Hlášení erozních událostí na zemědělské půdě 2021

MČ Černovice byla požádána Krajským pozemkovým úřadem Jihomoravského kraje o součinnost a poskytnutí informací o výskytu všech erozních událostí v roce 2021 ve svém katastrálním území.

Žádáme tímto všechny občany Černovic o poskytnutí případných informací a fotodokumentací (pořízených bezprostředně po události) těchto událostí:

  • Vodní eroze – splaveniny zeminy z polí na komunikaci
  • zatopení či zanesení pozemku, staveb a studní,
  • vymletí erozních rýh na polních cestách,
  • zanesení či znečištění vodních toků splavenou zeminou
  • zanesení příkopů a propustků
  • stékání či sesuvy půdy (pozorujete nezvyklý náklon stromů na svazích či se uvolní část svahu)
  • větrné eroze
  • projevy extrémního sucha

Informace prosím posílejte na ÚMČ Brno-Černovice, Odbor dopravy, majetku a životního prostředí. Do zprávy uveďte rovněž datum události, struční popis, orientační zákres do mapy nebo popis místa události a Vaše kontaktní údaje. Bude-li to možné, uveďte dále odhad rozsahu škod, objemu odklizených splavenin, případně další skutečnosti.

Informace budou Krajskému pozemkovému úřadu Jihomoravského kraje sloužit k zajištění monitorování dané události, za účelem předcházení těmto jevům a z nich vyplývajících škod na majetku vlastníků nemovitostí a majetku obcí.

Přehled monitorovaných erozních událostí v celé ČR je dostupný na webovém portálu: https.//me.vumop.cz/app/.