Žádost o povolení zkušebního provozu

Zkušebním provozem stavby se ověřuje funkčnost a vlastnosti provedené stavby podle projektové dokumentace. Pokud nebylo provedení zkušebního provozu uloženo stavebním povolením, může stavební úřad na základě požadavku dotčeného orgánu nebo žádosti stavebníka anebo v jiném odůvodněném případě stanovit rozhodnutím, které je prvním úkonem v řízení, že kolaudační souhlas lze vydat jen po provedení zkušebního provozu. Vyhodnocení výsledků zkušebního provozu stavebník připojí k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu.

Podrobný popis

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Podání písemné žádosti, z níž musí být patrno, kdo ji činí, které věci se týká a co se navrhuje. Obecné náležitosti podání jsou uvedeny v ust. § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu v platném znění.
Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Za vydání povolení ke zkušebnímu provozu se poplatky nevyměřují.
Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Lhůty pro vyřízení dle správního řádu jsou 30 dnů , ve složitějších případech 60 dnů od zahájení řízení.
Podle kterého právního předpisu se postupuje
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění
Jaké jsou související předpisy?
Vyhl. č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu Vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují?
Proti rozhodnutí je možné podat odvolání do 15-ti dnů ode dne oznámení k odboru územního a stavebního řízení Magistrátu města Brna prostřednictvím odboru výstavby a územního plánování ÚMČ Brno Černovice, pracoviště Bolzanova 1, 618 00 Brno
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností?
Možnost sankcí je specifikována v § 178 a násl. stavebního zákona.

Kontaktní osoba

 Eva Couralová (Odbor výstavby a územního plánování)

  • 548 129 857