Vydání rybářského lístku

Rybářský lístek je oprávněním k lovu ryb a vodních organismů vydávaný na základě ust. § 13 odst.11 písm. a) a b) zák.č. 99/2004 Sb. Rybářský lístek je povinen mít každý, kdo loví ryby v rybářském revíru. Tato povinnost vyplývá z ustanovení § 13 odst. 7 zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů, a § 10 vyhlášky č. 197/2004 Sb., k provedení zákona o rybářství, ve znění pozdějších předpisů. Rybářský lístek se vydává pro celé území České republiky na dobu 10 let, 3 let nebo 1 roku ode dne jeho vydání.

Formulář:

 • Žádost o vydání rybářského lístku
 • Podrobný popis

  Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Osoba starší 15 let, která doloží kvalifikační předpoklady podle ust. § 10 odst. 3 vyhl. č. 197/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, či doloží skutečnosti podle odst. 4, 5 nebo 6 cit. ustanovení vyhlášky. O vydání rybářského lístku může požádat tedy občan České republiky nebo cizinec.
  Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Kvalifikační předpoklady pro získání prvního rybářské lístku jsou základní znalosti: – z poznání ryb a vodních organismů, – z biologie ryb a vodních organismů, – způsobů lovu ryb, – o rybářském hospodaření v rybářských revírech, – zákona o rybářství a jeho prováděcí vyhlášky, prokázané osvědčením o získané kvalifikaci, vydaným právnickou osobou pověřenou Ministerstvem zemědělství k ověřování znalostí žadatelů pro vydání prvního rybářského lístku (vzor osvědčení je uveden v příloze č. 6 vyhlášky k provedení zákona o rybářství).Výše uvedené kvalifikační předpoklady splňuje osoba, která je rybářským hospodářem, zástupcem rybářského hospodáře, rybářskou stráží nebo která doloží osvědčení o vykonání zkoušky na rybářského hospodáře nebo na rybářskou stráž.Další rybářský lístek se vydá žadateli, prokáže-li se: – dříve vydaným rybářským lístkem, – popř. jiným dokladem, osvědčujícím, že již držitelem rybářského lístku byl.Cizinci se vydá rybářský lístek, prokáže-li se: – dříve vydaným rybářským lístkem, – jiným dokladem, osvědčujícím, že již držitelem rybářského lístku byl, – osvědčením o získané kvalifikaci, nebo – rybářským lístkem, licencí nebo obdobným dokladem, vydaným ve státě, jehož je občanem.
  Jaké doklady je nutné mít s sebou
  Pro ověření údajů v žádosti předložte občanský průkaz; cizinec předloží cestovní pas a osoba mladší 15 let dokument, který ji pro tyto účely stanovil věcně příslušný úřad (např. rodný list). K žádosti je nutné přiložit: – doklad o získané kvalifikaci (záleží na typu žadatele a typu rybářského lístku, o který je žádáno – viz bod 6) a – doklad o zaplacení správního poplatku.
  Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Poplatek za vydání rybářského lístku s dobou platnosti: 1. 1 rok činí 100 Kč, 2. 1 rok pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce činí 50 Kč, 3. 3 roky činí 200 Kč, 4. 3 roky pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce činí 100 Kč, 5. 10 let činí 500 Kč, 6. 10 let pro osoby studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce činí 250 Kč.Poplatek podle písmen b), d) a f) se vybírá, vydává-li se rybářský lístek osobám mladším 15 let, žákům nebo studentům českých odborných škol ve studijních oborech, popř. učebních oborech s výukou rybářství, odborným pracovníkům na úseku rybářství, mají-li provozování rybářství v pracovní náplni, rybářským hospodářům a osobám ustanoveným jako rybářská stráž. Tyto osoby se prokáží správnímu úřadu potvrzením školy o studiu nebo potvrzením o výkonu povolání nebo funkce na území České republiky.
  7. doba neurčitá činí 1000 Kč Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Lhůty jsou řešeny v souladu se správním řádem. Zpravidla se tato záležitost vyřizuje obratem.
  Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  Rybářský lístek je doklad nezbytný pro vydání povolenky k lovu, ta opravňuje fyzickou osobu k lovu ryb nebo vodních organismů v příslušném rybářském revíru. Povolenku k lovu pro dané rybářské revíry vydávají uživatelé rybářských revírů zpravidla za úplatu. V povolence označí uživatel rybářského revíru držitele rybářského lístku, popřípadě stanoví bližší podmínky výkonu rybářského práva. Osoba provádějící lov je povinna vyznačit v povolence datum lovu, rybářský revír, počet, druh a hmotnost ulovených ryb. Vzor formuláře povolenky k lovu je uveden v příloze č. 8 vyhlášky k provedení zákona o rybářství.

  Kontaktní osoba

   Iveta Růžičková (Odbor finanční a vnitřních věcí)

  • 548 129 813