Koncepční urbanistická studie

Proč potřebujeme studii?

Městská část Brno Černovice se potýká s řadou dílčích urbanistických otázek a řadou dílčích problémů v územním rozvoji a umístění některých městských funkcí a objektů. Vzhledem k provázanosti jednotlivých dílčích záměrů, k dosavadnímu urbanistickému vývoji původní obce Černovice a rozdělení na Staré a Nové Černovice je zřejmé, že tyto dílčí otázky je nutno řešit komplexně, a to v kontextu celé městské části, s navazujícím okolím i souvisejícími stavebními záměry v území.
Pro definování této komplexní vize je prvním krokem urbanistická koncepční studie, která bude zaměřena zejména k následujícím cílům:
▪ Posouzení možností využití jednotlivých rozvojových lokalit s ohledem na potřeby městské části, s ohledem na plánované projekty jiných subjektů i na celkový rozvoj města Brna.
▪ Posouzení ideálního umístění objektů, které v Černovicích chybí (viz níže)
▪ Koncepční řešení větších lokalit – před Mosilanou, lesopark a pole nad sídlištěm Turgeněvova.

Co bude studie řešit?

Předmětem plnění zpracovatele je koncepční urbanistická studie, která bude v celkovém kontextu městské části (zejména v části Staré / Nové Černovice) i navazujících lokalit řešit principy urbanistického rozvoje a koncepci jednotlivých dílčích záměrů města, zejména:

 • Hasička pro JSDH (Hasiči v současné době sídlí v kulturním domě na Faměrově náměstí, kde jsou společně s provozem restaurace. Umístění ani rozsah garáží už nevyhovuje)
 • Radnice (V současné době nejde o akutní stav, spíše je nutné přemýšlet o umístění radnice z pohledu rozvoje Černovic a možné výstavby v lokalitě Kaménky. Územní studie lokality Kaménky umístila radnici v severní části území. Je otázkou, zda se jedná o vhodné umístění)
 • Kulturní dům, zázemí pro kroužky (Jediným větším sálem v majetku MČ je KD Charbulova, který je ale plně využíván folklórním souborem a jeho plné využití by vyžadovalo velké finanční náklady)
 • Knihovna (V současnosti sídlí v malých prostorách za bytovým domem na ulici Charbulova)
 • Obchod (typu Albert, Lidl), služby
 • Pošta (pošta je v současné době umístěna v přízemí obytného domu na ulici Spáčilova. Díky nevyhovujícím rozměrům poskytuje velice nekvalitní služby. Problémem je i přístup na poštu, který je bariérový).
 • Hřiště na ragby (oddíl RA Brno) a kopanou (v MČ působí oddíl ragby, který je velice aktivní a v současnosti hraje na hřišti za SŠ Charbulova. To se ovšem zmenší díky přístavbě SŠ a hřiště tak nebude možné využívat. Současně v MČ chybí větší travnaté hřiště, kde by mohl působit třeba i fotbalový klub (v Černovicích zatím není))
 • Nová parkovací místa, parkovací dům
 • Dispozici sídliště Turgeněvova včetně pole nad sídlištěm (dle připomínek k UP) V rámci předmětu plnění bude zhotovitel řešit prostupnost území a zohledňovat širší vztahy k navazujícím územím (Kaménky, Vinohradská, Černovická terasa).

Jaké budou výstupy?

Dále uvedený rozsah studie je předpokládaný a může být upraven po dohodě zpracovatele a zadavatele v průběhu provádění:

 • Průvodní a souhrnná zpráva
 • Situace širších vztahů 1:5000
 • Celková situace koncepce rozvoje cca 1:2500 – 1:5000
 • Analytická situace (situace problematických částí a potenciálů rozvoje) cca 1:2500 – 1:5000
 • Dílčí situace vybraných lokalit cca 1:2000
 • Vizualizace urbanistické koncepce vybraných lokalit Předmět plnění bude předán ve 3 tištěných paré, v digitální verzi ve formátu pdf

Kdy bude hotovo?

 • Doba zpracování díla je předpokládána v termínu 30. 10. 2020 – 30. 4. 2021
 • V průběhu zpracování zpracovatel svolá dva výrobní výbory (předběžný termín výrobních výborů 15. 12. 2020 a 15. 3. 2021)
 • Před předáním studie proběhne veřejná prezentace (předběžný termín 1. 4. 2021), relevantní připomínky veřejnosti budou zapracovány.

Kdo studii zpracovává?

ING. ARCH. PAVEL JURA

 • Územní studie centra města Brna ve variantě nádraží u řeky (Územní studie vyhodnocena odbornou komisí pro 1. místo mezi 8 vyzvanými zpracovateli), 2016
 • Urbanisticko-dopravní studie na řešení silničního koridoru X43, 2020
 • Územní studie Tišnov, Lokalita P5, 2018
 • Vila Černopolní, 2014-2018
 • Smuteční síň Tišnov, 206-2017
 • Komunitní centrum Židlochovice, 2105-2020
 • Rozhledna Pekelný kopec u Třebíče, 2012-2014
 • Akátová věž Výhon, 2006-2008