Oznámení stavby posouzené autorizovaným inspektorem

Dle ust. § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, je stavební úřad orgánem příslušným ve věcech stavebního řádu. Stavby (a jejich změny), které nejsou zahrnuty v §§ 103 a 104 stavebního zákona je možno realizovat pouze na základě stavebního povolení. Uzavře-li stavebník s autorizovaným inspektorem smlouvu o provedení kontroly projektové dokumentace pro stavbu, kterou hodlá provést, může takovou stavbu stavebnímu úřadu pouze oznámit. K předmětné stavbě musí být opatřena souhlasná závazná stanoviska dotčených orgánů a vyjádření osob, které by byly účastníky řízení. Stavba nesmí být zvláštním právním předpisem, územně plánovací dokumentací nebo rozhodnutím orgánu územního plánování přímo označena jako nezpůsobilá pro zkrácené stavební řízení.

Formulář:

 • Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora
 • Podrobný popis

  Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Podání „ Oznámení stavby posouzené autorizovaným inspektorem “ musí být provedeno na formuláři předepsaném vyhl. č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu – příloha č. 3 vyhl. Oznámení musí být doloženo přílohami uvedenými v části B formuláře
  Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Správní poplatek se nevyměřuje
  Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Stavební úřad bere oznámení na vědomí. V případě uplatnění námitek o nich rozhodně, zajistí jejich vypořádání postupem podle § 114 stavebního zákona nebo usnesením rozhodne o nezpůsobilosti stavby pro zkrácené řízení.
  Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  Okruh účastníků řízení je definován ust. § 119 stavebního zákona. Hlavním účastníkem je stavebník.
  Podle kterého právního předpisu se postupuje
  Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění Vyhl. č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona
  Jaké jsou související předpisy?
  Vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na výstavbu v platném znění Vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
  Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují?
  Odvolání je možné podat proti usnesení o námitkách nebo usnesení o nezpůsobilosti stavby pro zkrácené řízení do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního a stavebního řízení Magistrátu města Brna prostřednictvím odboru výstavby a územního plánování ÚMČ Brno Černovice, pracoviště Bolzanova 1, 618 00 Brno
  Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností?
  Možnost a výše sankcí se posuzuje podle ust. § 178 až § 183 stavebního zákona

  Kontaktní osoba

   Renata Fuchsová (Odbor výstavby a územního plánování)

  • 548 129 833