Finance, dotace a poplatky

Stop inflaci v nájemních bytech v roce 2023!

Zastupitelstvo městské části Brno-Černovice včera na svém poslední zasedání schválilo neuplatnění inflačních doložek u nájemních smluv k bytům v roce 2023. S ohledem na životní a sociální situaci nájemníků se zastupitelé jednomyslně rozhodli v příštím roce dále nenavyšovat náklady na bydlení lidem v obecních bytech.

Milostivé léto II. 2022

Milostivé léto II. začne 1. 9. 2022 a skončí 30. 11. 2022.

Umožní lidem zbavit se vymáhaných dluhů, které jsou v exekuci u veřejných institucí a státních či polostátních firem tím, že zaplatí jen původní dlužnou částku a k tomu 1 815 Kč exekutorovi. Odpustí se jim penále, úroky a další poplatky, čímž dlužníci mohou ušetřit až desetitisíce korun.

Co pro to musí dlužník udělat?

📍Bude muset podle návrhu exekutorovi písemně sdělit, že žádá o uhrazení dluhu podle pravidel milostivého léta.

📍 Zeptá se svého exekutora na výši dlužné částky, kterou mu ještě zbývá uhradit a tu pak zaplatí společně s paušálním poplatkem exekutorovi ve výši 1 815 Kč.

Návrh se týká všech exekucí, které začaly před 28. říjnem 2021 a jedná se o exekuce na dluhy u samospráv, úřadů, státních fondů, škol, městských či státních a polostátních firem, zdravotních pojišťoven, Českého rozhlasu či České televize.

Městská část vypsala čtyři dotační programy

Získat dotační podporu od městské části mohou fyzické i právnické osoby hned ve čtyřech vypsaných dotačních programech. V letošním roce tak mohou zájemci o finanční příspěvek ze strany Černovic žádat v oblasti kultury, sociální péče, sportu a životního prostředí.
„Udělování dotací se řídí zásadami schválenými zastupitelstvem městské části a pravidly, které schválila rada. K dispozici jsou jak na úřední desce, tak i na webových stránkách v sekci dotace,“ uvedl tajemník úřadu Zdeněk Opálka.

Co se týče oblasti Kultura, předpokládaný objem financí je na rok 2022 stanoven na 100 tisíc korun. Účelem poskytování finančních prostředků je zajistit podíl městské části na spolufinancování kulturních akcí se zaměřením na divadelní tvořivost, výtvarnou činnost, fotografickou a filmovou tvorbu, taneční umění, koncertní činnost a další estetické aktivity. Finanční podpora je určena především na akce místního významu. Dotace jsou poskytovány na akce nekomerční, tzn. takové, z nichž po vyúčtování neplyne přímý zisk pro žadatele.

Do oblasti Sociální péče je vyčleněno z rozpočtu městské části 75 tisíc korun. Žádat mohou ti, kteří se zabývají např. sociálním poradenstvím, službami sociální prevence (senioři, děti a mládež ohrožená společensky nežádoucími jevy, rodiny s dětmi), službami sociální péče, podporou osob se zdravotním znevýhodněním, službami mateřských center apod.

Pro oblast Sport je vyčleněno 350 tisíc korun a dotace je určená pro spolufinancování sportovní a tělovýchovné činnosti klubů pro děti, mládež a dospělé, podporu jednotlivých sportovců a sportovních akcí a aktivit pro veřejnost na území městské části Brno-Černovice nebo s přínosem pro městskou část Brno-Černovice.
Účelem poskytování finančních prostředků je také zajistit podíl městské části na úhradě provozních nákladů a oprav neinvestičního charakteru tělovýchovných a sportovních zařízení na území městské části Brno-Černovice.

Poslední oblastí je Životní prostředí, kde mohou fyzické či právnické osoby získat dohromady až 75 tisíc korun na spolufinancování akcí se zaměřením na péči o životní prostředí (např. výsadba stromů, úklid černých skládek a odpadků, aj.), výchovu, vzdělávání a zvyšování informovanosti v oblasti ekologie a životního
prostředí.

Pro všechny vyhlášené dotační programy platí začátek podávání žádostí od 22. listopadu 2021. Konec je pak stanovený na 23. prosince 2021. Všechny náležitosti najdou zájemci na webových stránkách, včetně všech potřebných formulářů.