Zvláštní způsoby hlasování

Podrobný popis

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů úřad městské části a v den voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v rámci volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči své dva členy s přenosnou volební schránkou, úředními obálkami a hlasovacími lístky.

Kontaktní osoba

 Iveta Růžičková (Odbor finanční a vnitřních věcí)

  • 548 129 813