Žádost o povolení k předčasnému užívání

Stavební úřad může na žádost stavebníka vydat časově omezené povolení k předčasnému užívání stavby před jejím dokončením , pokud to nemá podstatný vliv na uživatelnost stavby, neohrozí to bezpečnost a zdraví osob nebo zvířat anebo životní prostředí.

Formulář:

 • Povolení předčasného užívání stavby
 • Podrobný popis

  Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Podání písemné žádosti, z níž musí být patrno, kdo ji činí, které věci se týká a co se navrhuje. Obecné náležitosti podání jsou uvedeny v ust. § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu v platném znění. U stavby prováděné dodavatelsky stavebník k žádosti připojí dohodu se zhotovitelem stavby obsahující jeho souhlas, popřípadě sjednané podmínky předčasného užívání stavby; u ostatních staveb navrhne stavebník podmínky předčasného užívání stavby v žádosti.
  Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Za vydání povolení k předčasnému užívání se poplatky nevyměřují.
  Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Lhůty pro vyřízení dle správního řádu jsou 30 dnů , ve složitějších případech 60 dnů od zahájení řízení.
  Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  Účastníkem řízení je stavebník, zhotovitel a vlastník stavby.
  Podle kterého právního předpisu se postupuje
  Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění
  Jaké jsou související předpisy?
  Vyhl. č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu Vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
  Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují?
  Proti rozhodnutí je možné podat odvolání do 15-ti dnů ode dne oznámení k odboru územního a stavebního řízení Magistrátu města Brna prostřednictvím odboru výstavby a územního plánování ÚMČ Brno Černovice, pracoviště Bolzanova 1, 618 00 Brno
  Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností?
  Možnost sankcí je specifikována v § 178 a násl. stavebního zákona.

  Kontaktní osoba

   Renata Fuchsová (Odbor výstavby a územního plánování)

  • 548 129 833