Oznámení změny počtu osob v bytě

Změna počtu osob žijících v bytě se oznamuje bez zbytečného odkladu pronajímateli, tedy městské části. Neučiní-li to nájemce ani do dvou měsíců, co změna nastala, má se za to, že závažně porušil svou povinnost.

Formulář:

 • BO-1 Formular-Zmeny poctu osob v byte
 • Podrobný popis

  Evidenční list je nedílnou součástí nájemní smlouvy bytu. Obsahuje zejména identifikační údaje nájemníka (uživatele bytu), popis užívaného bytu, počet osob evidenčních i počet osob pro služby a jmenovitý seznam bydlících osob v bytě. Je zákonnou povinností nájemce do 2 měsíců nahlásit pronajímateli změnu počtu osob formou podaného formuláře. Tato povinnost je stanovena v § 2272 občanského zákoníku. Nesplnění této povinnosti se považuje za hrubé porušení povinností nájemce. Počet osob evidenčních je vždy shodný s jmenovitým seznamem bydlících osob v bytě.
  Počet osob pro služby může být:
  a) shodný s počtem osob evidenčních v bytě.
  b) nižší, v mimořádných případech a z vážných důvodů, např. při dlouhodobém pobytu uživatele či jiného člena domácnosti mimo byt, například z důvodů působení ve vojenských misích v zahraničí, zahraniční stáže VŠ studenta, výkonu trestu, dlouhodobá hospitalizace apod. V takových případech musí nájemce tuto skutečnost předem doložit (předložením originálu pověřovacího dokumentu či výkonu rozhodnutí, nebo podáním ověřené kopie). Dlouhodobým pobytem se rozumí nepřerušený časový úsek delší jak 6 měsíců. Úpravu v počtu osob pro služby nejde sjednat se zpětnou platností!
  c) vyšší, zejména na vlastní žádost nájemce nebo v případech, kdy se v bytě zdržuje osoba či osoby dlouhodoběji (např. návštěva, nezaměňovat však s nepovoleným podnájmem!). V takovém případě může informaci o vyšším počtu osob podat jiný nájemce z domu. V případech těchto podání provádí šetření v bytě pronajímatel, dojde-li k pochybení nájemce, jedná se o hrubé porušení nájemní smlouvy (hlášení změny počtu osob do 15 dnů). Pokud pronajímatel obdrží písemnou informaci od dalších nájemníků ze stejného bytového domu (tzn. s min. 3 úředně ověřenými podpisy nájemníků) může taktéž provést opravu počtu osob pro služby.

  Kontaktní osoba

   Zuzana Kocourková (Bytový odbor)

  • 548 129 842