Nezařazeno

Památka zesnulých r. 2021 – Informace od Správy hřbitovů města Brna

Otevírací doba veřejných pohřebišť
Ve dnech 25.10. – 3.11.2021 je otevírací doba na Ústředním hřbitově a ostatních hřbitovech od 7.00 do 19.00 hodin.

Výzva Správy hřbitovů města Brna, příspěvkové organizace
S ohledem na skutečnost, že je neustále velké množství neudržovaných hrobů na brněnských veřejných pohřebištích, žádáme nájemce hrobových míst, aby je při příležitosti Památky zesnulých uvedli do řádného stavu a i nadále takto udržovali. Povinnost nájemce zajišťovat údržbu pronajatého hrobového místa je mimo jiné stanovena i zákonem č. 193/2017 Sb., o pohřebnictví. Pokud nájemce řádně nezajišťuje údržbu hrobového místa, dopouští se přestupku. Věříme, že vztah našich spoluobčanů ke svým předkům nedovolí nechat místa jejich posledního odpočinku v období Památky zesnulých v neupraveném stavu.

Omezení provozu vozidel na Ústředním hřbitově a hřbitově v Židenicích
Z důvodu zachování piety, klidu a bezpečnosti výrazně zvýšeného počtu pěších návštěvníků brněnských veřejných pohřebišť v období Památky zesnulých, omezuje Správa hřbitovů města Brna ve dnech 25. 10. – 3. 11. 2021 vjezd vozidel návštěvníků na pohřebiště. Vjezd bude v souladu s Řádem veřejného pohřebiště statutárního města Brna a za jím stanovených podmínek umožněn a to od 7.00 hod. do 16.00 hod., přičemž vozidla návštěvníků jsou povinna opustit areál pohřebiště do 16.30 hod. Toto omezení platí i pro vozidla návštěvníků s průkazem TP, ZTP a ZTP-P.

Předcházení krádežím na brněnských veřejných pohřebištích
Upozorňujeme občany, že není vhodné bez dozoru si odkládat na hrobová místa a jejich okolí osobní věci, zejména svršky a kabelky. V době Památky zesnulých je na veřejných pohřebištích velká koncentrace lidí, která dává prostor ke krádežím. Těmto je možno předcházet nebo zabraňovat zejména zvýšenou pozorností návštěvníků. V případě, že návštěvníci pohřebiště zjistí přestupek nebo trestný čin, je třeba ihned kontaktovat PČR nebo Městskou policii.

Reakce vedení MČ Brno-Černovice na tvrzení opozičních zastupitelů ohledně pozemků na Černovické terase

V srpnovém vydání zpravodaje Černoviny byl pod názvem „Vzdají se Černovice 111 pozemků o rozloze 236 000 m2 ukvapeně a bez náhrady?“ zveřejněn článek sepsaný opozičními zastupiteli za Společně pro Černovice a zrušenou organizaci hnutí ANO (ta si nyní říká „Klub nezávislých“). Vedení městské části a celé radniční koalici je zde podsouváno údajné pochybení spočívající v rozhodnutí Zastupitelstva MČ Brno-Černovice ze dne 29. 6. 2021, kde byl na základě žádosti primátorky města Brna vysloven souhlas s tzv. odsvěřením některých pozemků nacházejících se v prostoru Černovické terasy. Jelikož článek opozičních zastupitelů obsahuje směsici nepravd a polopravd, cítíme potřebu na něj reagovat.

V prvé řadě je třeba zdůraznit, že vlastníkem dotčených pozemků je již nyní statutární město Brno. Městská část z povahy věci žádné pozemky ani jiné nemovitosti vlastnit nemůže, jsou jí pouze městem svěřovány. Městská část tak plní úlohu jakéhosi správce vybraného majetku města Brna. To, že jsou v průběhu času jednotlivé pozemky či budovy na základě rozhodnutí Zastupitelstva města Brna městským částem svěřovány či naopak odsvěřovány, je poměrně běžným a standardním jevem. Dojem, který se snaží navodit článek opozičních zastupitelů, tedy že snad naše městská část někomu věnovala pozemky v hodnotě stovek milionů korun, je zcela mimo, neboť vlastník zůstává stále stejný – statutární město Brno. Pozemky tedy stále zůstávají ve veřejných rukou. O případném prodeji či směně nemovitostí rozhoduje vždy město s tím, že ke každému takovému záměru se vyjadřuje městská část, a to bez ohledu, zda je jí daná nemovitost svěřena či nikoliv.  Pokud by se město v budoucnosti rozhodlo některý z pozemků prodat či směnit, připadne městské části podíl z prodejní ceny, který bude stejný bez ohledu na svěření či nesvěření daného pozemku.

Skutečnost, že správa pozemků na Černovické terase přejde přímo pod město, velmi napomůže řešení komplikovaných vztahů v této lokalitě, kde se střetávají zájmy mnoha subjektů (vlastníci pozemků, černovická pískovna, ochránci přírody apod.). Vyřešení majetkoprávních vztahů v této oblasti bude mít pozitivní dopad především na naši společnost Pískovna Černovice, spol. s r.o., a rovněž povede k celkové rekultivaci lokality, což bude mít blahodárný vliv na zdejší životní prostředí.

Není pravdou, že by černovické zastupitelstvo rozhodlo o souhlasu s odsvěřením pozemků překotně. Příslušná jednání mezi tehdejším vedením městské části (tedy dnešní opozicí) a vedením města Brna probíhala více než rok. To, že se naši předchůdci v čele s bývalým starostou Kotíkem nebyli schopni dobrat relevantního výsledku, vypovídá o jejich schopnostech.

Jsme rádi, že se nám podařilo do vztahů mezi naší městskou částí a městem vnést konstruktivní tón namísto konfrontace. Jsme toho názoru, že město by si s městskými částmi mělo navzájem vycházet vstříc. Z takto harmonického vztahu má prospěch jak město, tak městská část. Důkazem vstřícnosti města vůči Černovicím je např. skutečnost, že do volených orgánů města míří schválení finančního příspěvku na revitalizaci parku Řehořova ve výši 10 milionů korun. Zatímco dnešní opozice o parku jen mluvila, aniž by měla zajištěny příslušné finanční prostředky, my jej budeme díky finanční pomoci města realizovat.

Koaliční zastupitelé svojí podporou souhlasu městské části s odsvěřením pozemků jednali plně v zájmu městské části a jejího rozvoje, stejně jako rozvoje její firmy (Pískovny Černovice) a v zájmu vyřešení komplikované situace v lokalitě Černovické terasy.

Vedení MČ Brno-Černovice

Hledáme nové motivy pro letošní vizuál Brněnských Vánoc a potřebujeme vaši pomoc!

Vloni město Brno použilo motivy, které barevně odkazovaly k Vánocům a motivy pak k Brnu. Letos město chce tyto motivy rozšířit i za hranice centra a „vyplést“ vzory, které odkazují k jednotlivým městským částem a čtvrtím.

A jak tyto motivy vzniknou? Nejlépe tak, že o nich necháme hlasovat ty, kteří v daných místech žijí!

Vyplňte, prosím, dotazník a napište nám, co nejlépe charakterizuje naši městskou část. Může to být motiv vycházející z názvu, z místního monumentu, z erbu či z čehokoliv jiného, co vám přijde na mysl.

Hlasování končí 15. září a vítězné motivy se promítnou do celkové kampaně Brněnských Vánoc.

https://www.survio.com/survey/d/vanoce-motivy

Děkujeme!

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR

Volby se budou konat v pátek 8. října 2021 od 14,00 do 22,00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8,00 do 14,00 hodin.

Voličem je státní občan České republiky, který nejpozději 9. října 2021 dovrší věku 18 let.

Každý občan si může po předložení občanského průkazu nebo cestovního pasu ČR zkontrolovat, zda je zapsán ve voličském seznamu, a to do 6. října 2021 do 16,00 hodin na ÚMČ Brno–Černovice, Bolzanova 1, u p. Růžičkové (přízemí, dveře č. 3 – podatelna) nebo u p. Těšíkové (2. patro, dveře č. 15).

Voličské průkazy

Žádost o vydání voličského průkazu je možné podávat ode dne vyhlášení voleb

 • v listinné podobě s ověřeným podpisem voliče
 • v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky
 • osobně.  

Ke stažení – Žádost o vydání voličského průkazu

Prvním dnem, kdy může nejdříve úřad předat voličský průkaz je 23. září 2021.

Konec lhůty pro doručení žádosti o vydání voličského průkazu poštou nebo datovou zprávou je 1. říjen 2021.           

Konec lhůty pro osobní podání žádosti o vydání voličského průkazu je 6. říjen 2021 do 16,00 hodin.

Hlasovací lístky budou voličům doručeny nejpozději v úterý 5. října 2021. K doručení je potřeba vlastnit řádně označenou domovní schránku a být uveden ve stálém seznamu voličů. Hlasovací lístky budou také k dispozici na ÚMČ Brno–Černovice, Bolzanova 1, nebo přímo ve volebních místnostech.

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů úřad městské části a v den voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v rámci volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči své dva členy s přenosnou volební schránkou, úředními obálkami a hlasovacími lístky.

Případné dotazy a informace k volbám vám poskytneme:

Další podrobnější informace najdete na internetových stránkách Ministerstva vnitra www.mvcr.cz v odkazu VOLBY. 

Daruj krev, zachraň život

Fakultní nemocnice u sv. Anny se potýká s kritickým nedostatkem krve, chybí jim krev všech krevních skupin. Budou vděční za každého dárce krve jakékoliv krevní skupiny.

V týdnu 9. – 13. srpna jsou pro dárce krve ve FN u sv. Anny připravené volné vstupenky do Zoo Brno.

Pozvánka na letní kino v Černovicích dne 5. 8. 2021

Zveme vás na úspěšnou českou komedii „Teorie tygra“, která staví na stereotypu romantických mužů a výkonných žen, které generálskou péčí dusí své partnery toužící po svobodě. V hlavní roli se představí Eliška Balzerová a Jiří Bartoška.

https://www.youtube.com/watch?v=g-coECY9RMU

Promítání se bude konat v objektu bývalé školy na ul. Charbulova 137 v 21:15 hod. za každého počasí. V případě deště se bude promítat v místní tělocvičně.
Vstupné je dobrovolné a výtěžek ze vstupného bude použit na pomoc lidem v obcích zasažených tornádem.

Těšíme se na setkání s vámi!

Hledáme kolegu nebo kolegyni do našeho týmu


Kdo říká, že práce na úřadě městské části je nuda a stereotyp? Pošlete nám své CV a přesvědčte se, že to není pravda!

Pokud se nebojíte řešit i méně příjemné záležitosti, přihlaste se do výběrového řízení na pozici referent/referentka přestupkového řízení.

Na Vaše přihlášky se těší personalistka Pavla a tajemník Zdeněk.

Bližší informace naleznete zde: https://www.brno-cernovice.cz/wp-content/uploads/2021/06/189_2021.pdf

Současné trendy podvodníků – vishing a spoofing

Kriminalisté řeší desítky případů se škodami v řádu milionů korun.

Policie České republiky v posledních týdnech zaznamenala vzrůstající aktivitu skupiny osob, která využívá jednu z metod sociálního inženýrství a to takzvaný Vishing. Jedná se o princip, který je založený na telefonních hovorech, kdy se v tomto případě osoby volajících zpravidla představují jako pracovníci banky, kteří zjistili napadení bankovního účtu. Tito domnělí pracovníci banky svými tvrzeními vystraší osobu, které volají, přičemž jejich hlavním cílem je získat její peníze. Sdělí, že je nutné, aby finanční prostředky byly z vlastního účtu okamžitě převedeny na jiný účet s tím, že budou po vyřešení celé věci následně vráceny, což se samozřejmě nestane. Uvedené osoby tímto způsobem mohou vylákat i další citlivé údaje, které následně zneužijí. Tento typ podvodného jednání je nebezpečný zejména v tom, že falešní pracovníci bank mohou již před hovorem znát různé informace o osobách, které kontaktují, ale hlavně při hovorech užívají tak zvaný Spoofing telefonního čísla, při kterém dokáží napodobit jakékoliv telefonní číslo, včetně infolinek bank. Rovněž bylo zaznamenáno několik případů, při kterých telefonicky kontaktují další osoby, které vystupují jako policisté, s cílem ujistit o pravdivosti tvrzení ohledně napadení bankovního účtu a nutnosti převodu peněz na „bezpečný“ bankovní účet dle předchozích instrukcí domnělých pracovníků bank.

Obecné zásady:

 • Nereagujte na podobné hovory a v žádném případě nesdělujte k Vaší osobě žádné citlivé údaje ani bezpečností údaje z vaší platební karty, nebo přístupové údaje k online bankovnictví.
 • Nikdy nikomu nesdělujte a ani nepřeposílejte bezpečnostní / autorizační kód, který Vám přišel formou SMS zprávy.
 • Myslete na to, že útočník dokáže napodobit jakékoliv telefonní číslo, odesílatele SMS zprávy, ale třeba i e-mailovou adresu.
 • Nikdy nikomu podezřelému neumožňujte vzdálený přístup do Vašeho počítače.
 • Sledujte a pečlivě čtěte informace od Vaší banky v internetovém bankovnictví.
 • Při každém vstupu do internetového bankovnictví kontrolujte, zda odpovídá doména přihlašovací stránky. Toto platí vždy, když někam zadáváte své osobní nebo přihlašovací údaje.
 • Aktualizujte pravidelně software, antivirový program, firewall.
 • Buďte neustále ostražití, protože i Vy se můžete stát cílem podobného podvodného jednání.
 • Během, nebo po takovémto podezřelém hovoru, si zaznamenejte údaje, které Vám útočník sdělil (jména, e-mailové adresy, čísla účtů, odkazy na webové stránky, apod.)

Policie ČR varuje:
Nereagujte na telefonní hovory, SMS zprávy, e-maily, kde se Vás někdo pokouší vmanipulovat do situace, že jsou Vaše finanční prostředky v ohrožení a Vy musíte udělat další kroky pro jejich záchranu. Kdyby byly Vaše peníze v ohrožení, tak banka sama zareaguje a učiní další opatření. V případě pochybností vždy kontaktujte svou banku. Pokud Vás shora naznačeným způsobem již někdo kontaktoval, neváhejte se rovněž obrátit na tísňovou linku Policie České republiky na čísle 158 a celou záležitost oznamte.