Městská část vypsala čtyři dotační programy

Získat dotační podporu od městské části mohou fyzické i právnické osoby hned ve čtyřech vypsaných dotačních programech. V letošním roce tak mohou zájemci o finanční příspěvek ze strany Černovic žádat v oblasti kultury, sociální péče, sportu a životního prostředí.
„Udělování dotací se řídí zásadami schválenými zastupitelstvem městské části a pravidly, které schválila rada. K dispozici jsou jak na úřední desce, tak i na webových stránkách v sekci dotace,“ uvedl tajemník úřadu Zdeněk Opálka.

Co se týče oblasti Kultura, předpokládaný objem financí je na rok 2022 stanoven na 100 tisíc korun. Účelem poskytování finančních prostředků je zajistit podíl městské části na spolufinancování kulturních akcí se zaměřením na divadelní tvořivost, výtvarnou činnost, fotografickou a filmovou tvorbu, taneční umění, koncertní činnost a další estetické aktivity. Finanční podpora je určena především na akce místního významu. Dotace jsou poskytovány na akce nekomerční, tzn. takové, z nichž po vyúčtování neplyne přímý zisk pro žadatele.

Do oblasti Sociální péče je vyčleněno z rozpočtu městské části 75 tisíc korun. Žádat mohou ti, kteří se zabývají např. sociálním poradenstvím, službami sociální prevence (senioři, děti a mládež ohrožená společensky nežádoucími jevy, rodiny s dětmi), službami sociální péče, podporou osob se zdravotním znevýhodněním, službami mateřských center apod.

Pro oblast Sport je vyčleněno 350 tisíc korun a dotace je určená pro spolufinancování sportovní a tělovýchovné činnosti klubů pro děti, mládež a dospělé, podporu jednotlivých sportovců a sportovních akcí a aktivit pro veřejnost na území městské části Brno-Černovice nebo s přínosem pro městskou část Brno-Černovice.
Účelem poskytování finančních prostředků je také zajistit podíl městské části na úhradě provozních nákladů a oprav neinvestičního charakteru tělovýchovných a sportovních zařízení na území městské části Brno-Černovice.

Poslední oblastí je Životní prostředí, kde mohou fyzické či právnické osoby získat dohromady až 75 tisíc korun na spolufinancování akcí se zaměřením na péči o životní prostředí (např. výsadba stromů, úklid černých skládek a odpadků, aj.), výchovu, vzdělávání a zvyšování informovanosti v oblasti ekologie a životního
prostředí.

Pro všechny vyhlášené dotační programy platí začátek podávání žádostí od 22. listopadu 2021. Konec je pak stanovený na 23. prosince 2021. Všechny náležitosti najdou zájemci na webových stránkách, včetně všech potřebných formulářů.