeném ohništi jiného materiálu než suchého rostlinného materiálu neznečištěného chemickými látkami
 • ukládání pokut za porušení obecně závazných vyhlášek města Brna
Ochrana přírody a krajiny
 • vydává povolení ke kácení dřevin a je oprávněn k pozastavení, omezení nebo zákazu kácení dřevin, ukládá náhradní výsadbu, vede přehled pozemků vhodných k náhradní výsadbě a ukládají provedení nezbytných zásahů včetně pokácení dřevin
 • povoluje zábory zeleně
 • vede přehled o veřejně přístupných účelových komunikacích, stezkách a pěšinách ve svém správním obvodu
 • navrhuje zřizování či rušení účelových komunikací, stezek a pěšin ve svém správním obvodu
 • projednává v I. stupni správního řízení přestupky a jiné správní delikty na úseku poškození a nepovoleného kácení stromů rostoucích mimo les dle zvláštních předpisů
 • ukládá pokuty v I. stupni za neprovedení uložené náhradní výsadby dřevin
 • vyjadřují se ve stavebním řízení u drobných staveb z hlediska ochrany životního prostředí
 • projednávají v 1. stupni správního řízení přestupky na úseku ochrany životního prostředí
Ochrana veřejného zdraví
 • spolupracuje s městem při zabezpečování a usměrňování péče o vytváření zdravých životních podmínek
Ochrana zvířat
 • projednává v I. stupni správního řízení podezření z týrání zvířat na úseku ochrany zvířat proti týrání a jiné správní delikty chovatelů zvířat
 • zajišťují odborné vyjádření orgánů veterinární správy, vedou a uchovávají evidenci osob, které se dopustily přestupku
 • provádějí „zvláštní opatření“ na návrh krajské veterinární správy
Odpadové hospodářství
 • kontroluje využívání zavedeného systému pro nakládání s komunálním odpadem a kontroluje, zda se fyzická osoba zbavuje odpadu v souladu se zákonem
 • ukládá pokuty právnickým a fyzickým osobám oprávněným k podnikání
 • ukládá pokuty fyzickým osobám v případě, že se zbaví autovraku v rozporu se zákonem nebo odloží elektrozařízení mimo místa k tomu určená nebo místa jejich zpětného odběru
 • kontroluje zda právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání mají zajištěno využití nebo odstranění odpadů v souladu se zákonem
 • ukládá pokuty za porušení obecně závazných vyhlášek
 • kontrolují u provozovatele skládky placení poplatků a ukládání odpadů na skládky
Pozemkové úpravy
 • jsou účastníky řízení o pozemkových úpravách prováděných na území městské části a vyjadřují se k jejich obsahu
 • v řízení o pozemkových úpravách zastupují účastníka řízení, který není znám nebo jehož pobyt není znám, formou ustanoveného opatrovníka rozhodnutím pozemkového úřadu
 • účastní se zjišťování průběhu hranic pro účely pozemkových úprav
Tvorba a ochrana životního prostředí
 • vytváří a realizuje koncepci péče o životní prostředí příslušné městské části v návaznosti na koncepci životního prostředí města, ke které se vyjadřují, a v souvislosti s tím zabezpečují racionální využívání přírodních zdrojů; zabezpečují provoz sběrných středisek odpadů
 • vyjadřuje se ke koncepci odpadového hospodářství města, vyjadřují se k místům k odkládání nebezpečných složek komunálních odpadů, vyjadřují se k systému sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálního a stavebního odpadu v souladu se zvláštními předpisy
 • koordinuje činnost všech subjektů při řešení ekologických problémů v městské části
 • vydává závazná stanoviska k investičním a ostatním záměrům místního významu
 • zajišťuje správu ploch zeleně veřejné a omezeně přístupné na území městské části kromě uličních stromořadí
 • zajišťuje údržbu volných neudržovaných ploch na území městské části
 • vydává souhlas k asanaci dřevin a zabezpečují jejich asanaci na plochách uvedených v písm. e), f) tohoto odstavce
 • zajišťuje dohled nad prováděním údržby ploch zeleně všech vlastníků pozemků na území městské části, a to ve spolupráci s městskou policií
 • zajišťuje provoz kamerového systému v Senior parku na ulici Řehořova
 • přejímá nově vybudované plochy zeleně v majetku města a za vlastníka uplatňují práva a povinnosti s tím spojené (např. reklamace apod.), vedou a aktualizují evidenci ploch veřejné a omezeně přístupné zeleně na území městské části a poskytují tyto údaje pro celoměstskou evidenci vedenou městem
 • zajišťuje dohled a údržbu nad výběhem pro psy, zřizuje výběhy pro psy
 • vyjadřuje se k posuzování vlivů na životní prostředí podle zvláštních předpisů a zajišťují místo pro veřejné projednávání posudku na území příslušné městské části
 • spolupracují s krajskou hygienickou stanicí a městem při organizaci a provádění deratizace přesahující hranice jedné městské části; zajišťují deratizaci ve svém územním obvodu u prostorů nemovitostí v majetku města a na veřejných prostranstvích
 • zajišťují plnění povinností původce odpadů vznikajících z vlastní činnosti městské části
Vodní hospodářství
Zemědělství, ochrana zemědělského půdního fondu, veterinární a rostlinolékařská péče
 • v 1. stupni vykonávají státní správu na úseku veterinární a rostlinolékařské péče, která dle zákonů přísluší obecním úřadům a pověřeným obecním úřadům
 • projednávají v 1. stupni správního řízení veškeré přestupky na úseku zemědělství a rostlinolékařské péče a související jiné správní delikty

Životní situace

Povolení k odběru podzemních vod
 • Kontakt
  Úřad městské části Brno-Černovice, Bolzanova 1, Odbor dopravy, majetku a životního prostředí – Ing. Miroslava Kučerová, Ph.D., tel.: 548 129 836, e-mail: kucerova.miroslava@cernovice.brno.cz
 • stáhnout formulář: Žádost povolení nakládání s vodami
 • stáhnout formulář: Žádost povolení odběru podzemních vod domácnosti
 • Základní informace k životní situaci
  Odběr podzemní vody, která může ve svých důsledcích ovlivnit vodní poměry v určitém území podléhá vydání povolení k nakládání s vodami – jedná se o zákonnou povinnost
 • Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Povolení vodoprávního úřadu k odběru podzemních vod vydaným ve vodoprávním řízení, zahájeném na návrh žadatele na základě podné žádosti
 • Jaké doklady je nutné mít s sebou
  Fyzická osoba – viz. § 3a) a § 7a) vyhl. č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů. Všechny nutné doklady jsou přesně specifikované v příloze.
 • Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  V jednoduchých případech bezodkladně, jinak do 2 měsíců, ve složitějších případech do 3 měsíců
 • Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  Dle vodního zákona, správního řádu jsou účastníky řízení povolení k odběru podzemní vody žadatel, obec, v jejímž územním obvodu může dojít tímto rozhodnutím k ovlivnění vodních poměrů a občanská sdružení, jejichž cílem je ochrana ŽP
 • Podle kterého právního předpisu se postupuje
  Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů
Povolení k zvláštnímu užívání komunikace
 • Kontakt
  Úřad městské části Brno-Černovice, Bolzanova 1, Odbor dopravy, majetku a životního prostředí – Bc. Jan Jirků, tel: 548 129 838, e-mail: jirku.jan@cernovice.brno.cz
 • stáhnout formulář
 • Základní informace k životní situaci

  – vyplnit příslušný formulář (č.1/a,b,c)

  – zaplatit na pokladně ÚMČ Brno–Černovice, složenkou nebo bankovním převodem (předložit potvrzení banky), správní poplatek (mimo držitele průkazu ZTP a ZTP/P) podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, Sazebník položka č. 36, písm. a), v částce dle doby trvání zvláštního užívání: do 10 dnů – 100 Kč, •nad 10 dnů do 6 měsíců – 500,- Kč, nad 6 měsíců – 1000,- Kč

  – žadatel (zhotovitel, investor) bude o povolení nebo zamítnutí žádosti vyrozuměn rozhodnutím;
Povolení kácení dřevin
  • Kontakt
   Úřad městské části Brno-Černovice, Bolzanova 1, Odbor dopravy, majetku a životního prostředí – Ing. Miroslava Kučerová, Ph.D., tel: 548 129 836, e-mail: kucerova.miroslava@cernovice.brno.cz
Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les podává vlastník pozemku či nájemce nebo jiný oprávněný uživatel se souhlasem vlastníka pozemku, na kterém dřeviny rostoucí mimo les rostou. Žádost musí obsahovat:
a) jméno a adresu žadatele
b) doložení vlastnického práva, nelze-li je ověřit v katastru nemovitostí, či nájemního nebo uživatelského vztahu žadatele k pozemkům a k dřevinám rostoucím mimo les
c) specifikaci dřevin rostoucích mimo les, které mají být káceny, zejména jejich druh, počet, velikost plochy keřů včetně situačního zákresu
d) udání obvodu kmene stromu ve výšce 130 cm nad zemí
e) zdůvodnění žádosti
 • Podle kterého právního předpisu se postupuje
  Kácení dřevin (stromů a keřů) rostoucích mimo les se řídí zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění a vyhláškou č. 395/1992 Sb., kterou se provádí některá ustanovení tohoto zákona v platném znění.
Připojení nebo sjezd na silnici nebo místní komunikaci
 • Kontakt
  Úřad městské části Brno-Černovice, Bolzanova 1, Odbor dopravy, majetku a životního prostředí – Bc. Jan Jirků, tel: 548 129 838, e-mail: jirku.jan@cernovice.brno.cz
 • Základní informace k životní situaci
  Žádost o připojení nebo sjezd na silnici nebo místní komunikaci musí být podána buď na příslušném formuláři, vydaném Odborem dopravy, majetku a životního prostředí, ÚMČ Brno-Černovice, případně individuální žádost se skutečnostmi, které jsou uvedeny ve formuláři.
 • Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  V žádosti musí být uvedeno:
  o jakou komunikaci se jedná (název ulice),
  označení připojované nemovitosti – parcelní číslo a katastrální území,
  jméno, příjmení a adresa stavebníka,
  účel využívání připojované nemovitosti,
  předpokládaná intenzita dopravy
  předpokládaný termín realizace
 • Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
  Řízení je zahájeno na základě podané žádosti. Datum podání je současně datem zahájení řízení. Žádost lze zaslat poštou, případně osobně doručit na podatelnu.
  Připojení nebo sjezd na komunikaci řeší vždy příslušný silniční správní úřad následovně:
  Dálnice a rychlostní komunikace – Ministerstvo dopravy a spojů ČR
  Silnice I. třídy – Krajský úřad Jihomoravského kraje
  Silnice II., III. třídy Odbor dopravy MMB, Kounicova 67
  Místní komunikace dopravně významné (zejména s vedením hromadné dopravy) – Magistrát města Brna, Odbor dopravy
  Ostatní místní komunikace – Odbor dopravy, majetku a životního prostředí, ÚMČ
 • Jaké doklady je nutné mít s sebou
  Stanovisko správce komunikaci: akciové společnosti Brněnské komunikace, Renneská 1a, Brno
  Situace nákres sjezdu na snímku katastrální mapy,
  Dostatečně vypovídající projektová dokumentace
  Předchozí souhlas Policie ČR – DI
  U silnic I.třídy – stanovisko Ředitelství silnic a dálnic ČR
  Doklad o zaplacení správního poplatku
  V případě zastupování stavebníka musí být doloženo zplnomocnění k tomuto úkonu, aktuální výpis z obchodního rejstříku nebo živnostenský list (v kopiích).
 • Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Správní poplatek za vydání rozhodnutí činí ve všech případech 500,- Kč, zaplatit v úředních hodinách na podkladně ÚMČ, Bolzanova 1, 618 00 nebo uhradit složenkou.
 • Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Lhůty pro vyřízení dle správního řádu jsou v jednodušších případech 30 dnů a ve složitějších 60 dnů od zahájení řízení.
 • Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  správce komunikace – BKOM, a.s.
  příp. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, oblast Brno
  PČR – Dopravní inspektorát
  Příslušní přepravci zajišťující hromadnou dopravu
  Příslušná městská část
 • Podle kterého právního předpisu se postupuje
  Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů § 10
 • Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují?
  V případě vydání rozhodnutí ÚMČ Brno-Černovice, Odborem dopravy, majetku a životního prostředí je opravným prostředkem odvolání, které lze podat do 15 dnů ode dne jeho doručení na ODMŽP, ÚMČ Brno-Černovice a rozhoduje o něm MmB, Odbor dopravy.
 • Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností?
  Sankce vůči žadateli za nedodržení podmínek vydaných v rozhodnutí o uzavírce se řídí dle zák.č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, dle § 92 a § 93 a zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
Stavební povolení studny apod.
 • Kontakt
  Úřad městské části Brno-Černovice, Bolzanova 1, Odbor dopravy, majetku a životního prostředí – Ing. Miroslava Kučerová, Ph.D., tel: 548 129 836, e-mail: kucerova.miroslava@cernovice.brno.cz
 • stáhnout formulář: Žádost stavební povolení studny
 • stáhnout formulář: Žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodního díla
 • Základní informace k životní situaci
  Vodní díla podléhají vydání stavebního povolení příslušným vodoprávním úřadem. Nejpozději s povolením vodního díla je nutno požádat i o povolení k nakládání s vodami (odběr, vypouštění).
 • Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Povolení vodoprávního úřadu ke stavebnímu povolení vodního díla je správním rozhodnutím vydaným ve vodoprávním řízení, zahájeném na návrh žadatele
 • Jaké doklady je nutné mít s sebou
  Fyzická osoba – viz. vyhl. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů. Všechny nutné doklady jsou přesně specifikované v příloze žádosti.
 • Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Správní poplatek ve výši 300,- Kč podle položky č. 17 odst. 1 písmeno f) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů za stavební povolení na studnu, ČOV, která plní funkci ke stavbě obytného domu, ke stavbě pro individuální rekreaci a ke stavbě garáže s nejvýše třemi stáními.
  V ostatních případech 3.000,- Kč.
  Poplatek lez uhradit v hotovosti na pokladně ÚMČ Brno-Černovice.
 • Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  V jednotlivých případech rozhodne neodkladně. Jinak do 30 – 60 dnů od zahájení vodoprávního řízení, ve zvláště složitých případech nejdéle do 3 měsíců.
 • Podle kterého právního předpisu se postupuje
  Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů,
  zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů,
  zákon 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů
Uzavírka silnice nebo místní komunikace – částečná nebo úplná
  • Kontakt
   Úřad městské části Brno-Černovice, Bolzanova 1, Odbor dopravy, majetku a životního prostředí

Bc. Jan Jirků, tel: 548 129 838, e-mail: jirku.jan@cernovice.brno.cz

 • Základní informace k životní situaci
  Žádost o uzavírku komunikace musí být podána buď na příslušném formuláři,
  Vydaném Odborem dopravy MmB, případně individuální žádost se skutečnostmi, které jsou uvedeny ve formuláři
 • Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  V žádosti musí být uvedeno:
  – o jakou komunikaci se jedná (název ulice)
  – důvod uzavírky
  – dobu trvání uzavírky
  – rozsah uzavírky, návrh objížďky
  – jméno a příjmení zodpovědné osoby, její telefon, adresa
  – u právnických osob identifikační číslo (IČO)
  – u firem výpis z obchodního rejstříku
  – u ostatních číslo občanského průkazu
  – nutné doložit stanovení dopravního značení tj. situační nákres dopravního značení potvrzený provozním oddělením Odboru dopravy MmB a Policií ČR
  – v případě dotčení provozu na linkách autobusu MHD nutno požádat DPmB, a.s. o zajištění změny licence pro provoz příslušných linek
  – souhlas dotčeného dopravního úřadu k dočasným změnám linkové osobní dopravy
 • Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
  Řízení je zahájeno na základě podané žádosti. Datum podání je současně datem zahájení řízení. Žádost lze zaslat poštou, případně osobně doručit na podatelnu Úřadu městské části Brno-Černovice, Bolzanova 1, 618 00 Brno
 • Jaké doklady je nutné mít s sebou
  – stanovisko správce – akciové společnosti Brněnské komunikace, Renneská 1a, Brno
  – aktuální výpis z obchodního rejstříku nebo živnostenský list (kopie)
  – stanovení dopravního značení vydané Odborem dopravy MmB – provozním oddělením v 5ti vyhotoveních a potvrzení PČR
  – harmonogram prací (v případě uzavírky déle než 3 dny)
  – návrh objížďkových tras
  – stanovisko DPmB a.s. pokud se jedná o vozovku s provozem MHD
 • Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Za vydání rozhodnutí o uzavírce se správní poplatky nevyměřují.
 • Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Lhůty pro vyřízení dle správního řádu jsou v jednodušších případech 30 dnů a ve složitějších 60 dnů od zahájení řízení
 • Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  – správce komunikace – BKOM, a.s., příp. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, oblast Brno
  – PČR – Dopravní inspektorát
  – Příslušní přepravci zajišťující hromadnou dopravu
  – Příslušná městská část
 • Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  Žádost o uzavírku musí být doručena silničnímu správnímu úřadu nejpozději 30 dnů před dnem požadovaného uzavření komunikace (§39 vyhl. 104/97 Sb.)
 • Podle kterého právního předpisu se postupuje
  Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů § 24
  Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Jaké jsou související předpisy?
  – nické podmínky pro projektování a provádění staveb, příslušné ČSN, vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
  – vyhláška o čistotě města Brna č. 27/2000
  – řád zeleně města Brna
  – vyhláška města Brna č. 27/1997 o výkopových pracích na veřejných komunikacích a jejich koordinaci v městě Brně
 • Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují?
  V případě vydání rozhodnutí ÚMČ Brno-Černovice, Odborem dopravy, majetku a životního prostředí je opravným prostředkem odvolání, které lze podat do 15 dnů ode dne jeho doručení na ODMŽP, ÚMČ Brno-Černovice a rozhoduje o něm MmB, Odbor dopravy.
 • Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností?
  Sankce vůči žadateli za nedodržení podmínek vydaných v rozhodnutí o uzavírce se řídí dle zák.č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, dle § 92 a § 93 a zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

 

Vyhrazená parkovací stání pro firmy a občany
 • Kontakt
  Úřad městské části Brno-Černovice, Bolzanova 1, Odbor dopravy, majetku a životního prostředí
  Bc. Jan Jirků, tel: 548 129 838, e-mail: jirku.jan@cernovice.brno.cz
 • Základní informace k životní situaci
  O vyhrazené parkovací stání v blízkosti sídla firmy nebo trvalého bydliště si může požádat firma nebo občan. Povolují se max. 2 stání. Povolení k užívání parkovacího místa se vydává na dobu 1 roku s možností každoročního obnovení (prodloužení) doby platnosti
 • Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Podmínkou je podání žádosti (vzor žádosti na Internetových stránkách odboru dopravy MMB) a zdravotní postižení občana, které odůvodňuje přiznání průkazu ZTP, ZTP/P, dále vlastnictví motorového vozidla, kdy držitelem je buď žadatel nebo osoba jemu blízká.
 • Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
  Řízení je zahájeno na základě podané žádosti. Datum podání je současně datem zahájení řízení. Žádost lze zaslat poštou, případně osobně doručit na podatelnu Úřadu městské části Brno-Černovice, Bolzanova 1, 618 00 Brno.
  Magistrát města Brna, Odbor dopravy, komunikační oddělení, Kounicova 67-řeší vyhrazená parkovací místa na komunikacích II., III. třídy a na komunikacích patřících do základního komunikačního systému.(zjednodušeně tzv. komunikace kde jezdí MHD) kde na ostatních místních komunikacích – ÚMČ Brno-Černovice, Odbor dopravy, majetku a životního prostředí.
 • Jaké doklady je nutné mít s sebou
  a) pro firmu:
  – Nájemní smlouva na nebytové prostory nebo výpis z katastru
  – Živnostenský list nebo Výpis z obchodního rejstříku
  – Orientační plánek s požadovaným místem pro parkování
  b)pro občana:
  – Občanský průkaz
  – Orientační plánek s požadovaným místem pro parkování
 • Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Správní poplatek ve výši 1000,- Kč dle zákona č.634/2004 Sb. o správních poplatcích.
  Místní poplatky dle vyhlášky statutárního města Brna č. 33/2005 – uplatňuje městská část.
 • Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Lhůty pro vyřízení dle správního řádu jsou v jednodušších případech 30 dnů a ve složitějších 60 dnů od zahájení řízení
 • Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  správce komunikace – BRKOM, a.s.
 • Podle kterého právního předpisu se postupuje
  Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
 • Jaké jsou související předpisy?
  Zákon č. 634/2004 Sb., o správním řízení
  Vyhláška statutárního města Brna č. 33/2005 o místních poplatcích,
  Zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení
 • Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují?
  V případě vydání rozhodnutí ÚMČ Brno-Černovice, Odborem dopravy, majetku a životního prostředí je opravným prostředkem odvolání, které lze podat do 15 dnů ode dne jeho doručení na ODMŽP, ÚMČ Brno-Černovice a rozhoduje o něm MmB, Odbor dopravy.
 • Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností?
  Rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace na vyhrazené parkovací místo lze z důvodu nesplnění jeho podmínek či z obecného zájmu odejmout v souladu s ustanovením § 25 zákona č.13/1997 SB., ve znění pozdějších předpisů.
Vyhrazená parkovací stání pro invalidní občany
 • Kontakt

  Úřad městské části Brno-Černovice, Bolzanova 1, Odbor dopravy, majetku a životního prostředí

  Bc. Jan Jirků, tel: 548 129 838, e-mail: jirku.jan@cernovice.brno.cz

 • Základní informace k životní situaci
  O vyhrazené parkovací stání si může požádat občan s průkazem ZTP/P, ZTP, občan nevidomý a imobilní. Povolení k užívání parkovacího místa se vydává na dobu 1 roku s možností každoročního obnovení (prodloužení) doby platnosti
 • Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Podmínkou je podání žádosti (vzor žádosti na Internetových stránkách odboru dopravy MMB) a zdravotní postižení občana, které odůvodňuje přiznání průkazu ZTP, ZTP/P, dále vlastnictví motorového vozidla, kdy držitelem je buď žadatel nebo osoba jemu blízká.
 • Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
  Řízení je zahájeno na základě podané žádosti. Datum podání je současně datem zahájení řízení.
 • Jaké doklady je nutné mít s sebou
  Občanský průkaz zdravotně postiženého občana průkaz ZTP/P, ZTP. U nezletilých zdravotně postižených dětí – rodný list + občanský průkaz zákonného zástupce OTP vozidla, Lékařská zpráva, Orientační plánek s požadovaným místem pro parkování.
 • Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Držitelé průkazů ZTP, ZTP/P jsou osvobozeni od správního a místního poplatku. Žadateli je účtován příspěvek na cenu zpracování a realizaci dopravního značení v celkové výši 3500,- Kč. Výchozím podkladem pro realizaci dopravního značení je osobní objednávka žadatele u BKOM a.s. Dopravní značení zůstává majetkem zřizovatele dopravního značení.
 • Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Lhůty pro vyřízení dle správního řádu jsou v jednodušších případech 30 dnů a ve složitějších 60 dnů od zahájení řízení
 • Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  správce komunikace – BRKOM, a.s.
 • Podle kterého právního předpisu se postupuje
  Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
 • Jaké jsou související předpisy?
  Zákon č. 634/2004 Sb., o správním řízení
  Vyhláška statutárního města Brna č. 33/2005 o místních poplatcích
 • Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují?
  V případě vydání rozhodnutí ÚMČ Brno-Černovice, Odborem dopravy, majetku a životního prostředí je opravným prostředkem odvolání, které lze podat do 15 dnů ode dne jeho doručení na ODMŽP, ÚMČ Brno-Černovice a rozhoduje o něm MmB, Odbor dopravy.
Výkopy ve veřejné zeleni
 • Kontakt
  Úřad městské části Brno-Černovice, Bolzanova 1, Odbor dopravy, majetku a životního prostředí – Ing. Miroslava Kučerová, Ph.D., tel: 548 129 836, e-mail: kucerova.miroslava@cernovice.brno.cz
 • stáhnout formulář
 • Základní informace k životní situaci
  Žádost o povolení výkopu souvisejícího s údržbou, opravami, rekonstrukcemi či výstavbou nových inženýrských sítí v plochách veřejné zeleně
 • Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Žádost se předkládá včetně příloh nejpozději do 30 dnů před zamýšleným započetím zvláštního užívání veřejného prostranství. Následně je zaslána písemná zpráva o rozhodnutí MČ.
 • Jaké doklady je nutné mít s sebou
  – řádně vyplněná a žadatelem podepsaná žádost o povolení k výkopu
  – situační plánek v měřítku 1:500 (případně větším) s barevně odlišeným zakreslením plochy dotčené zvláštním užíváním
  – u výkopových prací též nutno vyznačit všechny stávající technické sítě včetně budoucích změn přeložky, křížení apod., a včetně navržených chrániček-volných i obsazených.
  – u výkopových prací též pravomocné stavební povolení (nevyžaduje se v případech stanovených zákonem č. 50/1976 Sb. ve znění pozdějších předpisů) a též stanovisko KP OTS MMB v případech, kdy tuto povinnost stanovují ustanovení výše uvedené obecně závazné vyhlášky
  – vyjádření vlastníka dotčené plochy pokud není vlastníkem obec
 • Podle kterého právního předpisu se postupuje
  vyhláška města Brna č. 27/1997 o výkopových pracích na veřejných prostranstvích a jejich koordinaci v městě Brně
 • Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují?
  Odbor životního prostředí MMB, Kounicova 67, 601 69 Brno odvolání lze podat do 15 dnů ode dne doručení a to podáním učiněným u odboru životního prostředí ÚMČ.
Zábor veřejné zeleně
 • Kontakt
  Úřad městské části Brno-Černovice, Bolzanova 1, Odbor dopravy, majetku a životního prostředí – Ing. Miroslava Kučerová, Ph.D., tel: 548 129 836, e-mail: kucerova.miroslava@cernovice.brno.cz
 • Stáhnout formulář: Žádost o užívání veřejného prostranství
 • Základní informace k životní situaci
  Žádost o povolení zvláštního užívání plochy veřejné zeleně (zábor) za účelem umístění zařízení staveniště, skládky materiálu, umístění lešení nebo kontejneru.
 • Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Po obdržení žádosti je provedeno místní šetření za přítomnosti všech účastníků, v případě souhlasného stanoviska je se žadatelem uzavřena dohoda o dočasném užívání veřejného prostranství.
 • Jaké doklady je nutné mít s sebou
  řádně vyplněná a žadatelem podepsaná žádost o povolení zvláštního užívání plochy veřejné zeleně
  žádost musí obsahovat následující údaje
  – místo dočasného užívání
  – účel dočasného užívání
  – dobu dočasného užívání
  – situační nákres vyznačeným místem dočasného užívání
  – vyjádření vlastníka dotčené plochy pokud není vlastníkem obec.
  – stavební povolení nebo územní rozhodnutí, pokud se jedná o dočasné užívání ve spojení se stavební činností
  pověření zodpovědné osoby (rodné číslo, bydliště a telefonní spojení)
  – výpis z obchodního rejstříku (pokud je žadatel právnická osoba) DIČ, bankovní spojení
 • Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  základní sazba 10 Kč/m²/den
 • Podle kterého právního předpisu se postupuje
  Zákon č. 40/1964 Sb. ve znění pozdějších předpisů
 • Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují?
  Odbor životního prostředí MMB, Kounicova 67, 601 69 Brno odvolání lze podat do 15 dnů ode dne doručení a to podáním učiněným u odboru životního prostředí ÚMČ.
Žádost o povolení připojení – sjezdu
 • Kontakt

  Úřad městské části Brno-Černovice, Bolzanova 1, Odbor dopravy, majetku a životního prostředí

  Bc. Jan Jirků, tel: 548 129 838, e-mail: jirku.jan@cernovice.brno.cz

 • Jaké doklady je nutné přiložit k žádosti?
  – situace sjezdu na snímku katastrální mapy
  – dostatečně vypovídající projektová dokumentace sjezdu (technická zpráva, situace, rozhledové poměry, příčný a podélný řez a další dle potřeby)musí být v souladu s §11, §12, §13.vyhlášky Ministerstva dopravy č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
  – souhlas správce dotčené komunikace, společnosti Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 1a, 657 68 Brno, tel. 543 210 119-27, e-mail: bkom@bkom.cz
  – souhlas Policie ČR DI, Renčova 38, 621 00 Brno, tel. 974 628 325, e-mail: bmdi@mvcr.cz
  – doklad o zaplacení správního poplatku 500,- Kč dle pol.č.36,písm. a) Sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění
  – plná moc k zastupování žadatele, vč. IČO zmocněnce i zmocnitele
  – aktuální výpis z obchodního rejstříku nebo živnostenský list
 • Podle kterého právního předpisu se postupuje
  dle §10 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Ostatní informace

Pálení – úterý-sobota – 14-20
 • Obecně závazná vyhláška č. 21/2011, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů ve městě Brně, stanovila pálení v MČ Brno- Černovice následovně

  povoleno celoročně – úterý, sobota – 14-20 h.

  Obecně závazná vyhláška pouze stanovuje a upřesňuje podmínky pro pálení povolené zákonem s ohledem na klimatické podmínky. Pokud tedy Váš soused spaluje komunální odpady nebo jiné nepřípustné materiály (byť v povolené dny pro pálení suchého rostlinného odpadu) a obtěžuje Vás nad míru přípustnou zápachem a kouřem, jedná se o přestupek dle § 45 z. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších novel. Kontaktujte Městskou Policii- 156.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

on