Autor: Barbora Šopíková

Kluziště bude i letos. Otevíráme 13. 12. 2021

Zlepšit si náladu i fyzickou kondici. To chtějí nabídnout Černovice svým občanům v těžké době covidové.
Proto se 13. prosince otevře kluziště v ulici Kneslova. Pokud všechna opatření dovolí, bruslit se bude až do konce února.

Děti do 15 let a senioři nad 65 let mají vstup za 40 Kč, dospělí pak za 60 Kč.
Zájemci také mají možnost si ledovou plochu pronajmout, a to za 1 200 Kč na hodinu. Černovické školy mají pronájem zdarma, ostatní školy a školky pak zaplatí 800 Kč za hodinu.

Provozní doba:
Pondělí až pátek
8.00 až 12.00 školy a zájmové skupiny
15.00 až 16.30 veřejné bruslení
12.30 až 21.45 zájmové skupiny
(s výjimkou veřejného bruslení)

Sobota, neděle a svátky
(od 20. 12 do 2. 1.) 8.00 až 21.45 zájmové skupiny
(s výjimkou veřejného bruslení)
10.30–12.00 a 15.00–16.30 veřejné bruslení

V případně zájmu o rezervace kontaktujte Jiřího Hasoně, email: hason.jiri@cernovice.brno.cz, tel.: 731 457 268.

Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace nabízí práci uklízečky a domovnice

SŠ Brno Charbulova přijme uklízečky na příležitostnou výpomoc jako zástup za nemoc, na brigádu.
Práce v odpoledních hodinách vhodná i pro studenty nebo zdatné důchodce. Délka pracovní doby dle dohody. Možné na hlavní nebo vedlejší pracovní poměr nebo na dohodu o provedení práce.

Dále hledají pro Centrum praktického vyučování, Charbulova 106, pracovnici na pozici Domovnice (vrátná + částečný úklid) jako zástup za dlouhodobou nemoc. Pracovní doba 6.00 – 14.30 nebo minimálně na 6 hodin denně.

Informace na telefonu 601 366 435 Ing. Janák nebo tel. 603 921 327 paní Benešová.

Městská část vypsala čtyři dotační programy

Získat dotační podporu od městské části mohou fyzické i právnické osoby hned ve čtyřech vypsaných dotačních programech. V letošním roce tak mohou zájemci o finanční příspěvek ze strany Černovic žádat v oblasti kultury, sociální péče, sportu a životního prostředí.
„Udělování dotací se řídí zásadami schválenými zastupitelstvem městské části a pravidly, které schválila rada. K dispozici jsou jak na úřední desce, tak i na webových stránkách v sekci dotace,“ uvedl tajemník úřadu Zdeněk Opálka.

Co se týče oblasti Kultura, předpokládaný objem financí je na rok 2022 stanoven na 100 tisíc korun. Účelem poskytování finančních prostředků je zajistit podíl městské části na spolufinancování kulturních akcí se zaměřením na divadelní tvořivost, výtvarnou činnost, fotografickou a filmovou tvorbu, taneční umění, koncertní činnost a další estetické aktivity. Finanční podpora je určena především na akce místního významu. Dotace jsou poskytovány na akce nekomerční, tzn. takové, z nichž po vyúčtování neplyne přímý zisk pro žadatele.

Do oblasti Sociální péče je vyčleněno z rozpočtu městské části 75 tisíc korun. Žádat mohou ti, kteří se zabývají např. sociálním poradenstvím, službami sociální prevence (senioři, děti a mládež ohrožená společensky nežádoucími jevy, rodiny s dětmi), službami sociální péče, podporou osob se zdravotním znevýhodněním, službami mateřských center apod.

Pro oblast Sport je vyčleněno 350 tisíc korun a dotace je určená pro spolufinancování sportovní a tělovýchovné činnosti klubů pro děti, mládež a dospělé, podporu jednotlivých sportovců a sportovních akcí a aktivit pro veřejnost na území městské části Brno-Černovice nebo s přínosem pro městskou část Brno-Černovice.
Účelem poskytování finančních prostředků je také zajistit podíl městské části na úhradě provozních nákladů a oprav neinvestičního charakteru tělovýchovných a sportovních zařízení na území městské části Brno-Černovice.

Poslední oblastí je Životní prostředí, kde mohou fyzické či právnické osoby získat dohromady až 75 tisíc korun na spolufinancování akcí se zaměřením na péči o životní prostředí (např. výsadba stromů, úklid černých skládek a odpadků, aj.), výchovu, vzdělávání a zvyšování informovanosti v oblasti ekologie a životního
prostředí.

Pro všechny vyhlášené dotační programy platí začátek podávání žádostí od 22. listopadu 2021. Konec je pak stanovený na 23. prosince 2021. Všechny náležitosti najdou zájemci na webových stránkách, včetně všech potřebných formulářů.

Upozornění pro občany – POZOR NA ŠMEJDY

Máme několik zpráv od občanů, že se nám opět po Černovicích pohybují „šmejdi“ a nabízejí opravu, seřízení a promazání oken v bytě.

Nikoho do bytu nevpouštějte a nesdělujte jim žádné osobní informace!

V případě, že zaznamenáte pohyb po domě volejte městskou policii – tel. 156.

Úprava nájemného v obecních bytech ve správě Bytového odboru ÚMČ Brno-Černovice

Ke kroku úpravy nájemného u nájemních smluv uzavřených do 30. 9. 2017 dospěla městská část po opravdu pečlivém vyhodnocení stavu financí bytového odboru v porovnání se stavem svěřeného bytového fondu. Jeho stáří se pohybuje u některých domů mezi 60 až 70 lety. Každý z vás zřejmě pochopí, že zejména údržba a obnova domů a bytů tohoto stáří již vyžaduje určitou míru vynaložených prostředků k tomu, aby mohlo postupně docházet alespoň k údržbě stávajícího stavu, popřípadě k jeho modernizaci.

Dalším podnětem pro úpravu výše nájemného v obecních bytech v Brně-Černovicích, které je v současné době na úrovni sociálního bydlení, bylo nastavení nové metodiky určování nájemného z pozice statutárního města Brna – vlastníka svěřeného bytového fondu. Tato metodika z roku 2017 reaguje na tržní nájemné. Pro jednotlivé městské části stanovuje výchozí výše čistého nájemného (pro naši městskou část to bylo v roce 2017 cca 79 Kč/m²/měsíc) a současně zapracovává každoroční inflaci. U smluv uzavřených po 1. 10. 2017 dochází tedy k řízenému každoročnímu navyšování nájemného, které je nyní na výši 86,24 Kč/m²/měsíc a těchto nájemních smluv se úprava nájemného nedotkne, neboť jsou upravovány každoročně. I takto ošetřené nájemní vztahy jsou hluboko pod úrovní tržního nájemného, které je v naší městské části podle Strategie bydlení města Brna 2018–2030 na částkách v rozmezí 125–185 Kč/m²/měsíc. „O zvýšení nájemného intenzivně diskutovalo již minulé vedení městské části, a to právě z důvodů potřeby dalších oprav a rekonstrukcí bytového fondu, neustálého zvyšování cen stavebních materiálů i prací apod. Nyní se tedy dokončuje to, co bylo započato a co je bohužel nutné udělat, i když jde bezesporu o záležitost nepopulární. Městská část je samozřejmě plně připravena pomoci občanům, kteří by se v důsledku tohoto opatření dostali do finanční nouze (pomoc s vyřízením příspěvku na bydlení apod.). Pokud se vás tato záležitost týká nebo víte o někom takovém ve svém okolí, neváhejte se prosím obrátit na pracovníky Odboru sociálních věcí a školství ÚMČ Brno-Černovice,“ sdělil místostarosta Jiří Hasoň.

Čisté nájemné (tedy nájem bez energií a služeb) bylo v naší městské části navyšováno naposledy k 1. lednu roku 2009, tedy před téměř 13 lety na částku 62,26 Kč/m²/měsíc. Od té doby, jak všichni jistě víme, zejména podle svých vlastních rozpočtů, došlo k navýšení cen ve všech oblastech denního života počínaje potravinami, přes energie a konče například službami. Souběžně s tímto navyšováním se navyšují i ceny služeb, materiálu a prací spojených právě s údržbou bytového fondu. Tato skutečnost se bohužel každým rokem stále citelněji zobrazuje v Plánu nákladů a výnosů bytového odboru, kde sice stále zůstávají peníze na provádění běžných oprav, údržby a správy, nicméně opravy většího rázu a investiční akce musely být v posledních 2 letech omezeny na nejnutnější. Díky rostoucím cenám ve stavebnictví a službách dochází ke stavu, že jsme nuceni například na modernizace bytových jader šetřit i několik let, což způsobuje posuny doby realizace a tím oddálení realizace samotné. Navzdory těmto skutečnostem jsme za posledních 5 let nainvestovali do bytového fondu částku 117,2 mil. Kč na investiční akce a 45,3 mil. Kč na opravy a údržbu. Každý z nájemníků má také možnost ve spolupráci s provozními techniky řešit příspěvky na zařizovací předměty (vodovodní baterie atd.) a na drobné opravy (příspěvek na obklady, podlahové krytiny, na renovaci dveří atd.). Tyto příspěvky pro nájemníky jsou vysokým nadstandardem, který není dostupný v takové míře v jiných městských částech.

Projednávány byly dvě možnosti úpravy nájemného. Jako první byla navržena úprava nájemného doplněním a následným uplatňováním inflačních doložek. Tento postup ale nedokáže naplnit částku potřebnou na investiční záměr v časovém horizontu natolik, abychom realizovali další rekonstrukce bytových jader, které jsou již opravdu nezbytné. (Například rozpočet na modernizaci 90 bytových jader na ulici Turgeněvova 2–2d a Turgeněvova 4,6 je 39 milionů korun, tj. cca 430 tis. Kč na jeden byt v prováděném rozsahu). V této variantě by také docházelo k dalšímu každoročnímu nárůstu výše nájemného, což by mohlo být dlouhodobě pro každého nájemníka zatěžující.

Byli jsme tedy nuceni přistoupit k druhé variantě, a to jednorázové úpravě nájemného navýšením o 20 %, kdy jeho přesná částka v korunách bude záviset na velikosti bytu, tedy na velikosti obývané plochy podle evidenčního listu. Ze současné výše nájemného, která se pohybuje kolem 62,26 Kč/m²/měsíc, bude vypočtena částka nová. Úprava nájemného bude tedy v podstatě individuální a vždy propojená s konkrétním bytem podle podlahové plochy konkrétního bytu. Pro vaši představu se bude částka navýšení pohybovat v rozmezí od 350 Kč/měsíc za byt o podlahové ploše 28 m² po cca 1500 Kč/měsíc za byt o podlahové ploše 120 m². Tato varianta nám mimo jiné umožňuje například zvážení úvěru nebo zápůjčky, kdy jsme schopni většinu navýšení zisku převést na případné splátky a tím urychlit postupy rekonstrukcí.

Každému nájemníkovi bude v následujících dnech doručen dopis o zvýšení nájemného, kde bude přesně uvedeno, o jakou částku se právě jemu čisté nájemné zvyšuje. Zvýšení se netýká částek za vybavení, služby a energie. První upravené nájemné bude předepsáno v nájemném za měsíc únor 2022. I po provedeném zvýšení nájemného budou ceny nájmu v naší městské
části pod průměrem cen bydlení v obecních bytech ve městě Brně.

Jsme si vědomi, že každý takový provedený krok, jako je úprava výše nájemného, je zásahem ať již do rozpočtu rodiny s dětmi, či rozpočtu v soužití generací typu seniora žijícího s pečujícím potomkem. A zejména z tohoto důvodu jsme připraveni být nápomocni jak na bytovém odboru, tak na odboru sociálním a školství všem, kteří se na nás obrátí. Věříme, že za pomoci vás všech a naší práce bude úprava nájemného v obecních bytech v Brně-Černovicích efektivní a povede alespoň k částečnému urychlení obnovy bytového fondu.

Zeleň si pořeší městská část nově sama

Opakované stížnosti od veřejnosti i z vedení radnice a neplnění podmínek smlouvy vedly k vypovězení stávající dohody mezi městskou částí a společností PET Group, a.s., která pro nás zajišťovala úpravu zeleně a drobné technické práce.
Během výpovědní doby, která podle smlouvy činí 6 měsíců, chce radnice vytvořit svoje vlastní malé technické služby, které by pokryly potřeby městské části tak, aby ideálně pružně reagovaly na okamžité vzniklé problémy.
„V současné době máme dva zaměstnance, kteří se starají o úklid veřejného prostranství, a do konce roku plánujeme ještě vybrat další dva. Vytvoříme tak pracovní četu a věřím, že do jara si vše sedne tak, abychom byli všichni spokojení a neopakovaly se nepříjemné situace s neposečenou trávou nebo nepořádkem,“ uvedl tajemník Zdeněk Opálka s tím, že v současné době se
poohlížejí po vhodné technice.
„Na schůzi Rady MČ dne 15. září 2021 byla dána výpověď společnosti provádějící v naší MČ úklid a údržbu zeleně. Výpovědní lhůta je půlroční, skončí 31. března 2022. V průběhu této doby posílíme stávající pracovní četu o další 2–3 zaměstnance a vybavíme ji potřebnou úklidovou technikou a připravíme pro ni patřičné zázemí. Zásadním faktorem pro toto naše rozhodnutí je skutečnost, že podle podrobné kalkulace všech nákladů (osobních, věcných, materiálních, včetně odvodů na SZ a ZP) na zřízení vlastní pracovní čety to rozpočet městské části v příštím roce i v letech dalších vyjde levněji, než pokud by veškerou
údržbu zeleně a udržování čistoty prováděla externí firma,“ doplnil radní Ludvík Kadlec.
A jaké výhody budou mít vlastní technické služby? Vlastní zaměstnance využije městská část nejen na letní, ale i zimní údržbu,
pomohou s přípravou kulturních či sportovních akcí, které radnice pořádá, stejně tak s následným úklidem. Navíc vlastní zaměstnanci budou ihned k dispozici a po celý den, což u firmy byly vždy nasmlouvány jen určitě hodiny s daným plánem práce. A urgentní stavy tak nebylo možné hned řešit.