Územní rozvoj a výstavba

Informace k místnímu referendu

Vážení občané,

do schránek jste dostali výzvu k podepsání listiny k návrhu na vyhlášení místního referenda ohledně Pískovny Černovice. Vyhlašovatelem této spontánní akce není vedení Radnice MČ Černovice, ale skupina občanů městské části.  Vedení radnice se neztotožňuje s předkládanými skutečnostmi, která jsou pouze částečná. V tuto chvíli se zatím s městem Brnem ani nezačalo jednat. Jak začnou vyjednávání, budeme toto vše diskutovat se všemi zastupiteli tak, abychom pro Černovice vyjednali ty nejlepší podmínky. Rozhodně Pískovnu nechceme odevzdat, ale jsme si vědomi, že jsou nutná jednání ohledně pozemků, které jsou ve vlastnictví města Brna.

Je na zvážení každého občana, zda se k této akci připojí.   

Naše městská část získá od Statutárního města Brna 10 mil. Kč na revitalizaci parku Řehořova

Brněnští radní včera odsouhlasili a doporučují zastupitelům schválit návrh na poskytnutí investičních transferů městským částem na realizace ploch zeleně. Zeleň se bude vysazovat či upravovat v šesti městských částech a Černovice získají 10 milionů korun na revitalizaci parku Řehořova. Otevírá se tak cesta ke komplexní obnově parku, o které se donedávna hodně mluvilo, ale zatím neměla zajištěné odpovídající financování. Pokud zastupitelé návrh schválí, v roce 2022 bude projekt revitalizace parku hotový.

Zveřejněno! Seznamte se s upraveným návrhem nového územního plánu

Přesně o půlnoci v pátek 14. května byl zveřejněn upravený návrh nového územního plánu. Jeho připomínkování je možné do úterý 29. června. Pro veřejnost jsou připravena dvě opakovaná veřejná projednání ve dnech 21. a 22. června na brněnském výstavišti. Začátek bude vždy v 15 hodin. Dokument bude vydán ve druhé polovině roku 2022. Brno dostane nový územní plán po více než šestadvaceti letech. Veškeré informace k návrhu jsou uvedeny na úředních deskách magistrátu města a městských částí a na Portálu územního plánování města Brna (www.upmb.brno.cz).

„Celkem dorazilo k návrhu přes 8 tisíc podání, což je 36 tisíc požadavků na úpravy. Těmito požadavky jsme se téměř rok intenzivně zabývali, a to ve spolupráci s určeným zastupitelem a týmem kanceláře architekta města. U každého podnětu jsme museli vyhodnotit, zda je možné ho zapracovat, či nikoliv. Vždy jsme přitom hledali nejlepší řešení pro Brno,“ upřesnila vedoucí Odboru územního plánování a rozvoje MMB Pavla Pannová.

Před rokem představili zástupci města Brna, Odboru územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna a Kanceláře architekta města Brna návrh nového územního plánu. Na základě uplatněných připomínek a námitek, stanovisek dotčených orgánů a připomínek městských částí byl návrh nového územního plánu upraven.

„Jednotlivé námitky a připomínky jsme v souladu se stavebním zákonem dlouhé měsíce projednávali s městskými částmi, zástupci veřejnosti i občanskými spolky. Jednali jsme také s odborníky na modrozelenou infrastrukturu a cyklodopravu, mimo jiné s Ústavem výzkumu globální změny klimatu, zástupci vysokých škol, občanských spolků a neziskových organizací, které požadovaly větší důraz na zeleň a ekologická řešení. Velkou pozornost jsme věnovali jednáním se zástupci veřejnosti a spolky, která se vedla nad rámec obvyklého projednání. Výsledný dokument je samozřejmě kompromisem všech zájmů v území a orgánu státní správy. Jsem přesvědčen, že po dlouhých jednáních jsme našli dohodu a město bude mít moderní a koncepční rozvojový dokument,“ řekl radní města Brna Filip Chvátal.

Na základě loňského projednávání vykrystalizovalo také sedm nejvíce diskutovaných témat. „Mezi horkými tématy nového územního plánu byla zeleň, zahrádky, cyklodoprava, adaptace města na změny klimatu, protipovodňová opatření, výška zástavby nebo dopravní propojení městských částí. Ke všem jsme uspořádali kulaté stoly, projednali je v pracovních skupinách a zapracovali do návrhu. U některých jednání to jiskřilo, ale mělo to smysl. Upravený návrh je teď o poznání kvalitnější,“ uvedl ředitel KAM Michal Sedláček.

Stávající územní plán Brna je z roku 1994 a neodpovídá potřebám současného města. Na novém územním plánu se pracuje už dlouhých osmnáct let. V roce 2018 pověřilo město jeho zpracováním kancelář městského architekta.  „Nový územní plán přinese potřebný rozvoj města. Bude to injekce, která Brno postaví na nohy. Nabídne nové plochy pro výstavbu bytů, zlepšení dopravy, nastaví nové limity pro ochranu zeleně, jasně vymezí výšku budov nebo umožní proměnu chátrajících průmyslových areálů v širším centru města,“ dodal Sedláček.

Na rozdíl od loňského veřejného projednání se letošní opakované veřejné projednání zaměří na upravené části návrhu, návrh tak bude projednáván v rozsahu měněných částí. Projeví se v něm také změny vycházející z rozhodnutí zastupitelů Jihomoravského kraje. Po opakovaném veřejném projednání bude opět následovat proces vypořádání námitek a připomínek. Upravený návrh bude předložen ke schválení zastupitelům města Brna. Nový územní plán bude vydán do konce roku 2022, kdy končí platnost stávajícího územního plánu. (tz)

Chcete se podívat na navrhované změny územního plánu, případně se zeptat na vše, co vás zajímá? Máte možnost přímo v Černovicích v pondělí 7. června v 18 hodin v restauraci Slunečnice.

Další část Černovic má novou kanalizaci

Na konci letošního ledna byla zahájena další etapa rekonstrukce kanalizace ve Spodním sídlišti na ulicích Blatouchová a Spojka a vyřazení části horkovodu na ulici Spojka. Hlavním investorem bylo statutární město Brno zastoupené Brněnskými vodárnami
a kanalizacemi, zhotovitelem společnosti Firesta a Dopravní stavby Brno. Celková investice dosáhla výše 43 mil. Kč bez DPH.

Stavba byla rozdělena do několika částí, aby mohl být zachován maximální možný počet parkovacích míst a současně nebyl ohrožen průběh stavby. V první etapě bylo potřeba vykopat a znovu položit 590 m kanalizačního potrubí včetně přípojek. Původní kanalizace byla přes 70 let stará a nevyhovující. „V další etapě jsme se zaměřili na vybudování nového 174 metrů dlouhého vodovodního potrubí, které nahradilo to původní z roku 1948. Malý problém nastal při napojení nových rozvodů na stávající. Bylo
nutné na určitou dobu odpojit v jeden okamžik od pitné vody cca 250 domácností, což bylo v období covidu z hygienických důvodů problematické. Nakonec jsme problém vyřešili a přepojení provedli,“ sdělil stavbyvedoucí Miroslav Daněk.
V poslední etapě přišla na řadu kompletní rekonstrukce vozovky, parkovacích stání a chodníků. „Na ulici Blatouchová došlo ke zdánlivě nelogickému zúžení části chodníku kvůli ochraně kořenů vzrostlého jasanu, který tak zde může ještě mnoho let stát a poskytovat stín. Zúžené místo je plně průjezdné a stále odpovídá požadavkům normy na pěší komunikaci,“ vysvětlil Ing. Bohdan Dlouhý z odboru životního prostředí MČ Brno-Černovice.
„Často jsme se setkávali s dotazy ohledně možnosti rozšíření parkovacích stání. Ač jsme chápali připomínky místních k nedostatku prostoru pro parkování, bylo nutné dodržet všechny předpisy a normy a postupovat podle odsouhlaseného projektu,“ doplnil Miroslav Daněk. Přestože termín předání a ukončení stavby je plánován až na polovinu prosince, auta mohou ve Spodním sídlišti parkovat již nyní. Přejeme všem obyvatelům klidné svátky a bezproblémové užívání nového vodovodu a kanalizace.

Revitalizace veřejného prostranství sídliště Turgeněvova – dotazník

V pondělí 16. listopadu proběhla online prezentace návrhu úprav horního vnitrobloku sídliště Turgeněvova, kterou můžete shlédnout na www.youtube.com/brnocernovice. Základem návrhu je zmenšení velkého sportovního hřiště zhruba na polovinu. Vznikne tak prostor pro sport, který svými rozměry bude dostatečný pro místní děti a mládež. Otázkou je volba povrchu – umělý povrch je měkký a pohodlný, na druhé straně přírodní (například štěrkový trávník) lépe vsakuje vodu a v zimě se méně zahřívá. 

Druhá část vnitrobloku se promění v parčík, odstraní se oplocení a ošetří stromy, které do něj zarůstají. 

Počítá se také se zrušením asfaltové cesty v jižní části vnitrobloku, spojující vchody Turgeněvova 16 a 26. Díky tomu bude možné využít přirozeného sklonu terénu a vytvořit pozvolnější a přístupnější propojení se spodním vnitroblokem. 

Obyvatelé sídliště Turgeněvova najdou ve schránce spolu s Černovinami dotazník týkající se vnitrobloku i spokojenosti se životem na sídlišti. Dotazník je možné vyplnit online nebo najít ke stažení na webových stránkách www.brno-cernovice.cz/projekty. Odevzdat ho lze do sběrného boxu v prodejně Albert, Cornovova 3, nebo do schránky ÚMČ na adrese Bolzanova 1, případně zaslat e-mailem na adresu: sekretarka@cernovice.brno.cz do 8. 1. 2021. Deset vylosovaných získá drobnou odměnu. Na základě došlých podnětů bude v roce 2021 pokračovat příprava projektu.

Urbanistická studie zpracuje vize rozvoje Černovic

Městská část Brno-Černovice se potýká s řadou problémů v územním rozvoji. Jsou dané historicky a přispěl k nim i stávající územní plán, který vymezuje značnou část Černovic jako plochu čistého bydlení, ve kterém chybí občanská vybavenost. Nový územní plán, který by měl platit od roku 2023, přinese nové možnosti výstavby. Proto je dobré být připraven a mít představu, jak by měly Černovice do budoucna vypadat. Prvním krokem k vytvoření vize rozvoje Černovic je zpracování urbanistické studie, pro kterou byl vybrán ateliér Ing. arch. Jury.

Hlavními cíli studie bude:

  • analýza stávajícího stavu,
  • návrh umístění objektů, které v Černovicích chybějí (pošta, hasička, větší obchod, kulturní dům),
  • návrh řešení větších lokalit, pro které nový územní plán stanovuje nové využití – plocha před Mosilanou či pole nad sídlištěm Turgeněvova, které by mělo poskytnout prostor především pro to, co sídlišti nejvíc chybí – parkovací místa a zeleň.

Práce na studii začnou koncem října a budou trvat půl roku, výsledný návrh bude představen veřejnosti na společném setkání začátkem dubna. Počítá se i s tím, že relevantní připomínky, které ze setkání vzejdou, budou do studie zapracovány.

Černovice připomínkuji územní plán

Zastupitelé městské části na svém červnovém zasedání odsouhlasili připomínky k návrhu nového brněnského územního plánu. Městská část navrhuje doplnit veřejná prostranství, která z návrhu vypadla, a připomínkuje jednotlivé rozvojové plochy. V oblasti Kamének opakuje již dříve schválené argumenty, především potřebu etapizace, dopravního napojení a snížení počtu obyvatel. Pro rozsáhlou plochu na Černovické terasy bude starosta městské části iniciovat vznik samostatné pracovní skupiny, která by připravila koncept rozvoje území přijatelný pro většinu zainteresovaných. Kompletní znění schválených připomínek najdete v tomto souboru: