Stará škola

V dobách poddanských, a to až do vydání školského zákona r. …. Směli choditi do školy jen ti, kterým dovolila vrchnost, neboť školy zařizovala a vydržovala vrchnost. A ježto vrchnost řídila se zásadou „čím menší vzdělání lidu, tím možno jej snadněji udržeti v nevolnictví, proto na svém panství zřizovala málo škol a to jen tam, kde byla fara. V těchto farních školách učilo se jen triviu, tj. čtení, psaní, počítání. Poněvadž Černovice nebyly farní osadou, neměly tudíž školu a s povolením vrchnosti kartouzské směli posílati své děti farní školy v Komárově, kamž Černovice byly přifařeny. (Poznámky pro kroniku Antonína Daňka, ředitele školy a obecního kronikáře)

Vznik školy
Historie nejstarší školy se začíná psát v roce 1890. Do té doby chodily děti z Černovic do Komárova. Protože jich ale bylo stále více, postarali se obyvatelé Černovic o školu vlastní. Byla tedy vystavěna přízemní budova s dvěma třídami a s vyučovacím německým jazykem. Vysvěcena byla 21. 9. 1890 a měla 247 žáků. Prvním nadučitelem zde byl Josef Hampl a podučitelem Karel Vlček (Wlček). Třetí třída byla otevřena 1893 a učitelem byl Karel Keiler. Později vznikla další škola v Nových Černovicích další škola (dnešní škola na Štolcové). Na školu chodil spisovatel Oskar Camillo Hampel a učil na ní také černovický básník Wilhelm Szegeda.
Základní škola
V roce 1919 bylo na společné schůzi české a německé školní rady sjednáno, že žáci budou převedeni z budovy německé obecné školy v Nových Černovicích do budovy německé školy ve Starých Černovicích. Tím byla budova v Nových Černovicích postoupena české obecné škole.
V r. 1946 však došlo k obratu: Občané Brna-Černovic z tzv. části Staré Černovice, kteří osídlili zde německý majetek, podali místnímu národnímu výboru v Brně-Černovicích žádost podepsanou obyvateli ve Starých Černovicích, aby v oné části byla pro jejich děti zřízena obecná škola. Místnosti pro tuto školu by byly ve školní budově na Brněnské ul. čís. 137.

Mateřská škola
Česká mateřská školka zřízena ve St. Černovicích 15. 9. 1924, za okupace byla však 17. 9. 1940 zrušena, znovuzřízena opět po osvobození a to od 16. 9. 1946. V roce 1940 bylo ke školní budově přistaveno další křídlo, ve kterém sídlila mateřská škola.

Po válce
Po druhé světové válce (až do otevření školy) byl ve škole sběrný tábor Němců a na chvíli také škola SNB. Dne 16. září 1947 byla v přistavené části zřízena mateřská škola. Od ročníku 1948/49 se v budově také nacházela střední škola. Budova sloužila neustále školním účelům (např. střední oděvní škola nebo soukromá škola Comeniana) a to až do roku 2012.

V současné době je budova v majetku města Brna a není využitá.