Sociální a výchovné problémy nezletilých (do 15 let, mladistvých do 18 let)

U nezletilých a mladistvých to jsou výchovné problémy, šikana mezi dětmi, záškoláctví, útěky z domova, toxikomanie, alkoholismus a trestná činnost.

Podrobný popis

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Zákonný zástupce nezletilého, mladistvého. O informaci nebo pomoc v řešení životní situace se může dotázat sám nezletilý nebo mladistvý.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Psychologové Středisek výchovné péče, manželských a rodinných poraden, psychiatrické léčebny, policie ČR, probační a mediační služba ČR, soudy.

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 94/1963 Sb. o rodině, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 140/1961 Sb. trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb. trestní řád, ve znění pozdějších předpisů, občansko soudní řád č. 99/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 218/2003 Sb. o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a soudnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

Jaké jsou související předpisy?

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují?

Odvolání proti rozhodnutí, stížnosti – Magistrát města Brna, odbor sociální péče, Koliště 19, 601 67 Brno

Kontaktní osoba

Mgr. Nicol Mecerodová (Odbor sociálních věcí a školství)

  • 548 129 830