Volby

Informace k místnímu referendu

Vážení občané,

do schránek jste dostali výzvu k podepsání listiny k návrhu na vyhlášení místního referenda ohledně Pískovny Černovice. Vyhlašovatelem této spontánní akce není vedení Radnice MČ Černovice, ale skupina občanů městské části.  Vedení radnice se neztotožňuje s předkládanými skutečnostmi, která jsou pouze částečná. V tuto chvíli se zatím s městem Brnem ani nezačalo jednat. Jak začnou vyjednávání, budeme toto vše diskutovat se všemi zastupiteli tak, abychom pro Černovice vyjednali ty nejlepší podmínky. Rozhodně Pískovnu nechceme odevzdat, ale jsme si vědomi, že jsou nutná jednání ohledně pozemků, které jsou ve vlastnictví města Brna.

Je na zvážení každého občana, zda se k této akci připojí.   

Informace k volbě prezidenta České republiky

Volba prezidenta ČR se koná na území ČR v pátek 13. ledna 2023 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 14. ledna 2023 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Případné druhé kolo se koná v pátek 27. ledna 2023 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 28. ledna 2023 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Voličem, pro volbu prezidenta České republiky, je státní občan České republiky, který alespoň druhý den volby, tj. 14. ledna 2023, dosáhl věku 18 let. Ve druhém kole volby může volit státní občan České republiky, který alespoň druhý den druhého kola volby, tj. 28. ledna 2023, dosáhl věku 18 let.
Hlasovací lístky budou voličům distribuovány do 10. ledna 2023.
Hlasovací lístky kandidátů postupujících do druhého kola volby prezidenta České republiky volič obdrží ve dnech volby ve volební místnosti.
Volič, který se nebude zdržovat v době volby prezidenta ČR ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat na voličský průkaz v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území ČR nebo v jakémkoliv zvláštním volebním okrsku v zahraničí.
O vydání voličského průkazu lze požádat obecní úřad příslušný podle místa trvalého pobytu voliče písemně poštou nebo datovou schránkou nejpozději do 6. ledna 2023 do 16.00 hodin; nebo osobně nejpozději do 11. ledna 2023 do 16.00 hodin v přízemí na podatelně úřadu.
Obecní úřad vydá voličský průkaz nejdříve 29. prosince 2022 osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče, anebo jej voliči zašle do vlastních rukou na jím uvedenou adresu na území České republiky nebo do zahraničí.
Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.
O vydání voličského průkazu lze za stejných podmínek požádat také v době mezi prvním a druhým kolem volby písemně poštou nebo datovou schránkou nejpozději do 20. ledna 2023 do 16.00 hodin; nebo osobně nejpozději do 25. ledna 2023 do 16.00 hodin.
V případě, že volič výslovně nepožádá o voličský průkaz na některé kolo volby, bude mu vydán voličský průkaz pro obě kola voleb (jeden pro první a druhý pro druhé kolo).
Volby se v městské části Brno-Černovice konají v následujících volebních okrscích:
Volební okrsek č. 4001 – sídlo v Základní škole Kneslova 28 – ulice: Húskova sudá (mimo č. 2), Kneslova, Krausova
Volební okrsek č. 4002 – sídlo v Základní škole Kneslova 28 – ulice: Bolzanova 57, 61, 70–74, Cornovova, Olomoucká 146–176 a 61a – 111 lichá, Turgeněvova
Volební okrsek č. 4003 – sídlo v Sociálním domě Charbulova 86 – ulice: Bolzanova 31–68 (mimo č. 57 a 61), Kotkova, Olomoucká 80–144 sudá, Olomoucká 15–57 lichá, Slámova, Spáčilova, Životského 2
Volební okrsek č. 4004 – sídlo v Sociálním domě Charbulova 86 – ulice: Ferrerova, Hladíkova, Charbulova 3–117 lichá (mimo č. 39), Charbulova 4–106 sudá, Churého, Klíčova, Olomoucká 2–40 sudá, Tržní, Vítězslavy Kaprálové, Zvěřinova
Volební okrsek č. 4005 – sídlo v Základní škole Řehořova 3 – ulice: Húskova lichá + č. 2, Bolzanova 1–30, Jiránkova, Štolcova, Charbulova 39
Volební okrsek č. 4006 – sídlo v Základní škole Řehořova 3 – ulice: Blatouchová, Elišky Krásnohorské, Kovácká, Přední, Řehořova, Spojka, Stinná
Volební okrsek č. 4007 – sídlo v Kulturním domě Faměrovo nám. 17 – ulice: Černovická, Ericha Roučky, Charbulova 131 do konce lichá, Charbulova 148 do konce sudá, Faměrovo nám., Hájecká, Havraní, Mírová, Pahrbek, Průmyslová, Skřivánčí, Smutná, Šestákova, Švédské valy, Těžební, U Svitavy, Vinohradská, Vlastimila Pecha, Wainerovo nám.

Další užitečné informace k volbě prezidenta, např. jak volit v nemocnici nebo v obdobném zařízení, či jak volit v zahraničí atd. je možné získat na webových stránkách Jihomoravského kraje či Ministerstva vnitra – www.kr-jihomoravsky.cz, www.mvcr.cz.

Městská část má nové vedení

Městská část Brno-Černovice má nové vedení. Na svém pondělním jednání odsouhlasilo zastupitelstvo nové vedení městské části. Pozici starostky městské části obhájila Bc. Petra Quittová, která bude pokračovat ve funkci neuvolněné starostky. Jejím statutárním zástupcem bude opět paní Ing. Mirka Wildmannová, Ph.D., MBA, která bude ve funkci uvolněné 1. místostarostky.

Ve vedení městské části jsou také neuvolněná místostarostka Lenka Sommernitzová a neuvolněný místostarosta Mgr. Jakub Ostrý. Dalšími radními jsou David Rampula, Radmila Preslová a Ing. Miroslav Jursa.

Volby do Poslanecké sněmovny

Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se budou konat v pátek 8. října 2021 od 14.00 do 22.00 hod. a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 do 14.00 hod.

V MČ Brno-Černovice proběhnou volby v těchto sedmi volebních okrscích:       

Volební okrsek č. 4001 – sídlo v Základní škole Kneslova 28

– telefonní kontakt v době konání voleb 601 559 051

ulice: Húskova sudá (mimo č. 2), Kneslova, Krausova

Volební okrsek č. 4002 – sídlo v Základní škole Kneslova 28

– telefonní kontakt v době konání voleb 601 559 051

ulice: Bolzanova 57, 61, 70 – 74, Cornovova, Olomoucká 146 – 176 a 61a – 111, Turgeněvova

Volební okrsek č. 4003 – sídlo v Sociálním domě Charbulova 86

– telefonní kontakt v době konání voleb 601 559 052

ulice: Bolzanova 31 – 68 (mimo č. 57 a 61), Kotkova, Olomoucká 80 – 144 sudá, Olomoucká 15 – 57 lichá, Slámova, Spáčilova, Životského 2

Volební okrsek č. 4004 – sídlo v Sociálním domě Charbulova 86

– telefonní kontakt v době konání voleb 601 559 052

ulice: Ferrerova, Hladíkova, Charbulova 3 – 117 lichá (mimo č. 39), Charbulova 4 – 106 sudá, Churého, Klíčova, Olomoucká 2 – 40 sudá, Štolcova 80, Tržní, Vítězslavy Kaprálové, Zvěřinova

Volební okrsek č. 4005 – sídlo v Základní škole Řehořova 3

– telefonní kontakt v době konání voleb 601 559 053

ulice: Húskova lichá + č. 2, Bolzanova 1 – 30, Jiránkova, Štolcova (mimo č. 80), Charbulova 39

Volební okrsek č. 4006 – sídlo v Základní škole Řehořova 3

– telefonní kontakt v době konání voleb 601 559 053

ulice: Blatouchová, Elišky Krásnohorské, Kovácká, Přední, Řehořova, Spojka, Stinná

Volební okrsek č. 4007 – sídlo v Kulturním domě Faměrovo nám. 17

telefonní kontakt v době konání voleb 601 559 054

ulice: Černovická, Ericha Roučky, Charbulova 131 do konce lichá, Charbulova 148 do konce sudá, Faměrovo nám., Hájecká, Havraní, Mírová, Pahrbek, Průmyslová, Skřivánčí, Smutná, Šestákova, Švédské valy, Těžební, U Svitavy, Vinohradská, Vlastimila Pecha, Wainerovo nám.

https://www.brno-cernovice.cz/wp-content/uploads/2021/09/257_201.pdf

Voličem je státní občan České republiky, který nejpozději 9. října 2021 dovrší věku 18 let.

Každý občan si může po předložení občanského průkazu nebo cestovního pasu ČR zkontrolovat, zda je zapsán ve voličském seznamu, a to do 6. října 2021 do 16,00 hodin na ÚMČ Brno–Černovice, Bolzanova 1, u pí Růžičkové (přízemí, dveře č. 3 – podatelna) nebo u pí Těšíkové (II. patro, dveře č. 15).

Voličské průkazy

Žádost o vydání voličského průkazu je možné podávat ode dne vyhlášení voleb

  • v listinné podobě s ověřeným podpisem voliče
  • v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky
  • osobně.  

Prvním dnem, kdy může nejdříve úřad předat voličský průkaz je 23. září 2021.

Konec lhůty pro doručení žádosti o vydání voličského průkazu poštou nebo datovou zprávou je 1. říjen 2021.           

Konec lhůty pro osobní podání žádosti o vydání voličského průkazu je 6. říjen 2021 do 16,00 hodin.

Hlasovací lístky budou voličům doručeny nejpozději v úterý 5. října 2021. K doručení je potřeba vlastnit řádně označenou domovní schránku a být uveden ve stálém seznamu voličů. Hlasovací lístky budou také k dispozici na ÚMČ Brno–Černovice, Bolzanova 1, nebo přímo ve volebních místnostech.

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů úřad městské části a v den voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v rámci volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči své dva členy s přenosnou volební schránkou, úředními obálkami a hlasovacími lístky.

Případné dotazy a informace k volbám vám poskytneme:

telefonicky: 548 129 834 – Pavla Těšíková, 548 129 813 – Iveta Růžičková

e-mail: tesikova.pavla@cernovice.brno.cz, ruzickova.iveta@cernovice.brno.cz

osobně: v úřední hodiny na ÚMČ Brno-Černovice, Bolzanova 1, přízemí – dv. č. 3 nebo 2. patro – dv. č. 15.

Další podrobnější informace najdete na internetových stránkách Ministerstva vnitra https://www.mvcr.cz/volby/