Žádost o stavební povolení

Dle ust. § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, je stavební úřad příslušným orgánem ve věci stavebního řádu. Ust. § 103 stavebního zákona obsahuje výčet staveb, terénních úprav, zařízení a udržovacích prací, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení. Ust. § 104 stavebního zákona obsahuje výčet jednoduchých staveb, terénních úprav, zařízení a udržovacích prací, která vyžadují ohlášení stavebnímu úřadu. Stavby (a jejich změny), které nejsou zahrnuty v ust. § 103 a § 104 stavebního zákona vyžadují stavební povolení. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Formulář:

 • Žádost o stavební povolení
 • Podrobný popis

  Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Podání žádosti na formuláři předepsaném vyhl. č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu – příloha č. 2 vyhl. Žádost musí být doložena přílohami uvedenými v části B formuláře. K žádosti stavebník připojí: – doklady prokazující jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření anebo právo odpovídající věcnému břemeni k pozemku nebo stavbě, pokud stavební úřad nemůže existenci práva ověřit v katastru nemovitostí – projektovou dokumentaci (ve dvojím vyhotovení, pokud stavebník není vlastníkem stavby, připojuje se jedno další vyhotovení) zpracovanou oprávněnou osobou v rozsahu dle vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb – plán kontrolních prohlídek- závazná stanoviska popř. stanoviska nebo jiné doklady vyžadované zvláštními právními předpisy, pokud je stavebník obstaral předem
  Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Za vydání stavebního povolení se vyměřují správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění. Úhrada je možná v hotovosti na pokladně ÚMČ Brno Černovice, Bolzanova 1, 618 00 Brno, 2. patro.
  Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Lhůty pro vyřízení se řídí zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění. Obecně do 30 dnů, ve složitějších případech do 60 dnů.
  Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  Okruh účastníků řízení je definován v ust. § 109 stavebního zákona. Hlavním účastníkem je stavebník. Ze zákona nejsou účastníky řízení nájemce bytu, nebytového prostoru nebo pozemku.
  Podle kterého právního předpisu se postupuje
  Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, Vyhl. č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona
  Jaké jsou související předpisy?
  Vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na výstavbu v platném znění Vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
  Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují?
  Proti rozhodnutí je možné podle ust. § 83 správního řádu podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního a stavebního řízení Magistrátu města Brna prostřednictvím odboru výstavby a územního plánování ÚMČ Brno Černovice, pracoviště Bolzanova 1, 618 00 Brno
  Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností?
  Možnost a výše sankcí se posuzuje podle ust. §§ 178 až 183 stavebního zákona

  Kontaktní osoba

   Renata Fuchsová (Odbor výstavby a územního plánování)

  • 548 129 833