Oznámení změny počtu osob v bytě

Změna počtu osob žijících v bytě se oznamuje bez zbytečného odkladu pronajímateli, tedy městské části. Neučiní-li to nájemce ani do dvou měsíců, co změna nastala, má se za to, že závažně porušil svou povinnost.

Podrobný popis

Evidenční list je nedílnou součástí nájemní smlouvy bytu. Obsahuje zejména identifikační údaje nájemníka (uživatele bytu), popis užívaného bytu, počet osob evidenčních i počet osob pro služby a jmenovitý seznam bydlících osob v bytě. Je zákonnou povinností nájemce do 2 měsíců nahlásit pronajímateli změnu počtu osob formou podaného formuláře. Tato povinnost je stanovena v § 2272 občanského zákoníku. Nesplnění této povinnosti se považuje za hrubé porušení povinností nájemce. Počet osob evidenčních je vždy shodný s jmenovitým seznamem bydlících osob v bytě.
Počet osob pro služby může být:
a) shodný s počtem osob evidenčních v bytě.
b) nižší, v mimořádných případech a z vážných důvodů, např. při dlouhodobém pobytu uživatele či jiného člena domácnosti mimo byt, například z důvodů působení ve vojenských misích v zahraničí, zahraniční stáže VŠ studenta, výkonu trestu, dlouhodobá hospitalizace apod. V takových případech musí nájemce tuto skutečnost předem doložit (předložením originálu pověřovacího dokumentu či výkonu rozhodnutí, nebo podáním ověřené kopie). Dlouhodobým pobytem se rozumí nepřerušený časový úsek delší jak 6 měsíců. Úpravu v počtu osob pro služby nejde sjednat se zpětnou platností!
c) vyšší, zejména na vlastní žádost nájemce nebo v případech, kdy se v bytě zdržuje osoba či osoby dlouhodoběji (např. návštěva, nezaměňovat však s nepovoleným podnájmem!). V takovém případě může informaci o vyšším počtu osob podat jiný nájemce z domu. V případech těchto podání provádí šetření v bytě pronajímatel, dojde-li k pochybení nájemce, jedná se o hrubé porušení nájemní smlouvy (hlášení změny počtu osob do 15 dnů). Pokud pronajímatel obdrží písemnou informaci od dalších nájemníků ze stejného bytového domu (tzn. s min. 3 úředně ověřenými podpisy nájemníků) může taktéž provést opravu počtu osob pro služby.

Kontaktní osoba

 Yvetta Svobodová ()

  • 548 129 842