Byty a nájemné

Stop inflaci v nájemních bytech v roce 2023!

Zastupitelstvo městské části Brno-Černovice včera na svém poslední zasedání schválilo neuplatnění inflačních doložek u nájemních smluv k bytům v roce 2023. S ohledem na životní a sociální situaci nájemníků se zastupitelé jednomyslně rozhodli v příštím roce dále nenavyšovat náklady na bydlení lidem v obecních bytech.

Milostivé léto II. 2022

Milostivé léto II. začne 1. 9. 2022 a skončí 30. 11. 2022.

Umožní lidem zbavit se vymáhaných dluhů, které jsou v exekuci u veřejných institucí a státních či polostátních firem tím, že zaplatí jen původní dlužnou částku a k tomu 1 815 Kč exekutorovi. Odpustí se jim penále, úroky a další poplatky, čímž dlužníci mohou ušetřit až desetitisíce korun.

Co pro to musí dlužník udělat?

📍Bude muset podle návrhu exekutorovi písemně sdělit, že žádá o uhrazení dluhu podle pravidel milostivého léta.

📍 Zeptá se svého exekutora na výši dlužné částky, kterou mu ještě zbývá uhradit a tu pak zaplatí společně s paušálním poplatkem exekutorovi ve výši 1 815 Kč.

Návrh se týká všech exekucí, které začaly před 28. říjnem 2021 a jedná se o exekuce na dluhy u samospráv, úřadů, státních fondů, škol, městských či státních a polostátních firem, zdravotních pojišťoven, Českého rozhlasu či České televize.

Úprava nájemného v obecních bytech ve správě Bytového odboru ÚMČ Brno-Černovice

Ke kroku úpravy nájemného u nájemních smluv uzavřených do 30. 9. 2017 dospěla městská část po opravdu pečlivém vyhodnocení stavu financí bytového odboru v porovnání se stavem svěřeného bytového fondu. Jeho stáří se pohybuje u některých domů mezi 60 až 70 lety. Každý z vás zřejmě pochopí, že zejména údržba a obnova domů a bytů tohoto stáří již vyžaduje určitou míru vynaložených prostředků k tomu, aby mohlo postupně docházet alespoň k údržbě stávajícího stavu, popřípadě k jeho modernizaci.

Dalším podnětem pro úpravu výše nájemného v obecních bytech v Brně-Černovicích, které je v současné době na úrovni sociálního bydlení, bylo nastavení nové metodiky určování nájemného z pozice statutárního města Brna – vlastníka svěřeného bytového fondu. Tato metodika z roku 2017 reaguje na tržní nájemné. Pro jednotlivé městské části stanovuje výchozí výše čistého nájemného (pro naši městskou část to bylo v roce 2017 cca 79 Kč/m²/měsíc) a současně zapracovává každoroční inflaci. U smluv uzavřených po 1. 10. 2017 dochází tedy k řízenému každoročnímu navyšování nájemného, které je nyní na výši 86,24 Kč/m²/měsíc a těchto nájemních smluv se úprava nájemného nedotkne, neboť jsou upravovány každoročně. I takto ošetřené nájemní vztahy jsou hluboko pod úrovní tržního nájemného, které je v naší městské části podle Strategie bydlení města Brna 2018–2030 na částkách v rozmezí 125–185 Kč/m²/měsíc. „O zvýšení nájemného intenzivně diskutovalo již minulé vedení městské části, a to právě z důvodů potřeby dalších oprav a rekonstrukcí bytového fondu, neustálého zvyšování cen stavebních materiálů i prací apod. Nyní se tedy dokončuje to, co bylo započato a co je bohužel nutné udělat, i když jde bezesporu o záležitost nepopulární. Městská část je samozřejmě plně připravena pomoci občanům, kteří by se v důsledku tohoto opatření dostali do finanční nouze (pomoc s vyřízením příspěvku na bydlení apod.). Pokud se vás tato záležitost týká nebo víte o někom takovém ve svém okolí, neváhejte se prosím obrátit na pracovníky Odboru sociálních věcí a školství ÚMČ Brno-Černovice,“ sdělil místostarosta Jiří Hasoň.

Čisté nájemné (tedy nájem bez energií a služeb) bylo v naší městské části navyšováno naposledy k 1. lednu roku 2009, tedy před téměř 13 lety na částku 62,26 Kč/m²/měsíc. Od té doby, jak všichni jistě víme, zejména podle svých vlastních rozpočtů, došlo k navýšení cen ve všech oblastech denního života počínaje potravinami, přes energie a konče například službami. Souběžně s tímto navyšováním se navyšují i ceny služeb, materiálu a prací spojených právě s údržbou bytového fondu. Tato skutečnost se bohužel každým rokem stále citelněji zobrazuje v Plánu nákladů a výnosů bytového odboru, kde sice stále zůstávají peníze na provádění běžných oprav, údržby a správy, nicméně opravy většího rázu a investiční akce musely být v posledních 2 letech omezeny na nejnutnější. Díky rostoucím cenám ve stavebnictví a službách dochází ke stavu, že jsme nuceni například na modernizace bytových jader šetřit i několik let, což způsobuje posuny doby realizace a tím oddálení realizace samotné. Navzdory těmto skutečnostem jsme za posledních 5 let nainvestovali do bytového fondu částku 117,2 mil. Kč na investiční akce a 45,3 mil. Kč na opravy a údržbu. Každý z nájemníků má také možnost ve spolupráci s provozními techniky řešit příspěvky na zařizovací předměty (vodovodní baterie atd.) a na drobné opravy (příspěvek na obklady, podlahové krytiny, na renovaci dveří atd.). Tyto příspěvky pro nájemníky jsou vysokým nadstandardem, který není dostupný v takové míře v jiných městských částech.

Projednávány byly dvě možnosti úpravy nájemného. Jako první byla navržena úprava nájemného doplněním a následným uplatňováním inflačních doložek. Tento postup ale nedokáže naplnit částku potřebnou na investiční záměr v časovém horizontu natolik, abychom realizovali další rekonstrukce bytových jader, které jsou již opravdu nezbytné. (Například rozpočet na modernizaci 90 bytových jader na ulici Turgeněvova 2–2d a Turgeněvova 4,6 je 39 milionů korun, tj. cca 430 tis. Kč na jeden byt v prováděném rozsahu). V této variantě by také docházelo k dalšímu každoročnímu nárůstu výše nájemného, což by mohlo být dlouhodobě pro každého nájemníka zatěžující.

Byli jsme tedy nuceni přistoupit k druhé variantě, a to jednorázové úpravě nájemného navýšením o 20 %, kdy jeho přesná částka v korunách bude záviset na velikosti bytu, tedy na velikosti obývané plochy podle evidenčního listu. Ze současné výše nájemného, která se pohybuje kolem 62,26 Kč/m²/měsíc, bude vypočtena částka nová. Úprava nájemného bude tedy v podstatě individuální a vždy propojená s konkrétním bytem podle podlahové plochy konkrétního bytu. Pro vaši představu se bude částka navýšení pohybovat v rozmezí od 350 Kč/měsíc za byt o podlahové ploše 28 m² po cca 1500 Kč/měsíc za byt o podlahové ploše 120 m². Tato varianta nám mimo jiné umožňuje například zvážení úvěru nebo zápůjčky, kdy jsme schopni většinu navýšení zisku převést na případné splátky a tím urychlit postupy rekonstrukcí.

Každému nájemníkovi bude v následujících dnech doručen dopis o zvýšení nájemného, kde bude přesně uvedeno, o jakou částku se právě jemu čisté nájemné zvyšuje. Zvýšení se netýká částek za vybavení, služby a energie. První upravené nájemné bude předepsáno v nájemném za měsíc únor 2022. I po provedeném zvýšení nájemného budou ceny nájmu v naší městské
části pod průměrem cen bydlení v obecních bytech ve městě Brně.

Jsme si vědomi, že každý takový provedený krok, jako je úprava výše nájemného, je zásahem ať již do rozpočtu rodiny s dětmi, či rozpočtu v soužití generací typu seniora žijícího s pečujícím potomkem. A zejména z tohoto důvodu jsme připraveni být nápomocni jak na bytovém odboru, tak na odboru sociálním a školství všem, kteří se na nás obrátí. Věříme, že za pomoci vás všech a naší práce bude úprava nájemného v obecních bytech v Brně-Černovicích efektivní a povede alespoň k částečnému urychlení obnovy bytového fondu.

POZOR – po Černovicích se pohybují „šmejdi“

Dávejte si prosím pozor, po Černovicích se pohybují lidé, vydávající se za firmu, která dělá průzkum pozáručního servisu oken. Bytový odbor naší městské části nezadal žádné firmě průzkum pozáručního servisu oken v našich bytech.

Nikoho do bytu nevpouštějte a nesdělujte jim žádné osobní informace!

Pravděpodobně se opět jedná o tzv. klamavou reklamu, „šmejdy“.

V případě, že zaznamenáte pohyb po domě volejte městskou policii – tel. 156.

Upozornění na vloupání do obecních domů bytů a společných prostor

Vážení nájemníci a uživatelé obecních bytů,


v posledních týdnech se v Černovicích hromadí vloupání do obecních domů, bytů i společných částí domů, jako jsou sklepy, kočárkárny a sušárny. Situace je stále vážnější, žádáme Vás tímto o větší obezřetnost. Nejvážnější situace je především v tzv. „spodním sídlišti“, a to v ulicích Kovácká, Blatouchová, Přední a Elišky Krásnohorské a na „vrchním sídlišti“ v domech Olomoucká 146-156, Kneslova 4-20, Krausova 1-12, Húskova 6, 8, 10, 27 a Turgeněvova 2-6 a Cornovova 49. Vše bohužel vyvrcholilo víkendovou akcí a vloupáním do velké řady obecních domů.

Bytový odbor ÚMČ Brno-Černovice ve snaze ztížit možnost vstupů do obecních domů vyměnil postupně vložky u všech vstupních vchodových dveří do domů. Jedná se o vložky MUL-T-LOCK. Klíče jsou zakódované, nelze je volně množit, kódy máme pouze na provozním oddělení bytového odboru. Klíče od obecních domů mají pouze nájemníci, úklidoví pracovníci a my, provozní technici bytového odboru. Je nemožné, aby si kdokoli jinou cestou opatřil kopie klíčů od domů.


Apelujeme touto cestou na Vás, nájemníky a vlastníky bytů v obecních domech, abyste neotevírali domácími telefony lidem, které neznáte, pochybným prodejcům s nabídkami služeb na levnější plyn, elektřinu a podobně.


Veškeré práce, které bude zařizovat ve vašich domech bytový odbor ÚMČ Brno-Černovice budou vždy včas a řádně nahlášeny a Vy, nájemníci budete vždy uvědomění.


Z důvodu bezpečnosti Vaší a Vašeho majetku doporučujeme rovněž zamykání vstupních vchodových dveří po dobu 24 hodin. V případě výskytu podezřelých osob v domech volejte prosím neprodleně linku 156 Městské policie. Jiná cesta bohužel není.


Bytový odbor ÚMČ Brno-Černovice