Bytový odbor

 

 

Bytový odbor vykonává veškeré činnosti spojené s péči o bytový fond městské části Brno-Černovice. Nabízí rovněž některé služby samostatným společenstvím vlastníků.

 Zaměstnanci

vedoucí odboru Ing. Lea Olšáková
548 129 847
olsakova.lea@cernovice.brno.cz
provozní technik Radomír Křemeček
548 129 843, 606 335 960
kremecek.radek@cernovice.brno.cz
účetní pro SVJ Michaela Čechová
548 211 007, 548 129 846
cechova.michaela@cernovice.brno.cz
provozní technik Michal Procházka
548 129 844, 606 335 960
prochazka.michal@cernovice.brno.cz
předpis nájemného Yvetta Svobodová
548 129 842
svobodova.yvetta@cernovice.brno.cz
pokladna BO Zuzana Veitová
548 129 841
veitova.zuzana@cernovice.brno.cz

Popis působnosti

Zajišťuje a zodpovídá komplexně za správu svěřených bytových domů včetně ekonomického provozu a tedy zejména zabezpečuje a zodpovídá za:
– chod bytového odboru
– výběr nájemného, jeho evidenci, vymáhání dluhů
– zpracování plánu údržby, oprav a GO ve vazbě na rozpočet
– prostřednictvím dodavatelských organizací dodávku vody, plynu, el.energie, odvoz a odpadu, teplo a teplou vodu
– kominické služby, deratizaci a dezinsekci
– revize elektro, plynu, hromosvodů, výtahů,STA, protipožární a jiné dle platných předpisů
sleduje změny v legislativě a vyhláškách MMB v bytové oblasti a následně přijímá příslušná opatření
– na dodavatelské práce většího rozsahu zajišťuje výběrové řízení, případně doporučí RMČ přímý výběr
– zajišťuje plnění dodavatelských prací pro SO a GO v dohodnutém rozsahu, termínu a ceně a zabezpečuje převzetí těchto prací
– sleduje využívání bytového fondu včetně společných prostor a nebytových prostor zejména z hlediska právního, klidného občanského soužití, devastace, využívání k jiným účelům a pod.

Životní situace

Oznámení změny počtu osob v bytě

 • Kontakt
  Úřad městské části Brno-Černovice, Bolzanova 1, Bytový odbor – Yvetta Svobodová, tel.:548 129 842, e-mail: svobodova.yvetta@cernovice.brno.cz
 • Stáhnout formulář – Oznámení změny počtu osob v bytě
 • Základní informace k životní situaci
  Evidenční list je nedílnou součástí nájemní smlouvy bytu. Obsahuje zejména identifikační údaje nájemníka (uživatele bytu), popis užívaného bytu, počet osob evidenčních i počet osob pro služby a jmenovitý seznam bydlících osob v bytě.
  Je zákonnou povinností nájemce do 15 dnů nahlásit pronajímateli změnu počtu osob formou podaného formuláře. Tato povinnost je stanovena v § 689 odst. 2 občanského zákoníku. Nesplnění této povinnosti se považuje za hrubé porušení povinností nájemce.
  Počet osob evidenčních je vždy shodný s jmenovitým seznamem bydlících osob v bytě.
  Počet osob pro služby může být:
  a) shodný s počtem osob evidenčních v bytě.
  b) nižší, v mimořádných případech a z vážných důvodů, např. při dlouhodobém pobytu uživatele či jiného člena domácnosti mimo byt, například z důvodů působení ve vojenských misích v zahraničí, zahraniční stáže VŠ studenta, výkonu trestu, dlouhodobá hospitalizace apod. V takových případech musí nájemce tuto skutečnost předem doložit (předložením originálu pověřovacího dokumentu či výkonu rozhodnutí, nebo podáním ověřené kopie). Dlouhodobým pobytem se rozumí nepřerušený časový úsek delší jak 6 měsíců. Úpravu v počtu osob pro služby nejde sjednat se zpětnou platností!
  c) vyšší, zejména na vlastní žádost nájemce nebo v případech, kdy se v bytě zdržuje osoba či osoby dlouhodoběji (např. návštěva, nezaměňovat však s nepovoleným podnájmem!). V takovém případě může informaci o vyšším počtu osob podat jiný nájemce z domu. V případech těchto podání provádí šetření v bytě pronajímatel, dojde-li k pochybení nájemce, jedná se o hrubé porušení nájemní smlouvy (hlášení změny počtu osob do 15 dnů). Pokud pronajímatel obdrží písemnou informaci od dalších nájemníků ze stejného bytového domu (tzn. s min. 3 úředně ověřenými podpisy nájemníků) může taktéž provést opravu počtu osob pro služby.
 • Podle kterého právního předpisu se postupuje
  Zákon č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností?
  Pokud nájemce neoznámí pronajímateli v zákonné lhůtě (do 15 dní) veškeré změny v počtu osob, které žijí s nájemcem v bytě, a neučiní-li tak ani v náhradní zákonné lhůtě do jednoho měsíce ode dne, kdy ke změně došlo, považuje se to za hrubé porušení povinností vyplývajících z nájmu bytu podle § 711 odst. 2 písm. b) občanského zákoníku s možností pronajímatele vypovědět nájem bytu bez přivolení soudu (tzv. mimosoudní výpověď).

Žádost o změnu nájemní smlouvy z důvodu trvalého opuštění domácnosti jedním z nájemců

 • Kontakt
  Úřad městské části Brno-Černovice, Bolzanova 1, Bytový odbor – Yvetta Svobodová, tel.:548 129 842, e-mail: svobodova.yvetta@cernovice.brno.cz
 • Stáhnout formulář – Žádost o změnu nájemní smlouvy u důvodu trvalého opuštění domácnosti jedním z nájemců
 • Základní informace k životní situaci
  Osvědčení o zúžení nájemní smlouvy po trvalém odstěhování nájemce bytu v domě svěřeném městské části Brno–Černovice vydává městská část Brno-Černovice.
 • Jaké doklady je nutné mít s sebou
  K žádosti o zúžení nájemní smlouvy po trvalém odstěhování nájemce bytu je nutno předložit:
  – vyplněná a žadatelem podepsaná žádost o zúžení nájemní smlouvy po trvalém odstěhování
  – potvrzení počtu osob nahlášených v bytě a bezdlužnosti bytovou kanceláří
  – občanský průkaz žadatele
  – občanský průkaz původního nájemce se změnou trvalého bydliště
  – čestné prohlášení původního nájemce o trvalém odstěhování s uvedením data, kdy se trvale odstěhoval (podpis musí být ověřen matrikou nebo notářem)
  – ukončení nájemního vztahu k bytu musí být učiněno písemnou dohodou na příslušné bytové kanceláři, jinak je neplatné
  – doklad o přidělení bytu (dohoda o užívání bytu, nájemní smlouva), nebo jiný doklad opravňující k užívání bytu
  aktuální evidenční list nájemce bytu
 • Podle kterého právního předpisu se postupuje
  Zúžení nájmu subjektu se řídí § 706 a § 708 občanského zákoníku.

Žádost o rozšíření nájemní smlouvy

 • Kontakt
  Úřad městské části Brno-Černovice, Bolzanova 1, Bytový odbor – Yvetta Svobodová, tel.:548 129 842, e-mail: svobodova.yvetta@cernovice.brno.cz
 • Stáhnout formulář – Žádost o rozšíření nájemní smlouvy
 • Základní informace k životní situaci
  Souhlas k rozšíření nájemní smlouvy k bytu v domě svěřeném městské části Brno – Černovice vydává městská část Brno – Černovice. O rozšíření nájemní smlouvy může nájemce žádat pouze z případě, že dům, v kterém je nájemcem bytu je doporučen do privatizace a již obdržel nabídku MMB k odprodeji domu.
 • Jaké doklady je nutné mít s sebou
  K žádosti o rozšíření nájemní smlouvy je nutno předložit:
  – vyplněná a žadatelem podepsaná žádost o rozšíření nájemní smlouvy
  – potvrzení počtu osob nahlášených v bytě a bezdlužnosti bytovou kanceláří
  – občaský průkaz žadatele i osoby, o kterou má být nájem rozšířen
  – nabídka MMB k odprodeji domu
  – doklad o přidělení bytu (dohoda o užívání bytu, nájemní smlouva), nebo jiný doklad opravňující k užívání bytu
  – výpis z evidenčního listu nájemce bytu

Žádost o povolení stavebních úprav v bytě

Zásady správného užívání bytu, společných prostor a nebytových prostor domu

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

on