Životní prostředí

Čištění kanalizační stoky

Brněnské vodovody a kanalizace prostřednictvím společnosti Wombat, s.r.o. začnou čistit od zítra (22.3.) kanalizační stoku pod přístupovou cestou, která vede mezi železniční tratí a zahrádkami v úseku mezi ulicemi Řehořova a Mírova (žlutě vyznačena).

Díky tomu bude omezen průchod a znemožněn průjezd auty po této cestě na dobu přibližně do konce dubna.

Přesný termín budeme mít k dispozici, až se zjistí míra zanesení kanalizace a práce budou probíhat v závislosti na počasí.

Ukliďme Černovice

Na sobotu 1. dubna se chystá jubilejní 10. ročník celorepublikové dobrovolnické akce Ukliďme Česko a městská část Brno-Černovice bude jeho součástí. Akce je určena pro nejširší veřejnost, proto se k velkému jarnímu úklidu našeho okolí může přidat opravdu každý.

Využijte možnosti odvozu zahradního odpadu

Jaro se blíží a lidé pomalu začnou vyrážet na zahrádky i zahrady. Bude se uklízet, séct tráva, stříhat keře či stromky. Vznikne tak mnoho zahradního odpadu. A kam s ním?

Využijte svoz každých 14 dní. Svoz bioodpadu začne 18. března a pokračovat bude každých 14 dní až do 25. listopadu 2023. Termíny jsou následující: 18. 3., 1. 4., 15. 4., 29. 4., 13. 5., 27. 5., 10. 6., 24. 6., 2. 9., 16. 9., 30. 9., 14. 10., 28. 10., 11. 11., 25. 11. „Do kontejneru je nutné obsah pytlů, nádoby či trávnice vysypat. V případě potřeby vám pomůže řidič. Prosíme všechny o případné zmenšení objemu odpadu např. zkrácením větví či napytlováním,“ požádala Miroslava Kučerová z radnice a doplnila, že časy jsou spíše orientační a může docházet k drobným zpožděním.

Mírová 40 08.30–08.50

Řehořova 7 08.55–09.25

Řehořova 48 – konec ulice 09.30–09.50

Elišky Krásnohorské 1 – konec ulice – u mostu 09.55–10.05

Bolzanova 1 – Štolcova před radnicí 10.10–10.30

Kneslova 22 – křižovatka Húskova 10.35–10.55

Pahrbek – zahrádkářská kolonie 11.00–11.20

Pahrbek 19 – parkoviště u dětského hřiště 11.25–11.45

Wainerovo náměstí 7 – u samoobsluhy 11.50–12.10

Vinohradská – odbočka k bažantnici 12.15–12.35

Pozor na pálení biologického materiálu, varují hasiči!

S jarním obdobím začínají také přípravy zahrada na sezónu. Uklízí se, vyhrabává listí, stříhají stromky. Vzniká větší množství zahradního odpadu. Někteří lidé jej následně pálí. Ale pozor, jak každoročně varují hasiči, je nutné dodržovat zákony a vyhlášky obcí a městských částí. I proto Černovice nabízejí svoz biologického odpadu.

Pálit biologický odpad můžete v naší městské části vždy v úterý od 17 do 20 hodin nebo v sobotu od 14 do 20 hodin.

„Mezi příčiny typických jarních požárů patří neopatrnost a nedbalost lidí, kteří odhodili nedopalek, neuhlídali pálení nebo dokonce přistoupili k plošnému vypalování trávy. Tyto dva termíny – pálení a vypalování – je však nutné rozlišovat,“ upozorňuje mluvčí jihomoravských hasičů Jaroslav Mikoška.

Vypalování trávy je v České republice zakázáno hned třemi zákony: zákonem o požární ochraně, zákonem o ochraně přírody a krajiny a zákonem o myslivosti ve znění pozdějších předpisů. Za tento přestupek lze fyzické osobě uložit pokutu do výše 25 000 Kč, v případě právnické a podnikající fyzické osoby hrozí pokuta až do výše 500 000 Kč.

Kontrolované pálení přírodních materiálů po úklidu zahrad mohou provádět fyzické osoby za podmínek stanovených dotčenými zákony (zákon o požární ochraně, zákon o ovzduší, zákon o lesích, zákon o odpadech a další) a za podmínek stanových vyhláškami obcí, a to na přiměřeně velikých hromadách za přítomnosti dospělé osoby a s připravenými prostředky k možnému hašení.

Právnické a podnikající fyzické osoby jsou povinny plánované spalování přírodních materiálů předem oznámit územně příslušnému HZS kraje včetně připravených opatření proti vzniku a šíření požáru. HZS kraje může určit další podmínky této činnosti nebo činnost zcela zakázat. Za porušení této ohlašovací povinnosti může být těmto osobám uložena pokuta opět až do výše 500 000 Kč.

Ohlašování pálení však v případě větších ohňů doporučujeme i fyzickým osobám a lze jej provést přes formulář na adrese paleni.izscr.czNikdy však ne na telefonních číslech tísňových linek 112 nebo 150. Nahlášením pálení se předejde zbytečnému výjezdu jednotek hasičů.

Pravidla pro pálení biologického materiálu:

■ velikost hromady klestí je nutno volit tak, aby shořela v době, kdy je na místě přítomen dozor, 

■ při náhlém zhoršení počasí nebo silném větru je pálení nutné ihned přerušit a oheň uhasit, 

■ místo pro pálení se izoluje pruhem širokým nejméně 1 m, kde budou odstraněny hořlavé materiály až na minerální půdu (zeminu), 

■ místo spalování se zabezpečí dostatečným množstvím hasebních látek, 

■ místo pálení lze opustit až po úplném uhašení ohně, 

■ po dobu 5 dnů nebo do vydatného deště je nutno místo pálení pravidelně kontrolovat, 

■ příjezdové cesty vedoucí k místům spalování nesmí být zataraseny, 

■ spalovat klest lze pouze v bezpečné vzdálenosti od obytných nebo hospodářských objektů, 

■ osoba mladší 15 let nemůže odpad spalovat bez přítomnosti osoby starší 18 let, která je spalováním pověřena.

Úklid jako Brno!

Na sobotu 1. dubna se chystá jubilejní 10. ročník celorepublikové dobrovolnické akce Ukliďme Česko a město Brno bude jeho součástí. Akce je určena pro nejširší veřejnost, proto se k velkému jarnímu úklidu našeho okolí může přidat opravdu každý.

Pokud se rovnou nerozhodnete, že si zorganizujete svůj vlastní úklid, pak stačí, když se připojíte k některému z již naplánovaných úklidů ve vašem okolí, který si vyberete z mapy na https://www.uklidmecesko.cz/map/.

Pokud víte o lokalitě, která by si zasloužila uklidit a zatím se k tomu nikdo neodhodlal, naplánujte si vlastní úklidovou akci. Kontaktujte pracovníka životního prostředí Vaší městské části pro koordinaci s výběrem lokality a svozem sesbíraného odpadu a zaregistrujte Váš úklid na stránkách projektu www.UklidmeCesko.cz.

Pokud tak učiníte do 15. března, můžete si zde požádat díky podpoře od společnosti SAKO Brno o úklidové pomůcky (pytle, rukavice, tričko a samolepky pro účastníky), které vám doručí kurýr (pokud svou akci zaregistrujete později, můžete si úklidové pomůcky před akcí vyzvednout osobně v sídle spolku Ukliďme Česko v Brně-Jundrově).

Každý kousek odpadu se počítá, a čím více dobrovolníků se zapojí, tím větší kus našeho okolí se podaří společnými silami uklidit. Pojďte do toho 1. dubna s námi!

SAKO Brno umyje 57 tisíc popelnic města. Znečištěnou vodu zpracuje ve vlastní čističce.

Jarní úklid bere SAKO Brno vážně. Právě začalo tradiční brněnské mytí černých popelnic. Od dubna do konce října projde očistou většina z 57 tisíců kontejnerů a popelnic na směsný komunální odpad. Služba, která není v České republice úplně standardní, v Brně probíhá už více než deset let a je zahrnuta v ročním poplatku za svoz odpadu. Mytí nádob zajišťují dvě speciální vozidla, vybavená mycím zařízením. Očista probíhá během pravidelného svozu odpadu. Nádoby se vyprázdní a ostříknou pod vysokým tlakem horkou vodou bez saponátů. Čištěním se popelnice zároveň dezinfikují. Veškerou špinavou vodu z mytí zachycují sběrné vany speciálních vozidel. Tímto postupem nedochází k znečišťování ulic a nezatěžuje se životní prostředí ani kanalizační síť. Použitá voda se odváží do areálu Divize Svoz, kde SAKO Brno postavilo vlastní čistírnu.

Údržba veřejné zeleně levněji a lépe

Připravovaný projekt radnice údržba veřejné zeleně vlastními zaměstnanci se úspěšně rozběhl a pevně věříme, že výsledkem nebude jenom úspora finančních prostředků, ale i kvalitnější a pružnější péče o veřejnou zeleň v naší městské části. Budeme rádi za každou vaši zpětnou vazbu a držme si pěsti, ať se nám tu žije lépe ✊🍀

Může jít o obrázek 2 lidem a venkovnímu