Ohlášení odstranění stavby, terénních úprav a zařízení

Vlastník stavby je povinen ohlásit stavebnímu úřadu záměr odstranit stavbu, s výjimkou staveb uvedených v ust. §103, nejde-li o stavbu, v níž je přítomen azbest. Jde-li o stavby, které vyžadují stavební povolení nebo ohlášení podle § 104 odst. 2 písm. a) až e), připojí k ohlášení dokumentaci bouracích prací a doklad prokazující vlastnické právo ke stavbě, pokud stavební úřad nemůže existenci takového práva ověřit v katastru nemovitostí.

Formulář:

 • Ohlášení odstranění
 • Podrobný popis

  Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Podání žádosti na formuláři předepsaném vyhl. č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu – příloha č. 7 k vyhl. Žádost musí být doložena přílohami uvedenými v části B formuláře.
  Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Rozhodnutí, kterým je povoleno odstranění stavby, je zpoplatněno podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích v platném znění. Úhrada je možná v hotovosti na pokladně ÚMČ Brno Černovice, Bolzanova 1, 618 00 Brno, 2. patro.
  Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Stavbu lze odstranit, pokud stavební úřad do 30 dnů ode dne ohlášení takového záměru nesdělí, že k odstranění je třeba povolení.
  Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  Okruh účastníků řízení vymezuje ust. § 27 odst. 1a) a odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu v platném znění
  Podle kterého právního předpisu se postupuje
  Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění Vyhl. č. 526/20069 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu
  Jaké jsou související předpisy?
  Vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na výstavbu Vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
  Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují?
  Proti povolení k odstranění stavby je možné podat odvolání do 15-ti dnů od doručení k odboru územního a stavebního řízení Magistrátu města Brna prostřednictvím odboru výstavby a územního plánování ÚMČ Brno Černovice, pracoviště Bolzanova 1, 618 00 Brno
  Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností?
  Možnost a výše sankcí se posuzuje podle ust. §§ 178 – 183 stavebního zákona.

  Kontaktní osoba

   Renata Fuchsová (Odbor výstavby a územního plánování)

  • 548 129 833