Ohlášení stavby

Stavební úřad je dle ust. § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění příslušným orgánem ve věcech stavebního řádu. Ohlašování typů a druhů jednoduchých staveb, terénních úprav a udržovacích prací je specifikováno v ust. § 104 odst. 2 stavebního zákona. Souhlas s provedením ohlášené stavby platí po dobu 12 měsíců.

Formulář:

 • Ohlášení stavby
 • Podrobný popis

  Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace Žádost musí obsahovat údaje o stavebníkovi, o pozemku, ohlášené stavbě, jejím rozsahu a účelu. o způsobu a době provádění stavby a její jednoduchý technický popis;nejde-li o případy uvedené v § 105 odst. 2 stavebního zákona, u dočasné stavby rovněž dobu jejího trvání a návrh úpravy pozemku po jejím odstranění. K ohlášení se připojí doklad prokazující vlastnické právo nebo právo založené smlouvou anebo právo odpovídající věcnému břemeni k pozemku nebo stavbě. U staveb uvedených v § 104 odst. 2 je třeba žádost podat na formuláři předepsaném vyhláškou č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu – příloha č. 1 vyhl. Žádost musí být doložena přílohami uvedenými v části B formuláře. U staveb a terénních úprav uvedených v § 104 odst. 2 písm. e) až i) a n) není třeba žádost podat na formuláři (není předepsán). K ohlášení se připojí projektová dokumentace, kterou tvoří situační náčrt podle katastrální mapy s vyznačením umístění, hranic se sousedními pozemky, polohy staveb na nich a jednoduché stavební nebo montážní výkresy specifikující navrhovanou stavbu nebo terénní úpravu. Spolu s ohlášením stavebník doloží stavebnímu úřadu, že o svém stavebním záměru prokazatelně informoval vlastníky sousedních pozemků a staveb na nich. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Žádost musí být doložena předepsanými přílohami; žádost pro stavby podle ust. § 104 odst. 2 písm. a) až d) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, musí být podána na příslušném formuláři včetně předepsaných příloh. Nechá-li se žadatel zastupovat, předloží jeho zástupce plnou moc.
  Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Poplatky se nevyměřují.
  Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Za splnění podmínek stavebního zákona do 40-ti dnů ode dne, kdy podání došlo stavebnímu úřadu.
  Podle kterého právního předpisu se postupuje
  Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění Vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu
  Jaké jsou související předpisy?
  Vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb Vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na výstavbu v platném znění
  Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují?
  Nejedná se o správní řízení, opravné prostředky se neuplatní. V případě, že stavební úřad ohlášenou stavbu dle ust. § 107 stavebního zákona zakáže, vydá rozhodnutí, proti kterému je možné podat do 15-ti dnů od jeho oznámení odvolání k MMB odbor územního a stavebního řízení, prostřednictvím odboru výstavby a územního plánování ÚMČ Brno Černovice, pracoviště Bolzanova 1, 618 00 Brno .
  Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností?
  Příslušná ustanovení stavebního zákona o správním deliktu se uplatní tehdy, pokud fyzická osoba, podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba provádí stavbu nebo její změnu, terénní úpravy, zařízení anebo udržovací práce, které je třeba ohlásit stavebnímu úřadu, bez takového ohlášení.

  Kontaktní osoba

   Renata Fuchsová (Odbor výstavby a územního plánování)

  • 548 129 833