Jak vyřídit

Úřední hodiny:

po út st čt
Pro veřejnost 08:00 – 18:00 08:00 – 17:00
Podatelna 08:00 – 18:00 08:00 – 18:00 08:00 – 18:00 08:00 – 18:00 08:00 – 18:00

+420 548 129 811

info@cernovice.brno.cz

Místní poplatek z ubytovací kapacity

 • Kontakt
  Úřad městské části Brno-Černovice, Bolzanova 1, Odbor finanční a vnitřních věcí – Iveta Růžičková, tel.: 548 129 813, e-mail: ruzickova.iveta@cernovice.brno.cz
 • Stáhnout formulář – Poplatkové hlášení – ubytovací kapacita
 • Základní informace k životní situaci
  Poplatek z ubytovací kapacity se vybírá v ubytovacích zařízeních na území statutárního města Brna určených k přechodnému ubytování za úplatu.
 • Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Sazba poplatku v MČ Brno – Černovice činí Kč 4,- za každé využité lůžko a den.
  Bankovní spojení: KB Brno – město, a.s., č. ú. 19 – 16120621/0100, var. symbol 1345.
  Poplatek uhradíte vždy do 31. 3. následujícího roku a zároveň podáte ÚMČ města Brna, Brno–Černovice poplatkové hlášení.
 • Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Řídí se ustanovením §71 zák. č.500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30-ti dnů.
 • Podle kterého právního předpisu se postupuje
  Obecně závazná vyhláška města Brna č. 13/2015 o místních poplatcích v platném znění.

Místní poplatek ze psů

 • Kontakt
  Úřad městské části Brno-Černovice, Bolzanova 1, Odbor finanční a vnitřních věcí – Iveta Růžičková, tel.: 548 129 813, e-mail: ruzickova.iveta@cernovice.brno.cz
 • Stáhnout formulář – Oznámení o ukončení místního poplatku ze psů
 • Stáhnout formulář– Přiznání k místnímu poplatku ze psů
 • Základní informace k životní situaci
  Poplatek za psa se platí za psa staršího 3 měsíců, jehož držitel má trvalý pobyt, nebo sídlo firmy se nachází na území městské části Brno-Černovice. Držitel psa je povinen přihlásit psa do evidence do 15 dnů od okamžiku jeho nabytí. Ve stejném termínu je povinen ohlásit veškeré změny, které mají vliv na výši nebo zánik poplatkové povinnosti. Přihlásit psa je povinen i držitel, který bude uplatňovat zákonnou možnost osvobození od poplatku. Při přihlášení psa do evidence obdrží přihlašující evidenční známku psa, která slouží při kontrole k prokázání skutečnosti, že je pes evidován.
 • Jaké doklady je nutné mít s sebou
  Občanský průkaz, v případě zastupování držitele psa plnou moc. K tomu důchodce důchodový výměr, právnická osoba – pokud není jednatelem firmy – zmocnění a výpis z obchodního rejstříku. Pokud držitel uplatňuje zákonnou možnost osvobození od poplatku nebo zařazení do jiné poplatkové skupiny, předloží průkaz ZTP-P. Dalšími doklady jsou: potvrzení o sirotčím důchodu, potvrzení o nabytí psa z útulku, doklad o provozování psího útulku, doklad o provádění výcviku psů pro nevidomé a bezmocné, případně jiný doklad který umožňuje osvobození držitele psa na základě zvláštního právního předpisu.
 • Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Základní sazba Sazba za druhého a každého dalšího psa
  Bytový dům 1.500,-Kč 2.250,-Kč
  Rodinný dům 1.000,-Kč 1.500,-Kč
  Držitel, který je poživatelem invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, pokud jde o jediný zdroj příjmu (i v případě souběhu důchodů)poživatel sirotčího důchodu (bytový i rodinný dům) 200,-Kč 300,-Kč
  Ostatní 1.500,-Kč 2.250,-Kč

  Poplatek za druhého a každého dalšího psa se navyšuje o 50% ze základní sazby. Pokud je pes přihlášen v průběhu roku, zaplatí držitel jen adekvátní část z roční sazby. Poplatník je povinen zaplatit poplatek na účet správce poplatku bez vyměření ročně, nejpozději do 31. března každého roku. Poplatek je možné uhradit:

  • Osobně na podatelně ÚMČ Brno-Černovice, Bolzanova 1 v přízemí v úředních hodinách (pondělí 8–18 hod., středa 8–17 hod.).
  • Bezhotovostním převodem na účet číslo: 19-16120621/0100. Vždy je nutné uvést variabilní symbol, který vám byl přidělen. Rádi vám ho sdělíme telefonicky či e-mailem.
  • Složenkou typu A na poště. Číslo účtu i VS jsou stejné jako u platby převodem, nezapomeňte si svůj variabilní symbol předem zjistit (viz kontakt níže). Složenky nezasíláme, získáte je a vyplníte si je přímo na poště.
  • Kontakt pro získání variabilního symbolu: tel. 548 129 813, e-mail: ruzickova.iveta@cernovice.brno.cz.
 • Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku do 15 dnů každou změnu, která má vliv na započetí, zánik nebo výši poplatkové povinnosti.
 • Jaké jsou související předpisy?
 • Obecně závazná vyhláška města Brna č. 13/2015 o místních poplatcích v platném znění.
 • Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují?
  Obecně závazná vyhláška města Brna č. 13/2015 o místních poplatcích v platném znění.
 • Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností?
  Nebude-li poplatek ze psů zaplacen včas, tj. ve lhůtě splatnosti, nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem. Pokud poplatek není zaplacen včas, lze ho navýšit dle §11 zákona č.565/1990 Sb. o místních poplatcích v platném znění až na trojnásobek.
 • Podrobný popis

Místní poplatek za lázeňský a rekreační pobyt

 • Kontakt
  Úřad městské části Brno-Černovice, Bolzanova 1, Odbor finanční a vnitřních věcí – Iveta Růžičková, tel.: 548 129 813, e-mail: ruzickova.iveta@cernovice.brno.cz
 • Stáhnout formulář – Poplatkové hlášení – poplatek za lázeňský a rekreační pobyt
 • Základní informace k životní situaci
  Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt platí fyzické osoby, které přechodně a za úplatu pobývají na území města Brna za účelem rekreace, pokud tyto osoby neprokáží jiný důvod svého pobytu. Poplatek v tomto případě vybírá ubytovatel, kterým je právnická nebo fyzická osoba, která přechodné ubytování na území městské části města Brna poskytla. Tato osoba je plátcem poplatku, má ohlašovací povinnost vůči správci poplatku, jemuž odvádí vybrané poplatky vždy 10 dnů po uplynutí čtvrtletí. A současně podává správci poplatku hlášení, ve kterém bude uvedena výše vybraných poplatků.
 • Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Sazba poplatku v MČ Brno – Černovice činí Kč 15,- za osobu a za každý i započatý den pobytu, není-li tento dnem příchodu. Bankovní spojení: KB Brno – město, a.s., č. ú. 19 – 16120621/0100, var. symbol 1345. Poplatek uhradíte vždy do vždy 10 dnů po uplynutí čtvrtletí a zároveň podáte ÚMČ města Brna, Brno – Černovice poplatkové hlášení.
 • Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Řídí se ustanovením §71 zák. č.500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30-ti dnů.
 • Podle kterého právního předpisu se postupuje
  Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, obecně závazná vyhláška města Brna č. 13/2015 o místních poplatcích, v platném znění.

Ověřování pravosti podpisu a ověřování shody opisů nebo kopie s listinou

 • Kontakt
  Úřad městské části Brno-Černovice, Bolzanova 1, Odbor finanční a vnitřních věcí – Iveta Růžičková, tel.: 548 129 813, e-mail: ruzickova.iveta@cernovice.brno.cz,
  Zdeňka Smejkalová, tel.: 548 129 81, e-mail: smejkalova.zdena@cernovice.brno.cz
 • Základní informace k životní situaci
  Legalizace a vidimace (ověřování pravosti podpisu a ověřování shody opisů nebo kopie s listinou)
 • Jaké doklady je nutné mít s sebou
  Platný úřední průkaz totožnosti (OP, cestovní pas, průkazy obsah povolení k pobytu pro cizince)
 • Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Správní poplatek se platí v hotovosti:
  – 30,- Kč za ověřování pravosti podpisu
  – 30,- Kč za ověření každé započaté stránky
 • Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Na počkání, v případě více žádostí dle domluvy
 • Podle kterého právního předpisu se postupuje
  Zákon č. 21/2006 Sb., zákon o ověřování

Přechod nájmu

 • Kontakt
  Úřad městské části Brno-Černovice, Bolzanova 1, Odbor finanční a vnitřních věcí – Iveta Růžičková, tel.: 548 129 813, e-mail: ruzickova.iveta@cernovice.brno.cz
 • Stáhnout formulář – Oznámení o přechodu nájmu bytu
 • Stáhnout soubor – Oznámení o změně užívání bytu v důsledku smrti nájemce
 • Stáhnout soubor – Žádost o vyslovení souhlasu pronajímatele s přechodem nájmu bytu
 • Stáhnout informace – Sdělované informace k přechodu nájmu
 • Základní informace k životní situaci
  Žadatel žádá MČ Brno-Černovice, aby vzala na vědomí, že pokračuje v užívání bytu po dosavadním uživateli a to ze dvou důvodů:
  a) dosavadní uživatel zemřel
  b) dosavadní uživatel opustil trvale společnou domácnost.
 • Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Právní nástupce dosavadního uživatele
  Jeden z dosavadních uživatelů v případě, že druhý natrvalo opustí společnou domácnost
 • Jaké doklady je nutné mít s sebou
  – vyplněná a žadatelem podepsaná žádost o přechod nájmu
  – vyjádření vlastníka domu
  – v případě a) úmrtní list původního nájemce
  – v případě b) čestné prohlášení původního nájemce o trvalém odstěhování s uvedením data, kdy se trvale odstěhoval (podpis musí být ověřen matrikou nebo notářem)
  – občanský průkaz žadatele
 • Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Nejsou stanoveny. Žádost se vyřizuje po projednání v bytové komisi a v Radě MČ Brno-Černovice.
 • Podle kterého právního předpisu se postupuje
  Občanský zákoník § 706 a § 708

Užívání veřejného prostranství

 • Kontakt
  Úřad městské části Brno-Černovice, Bolzanova 1, Odbor finanční a vnitřních věcí – Iveta Růžičková, tel.: 548 129 813, e-mail: ruzickova.iveta@cernovice.brno.cz
 • Stáhnout formulář – Oznámení o užívání veřejného prostranství
 • Stáhnout formulář – Oznámení o užívání veřejného prostranství za účelem umístění reklamního zařízení
 • Základní informace k životní situaci
  Tato situace řeší zábor veřejného prostranství a to jak čistý zábor, tak zábor za účelem umístění reklamních zařízení. Situaci upravuje zákon 565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů a obecně závazná Obecně závazná vyhláška města Brna č. 13/2015 o místních poplatcích v platném znění.
 • Podle kterého právního předpisu se postupuje
  Obecně závazná vyhláška města Brna č. 13/2015 o místních poplatcích v platném znění + v zákl. info změnit č. vyhlášky-nově-Obecně závazná vyhláška města Brna č. 13/2015 o místních poplatcích v platném znění.

Vydání rybářského lístku

 • Kontakt
  Úřad městské části Brno-Černovice, Bolzanova 1, Odbor finanční a vnitřních věcí – Iveta Růžičková, tel.: 548 129 813, e-mail: ruzickova.iveta@cernovice.brno.cz
 • Stáhnout formulář – Žádost o vydání rybářského lístku
 • Základní informace k životní situaci
  Rybářský lístek je oprávněním k lovu ryb a vodních organismů vydávaný na základě ust. § 13 odst.11 písm. a) a b) zák.č. 99/2004 Sb.
  Rybářský lístek je povinen mít každý, kdo loví ryby v rybářském revíru. Tato povinnost vyplývá z ustanovení § 13 odst. 7 zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů, a § 10 vyhlášky č. 197/2004 Sb., k provedení zákona o rybářství, ve znění pozdějších předpisů.
  Rybářský lístek se vydává pro celé území České republiky na dobu 10 let, 3 let nebo 1 roku ode dne jeho vydání.
 • Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Osoba starší 15 let, která doloží kvalifikační předpoklady podle ust. § 10 odst. 3 vyhl. č. 197/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, či doloží skutečnosti podle odst. 4, 5 nebo 6 cit. ustanovení vyhlášky. O vydání rybářského lístku může požádat tedy občan České republiky nebo cizinec.
 • Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Kvalifikační předpoklady pro získání prvního rybářské lístku jsou základní znalosti:
  – z poznání ryb a vodních organismů,
  – z biologie ryb a vodních organismů,
  – způsobů lovu ryb,
  – o rybářském hospodaření v rybářských revírech,
  – zákona o rybářství a jeho prováděcí vyhlášky,
  prokázané osvědčením o získané kvalifikaci, vydaným právnickou osobou pověřenou Ministerstvem zemědělství k ověřování znalostí žadatelů pro vydání prvního rybářského lístku (vzor osvědčení je uveden v příloze č. 6 vyhlášky k provedení zákona o rybářství).Výše uvedené kvalifikační předpoklady splňuje osoba, která je rybářským hospodářem, zástupcem rybářského hospodáře, rybářskou stráží nebo která doloží osvědčení o vykonání zkoušky na rybářského hospodáře nebo na rybářskou stráž.Další rybářský lístek se vydá žadateli, prokáže-li se:
  – dříve vydaným rybářským lístkem,
  – popř. jiným dokladem, osvědčujícím, že již držitelem rybářského lístku byl.Cizinci se vydá rybářský lístek, prokáže-li se:
  – dříve vydaným rybářským lístkem,
  – jiným dokladem, osvědčujícím, že již držitelem rybářského lístku byl,
  – osvědčením o získané kvalifikaci, nebo
  – rybářským lístkem, licencí nebo obdobným dokladem, vydaným ve státě, jehož je občanem.
 • Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Pro ověření údajů v žádosti předložte občanský průkaz; cizinec předloží cestovní pas a osoba mladší 15 let dokument, který ji pro tyto účely stanovil věcně příslušný úřad (např. rodný list).

  K žádosti je nutné přiložit:
  – doklad o získané kvalifikaci (záleží na typu žadatele a typu rybářského lístku, o který je žádáno – viz bod 6) a
  – doklad o zaplacení správního poplatku.

 • Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Poplatek za vydání rybářského lístku s dobou platnosti:
  1. 1 rok činí 100 Kč,
  2. 1 rok pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce činí 50 Kč,
  3. 3 roky činí 200 Kč,
  4. 3 roky pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce činí 100 Kč,
  5. 10 let činí 500 Kč,
  6. 10 let pro osoby studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce činí 250 Kč.Poplatek podle písmen b), d) a f) se vybírá, vydává-li se rybářský lístek osobám mladším 15 let, žákům nebo studentům českých odborných škol ve studijních oborech, popř. učebních oborech s výukou rybářství, odborným pracovníkům na úseku rybářství, mají-li provozování rybářství v pracovní náplni, rybářským hospodářům a osobám ustanoveným jako rybářská stráž. Tyto osoby se prokáží správnímu úřadu potvrzením školy o studiu nebo potvrzením o výkonu povolání nebo funkce na území České republiky.
 • Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Lhůty jsou řešeny v souladu se správním řádem. Zpravidla se tato záležitost vyřizuje obratem.
 • Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  Rybářský lístek je doklad nezbytný pro vydání povolenky k lovu, ta opravňuje fyzickou osobu k lovu ryb nebo vodních organismů v příslušném rybářském revíru. Povolenku k lovu pro dané rybářské revíry vydávají uživatelé rybářských revírů zpravidla za úplatu. V povolence označí uživatel rybářského revíru držitele rybářského lístku, popřípadě stanoví bližší podmínky výkonu rybářského práva. Osoba provádějící lov je povinna vyznačit v povolence datum lovu, rybářský revír, počet, druh a hmotnost ulovených ryb. Vzor formuláře povolenky k lovu je uveden v příloze č. 8 vyhlášky k provedení zákona o rybářství.

Výměna bytů

 • Kontakt
  Úřad městské části Brno-Černovice, Bolzanova 1, Odbor finanční a vnitřních věcí – Iveta Růžičková, tel.: 548 129 813, e-mail: ruzickova.iveta@cernovice.brno.cz
 • Stáhnout soubor – Žádost o souhlas s dohodou o postoupení práv a povinností z nájmu bytu
 • Stáhnout informace – Sdělované informace k Dohodě o postoupení práv a povinností z nájmu bytu
 • Základní informace k životní situaci
  Souhlas k dohodě o výměně bytu vydává v domě svěřeném městské části Brno-Černovice – pronajímatel, městská část Brno–Černovice
 • Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Ve smyslu § 1895 a násl. z.č.89/2012 Sb., OZ v platném znění se nájemci mohou dohodnout o výměně bytu. Souhlas i dohoda musí mít písemnou formu.
 • Jaké doklady je nutné mít s sebou
  K Dohodě o postoupení práv a povinností z nájemní smlouvy k bytu je nutno předložit:
  – písemnou dohodu o výměně bytu s úředně ověřenými podpisy účastníků výměny
  – směnitelé – ověřené podpisy na dohodě o výměně bytů
  – jestliže směnitel je ženatý – vdaná, vzniká společný nájem obou manželů a dohodu musí podepsat oba manželé
  – kopie nájemních smluv
  – kopie evidenčních listů (ne starší tří měsíců)
  – potvrzení správce domu, že není dluh na nájemném a službách

Žádost o pronájem bytu

 • Kontakt
  Úřad městské části Brno-Černovice, Bolzanova 1, Odbor finanční a vnitřních věcí – Iveta Růžičková, tel.: 548 129 813, e-mail: ruzickova.iveta@cernovice.brno.cz
 • Stáhnout formulář – Žádost o pronájem bytu
 • Stáhnout informace – Sdělované informace k žádosti o pronájem bytu
 • Stáhnout formulář – Prodloužení žádosti o pronájem bytu
 • Stáhnout formulář – Přihláška (žádost) – přidělení bytu
 • Stáhnout formulář – Přihláška (žádost) – přidělení bytu zatíženého pohledávkou
 • Základní informace k životní situaci
  Žádost o podnájem bytu lze podat z různých důvodu.
 • Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Žádost o obecní byt si může podat kterýkoliv zletilý občan žijící na území ČR, nesmí vlastnit on ani jeho manželka bytový či rodinný dům, byt anebo není nájemcem bytu na dobu neurčitou. Žádost může podat i ten,kdo je nájemcem obecního bytu , který je vzhledem k věku nebo zdravotnímu stavu žadatele ( manžel/ky/, nezletilých dětí ) nevyhovující a nabídne jeho uvolnění. Dále si může požádat o obecní byt občan, který pobývá na území ČR v souladu s právními předpisy o pobytu cizinců.
 • Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Žádosti projednává Bytová komise. Komise postupuje v souladu s Pravidly pronájmu bytů a Schválenými kritérii pro výběr žadatelů o byt v Brně-Černovicích.
 • Podle kterého právního předpisu se postupuje

Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele

 • Kontakt
  Úřad městské části Brno-Černovice, Bolzanova 1, Odbor finanční a vnitřních věcí – Iveta Růžičková, tel.: 548 129 813, e-mail: ruzickova.iveta@cernovice.brno.cz
 • Stáhnout formulář – Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele FO
 • Stáhnout formulář – Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele PO
 • Stáhnout formulář – Oznámení změn
 • Základní informace k životní situaci
  Fyzická nebo právnická osoba, která hodlá podnikat v zemědělství, je povinna se zaevidovat v evidenci zemědělského podnikatele.
 • Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Podmínky pro vydání osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele fyzických osob:
  – dosažení věku 18 let
  – způsobilost k právním úkonům
  – trvalý pobyt na území ČR ( nejedná-li se o občana ČR nebo občana členského státu Evropské unie )
  – znalost jazyka českého ( nejedná-li se o občana ČR nebo občana členského státu Evropské unie ) právnická osoba
 • Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Zápis zemědělského podnikatele do evidence – 1000 Kč
  Poplatek se hradí v hotovosti u příslušného úřadu.
 • Podle kterého právního předpisu se postupuje
  Zákon č.252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů
 • Jaké jsou související předpisy?
  Zákon č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění zák. č.413/2005 Sb
 • Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností?
  V souladu s ustanovením § 5 zák. č.252/1997 Sb., o zemědělství lze uložit pokutu za porušení povinností stanovených zákonem. Pokuty ukládá ministerstvo zemědělství, obecní úřad obce s rozšířenou působností, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský.
 • Podrobný popis

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

on