Autor: Barbora Šopíková

Úprava nájemného v obecních bytech ve správě Bytového odboru ÚMČ Brno-Černovice

Ke kroku úpravy nájemného u nájemních smluv uzavřených do 30. 9. 2017 dospěla městská část po opravdu pečlivém vyhodnocení stavu financí bytového odboru v porovnání se stavem svěřeného bytového fondu. Jeho stáří se pohybuje u některých domů mezi 60 až 70 lety. Každý z vás zřejmě pochopí, že zejména údržba a obnova domů a bytů tohoto stáří již vyžaduje určitou míru vynaložených prostředků k tomu, aby mohlo postupně docházet alespoň k údržbě stávajícího stavu, popřípadě k jeho modernizaci.

Dalším podnětem pro úpravu výše nájemného v obecních bytech v Brně-Černovicích, které je v současné době na úrovni sociálního bydlení, bylo nastavení nové metodiky určování nájemného z pozice statutárního města Brna – vlastníka svěřeného bytového fondu. Tato metodika z roku 2017 reaguje na tržní nájemné. Pro jednotlivé městské části stanovuje výchozí výše čistého nájemného (pro naši městskou část to bylo v roce 2017 cca 79 Kč/m²/měsíc) a současně zapracovává každoroční inflaci. U smluv uzavřených po 1. 10. 2017 dochází tedy k řízenému každoročnímu navyšování nájemného, které je nyní na výši 86,24 Kč/m²/měsíc a těchto nájemních smluv se úprava nájemného nedotkne, neboť jsou upravovány každoročně. I takto ošetřené nájemní vztahy jsou hluboko pod úrovní tržního nájemného, které je v naší městské části podle Strategie bydlení města Brna 2018–2030 na částkách v rozmezí 125–185 Kč/m²/měsíc. „O zvýšení nájemného intenzivně diskutovalo již minulé vedení městské části, a to právě z důvodů potřeby dalších oprav a rekonstrukcí bytového fondu, neustálého zvyšování cen stavebních materiálů i prací apod. Nyní se tedy dokončuje to, co bylo započato a co je bohužel nutné udělat, i když jde bezesporu o záležitost nepopulární. Městská část je samozřejmě plně připravena pomoci občanům, kteří by se v důsledku tohoto opatření dostali do finanční nouze (pomoc s vyřízením příspěvku na bydlení apod.). Pokud se vás tato záležitost týká nebo víte o někom takovém ve svém okolí, neváhejte se prosím obrátit na pracovníky Odboru sociálních věcí a školství ÚMČ Brno-Černovice,“ sdělil místostarosta Jiří Hasoň.

Čisté nájemné (tedy nájem bez energií a služeb) bylo v naší městské části navyšováno naposledy k 1. lednu roku 2009, tedy před téměř 13 lety na částku 62,26 Kč/m²/měsíc. Od té doby, jak všichni jistě víme, zejména podle svých vlastních rozpočtů, došlo k navýšení cen ve všech oblastech denního života počínaje potravinami, přes energie a konče například službami. Souběžně s tímto navyšováním se navyšují i ceny služeb, materiálu a prací spojených právě s údržbou bytového fondu. Tato skutečnost se bohužel každým rokem stále citelněji zobrazuje v Plánu nákladů a výnosů bytového odboru, kde sice stále zůstávají peníze na provádění běžných oprav, údržby a správy, nicméně opravy většího rázu a investiční akce musely být v posledních 2 letech omezeny na nejnutnější. Díky rostoucím cenám ve stavebnictví a službách dochází ke stavu, že jsme nuceni například na modernizace bytových jader šetřit i několik let, což způsobuje posuny doby realizace a tím oddálení realizace samotné. Navzdory těmto skutečnostem jsme za posledních 5 let nainvestovali do bytového fondu částku 117,2 mil. Kč na investiční akce a 45,3 mil. Kč na opravy a údržbu. Každý z nájemníků má také možnost ve spolupráci s provozními techniky řešit příspěvky na zařizovací předměty (vodovodní baterie atd.) a na drobné opravy (příspěvek na obklady, podlahové krytiny, na renovaci dveří atd.). Tyto příspěvky pro nájemníky jsou vysokým nadstandardem, který není dostupný v takové míře v jiných městských částech.

Projednávány byly dvě možnosti úpravy nájemného. Jako první byla navržena úprava nájemného doplněním a následným uplatňováním inflačních doložek. Tento postup ale nedokáže naplnit částku potřebnou na investiční záměr v časovém horizontu natolik, abychom realizovali další rekonstrukce bytových jader, které jsou již opravdu nezbytné. (Například rozpočet na modernizaci 90 bytových jader na ulici Turgeněvova 2–2d a Turgeněvova 4,6 je 39 milionů korun, tj. cca 430 tis. Kč na jeden byt v prováděném rozsahu). V této variantě by také docházelo k dalšímu každoročnímu nárůstu výše nájemného, což by mohlo být dlouhodobě pro každého nájemníka zatěžující.

Byli jsme tedy nuceni přistoupit k druhé variantě, a to jednorázové úpravě nájemného navýšením o 20 %, kdy jeho přesná částka v korunách bude záviset na velikosti bytu, tedy na velikosti obývané plochy podle evidenčního listu. Ze současné výše nájemného, která se pohybuje kolem 62,26 Kč/m²/měsíc, bude vypočtena částka nová. Úprava nájemného bude tedy v podstatě individuální a vždy propojená s konkrétním bytem podle podlahové plochy konkrétního bytu. Pro vaši představu se bude částka navýšení pohybovat v rozmezí od 350 Kč/měsíc za byt o podlahové ploše 28 m² po cca 1500 Kč/měsíc za byt o podlahové ploše 120 m². Tato varianta nám mimo jiné umožňuje například zvážení úvěru nebo zápůjčky, kdy jsme schopni většinu navýšení zisku převést na případné splátky a tím urychlit postupy rekonstrukcí.

Každému nájemníkovi bude v následujících dnech doručen dopis o zvýšení nájemného, kde bude přesně uvedeno, o jakou částku se právě jemu čisté nájemné zvyšuje. Zvýšení se netýká částek za vybavení, služby a energie. První upravené nájemné bude předepsáno v nájemném za měsíc únor 2022. I po provedeném zvýšení nájemného budou ceny nájmu v naší městské
části pod průměrem cen bydlení v obecních bytech ve městě Brně.

Jsme si vědomi, že každý takový provedený krok, jako je úprava výše nájemného, je zásahem ať již do rozpočtu rodiny s dětmi, či rozpočtu v soužití generací typu seniora žijícího s pečujícím potomkem. A zejména z tohoto důvodu jsme připraveni být nápomocni jak na bytovém odboru, tak na odboru sociálním a školství všem, kteří se na nás obrátí. Věříme, že za pomoci vás všech a naší práce bude úprava nájemného v obecních bytech v Brně-Černovicích efektivní a povede alespoň k částečnému urychlení obnovy bytového fondu.

Zeleň si pořeší městská část nově sama

Opakované stížnosti od veřejnosti i z vedení radnice a neplnění podmínek smlouvy vedly k vypovězení stávající dohody mezi městskou částí a společností PET Group, a.s., která pro nás zajišťovala úpravu zeleně a drobné technické práce.
Během výpovědní doby, která podle smlouvy činí 6 měsíců, chce radnice vytvořit svoje vlastní malé technické služby, které by pokryly potřeby městské části tak, aby ideálně pružně reagovaly na okamžité vzniklé problémy.
„V současné době máme dva zaměstnance, kteří se starají o úklid veřejného prostranství, a do konce roku plánujeme ještě vybrat další dva. Vytvoříme tak pracovní četu a věřím, že do jara si vše sedne tak, abychom byli všichni spokojení a neopakovaly se nepříjemné situace s neposečenou trávou nebo nepořádkem,“ uvedl tajemník Zdeněk Opálka s tím, že v současné době se
poohlížejí po vhodné technice.
„Na schůzi Rady MČ dne 15. září 2021 byla dána výpověď společnosti provádějící v naší MČ úklid a údržbu zeleně. Výpovědní lhůta je půlroční, skončí 31. března 2022. V průběhu této doby posílíme stávající pracovní četu o další 2–3 zaměstnance a vybavíme ji potřebnou úklidovou technikou a připravíme pro ni patřičné zázemí. Zásadním faktorem pro toto naše rozhodnutí je skutečnost, že podle podrobné kalkulace všech nákladů (osobních, věcných, materiálních, včetně odvodů na SZ a ZP) na zřízení vlastní pracovní čety to rozpočet městské části v příštím roce i v letech dalších vyjde levněji, než pokud by veškerou
údržbu zeleně a udržování čistoty prováděla externí firma,“ doplnil radní Ludvík Kadlec.
A jaké výhody budou mít vlastní technické služby? Vlastní zaměstnance využije městská část nejen na letní, ale i zimní údržbu,
pomohou s přípravou kulturních či sportovních akcí, které radnice pořádá, stejně tak s následným úklidem. Navíc vlastní zaměstnanci budou ihned k dispozici a po celý den, což u firmy byly vždy nasmlouvány jen určitě hodiny s daným plánem práce. A urgentní stavy tak nebylo možné hned řešit.

Památka zesnulých r. 2021 – Informace od Správy hřbitovů města Brna

Otevírací doba veřejných pohřebišť
Ve dnech 25.10. – 3.11.2021 je otevírací doba na Ústředním hřbitově a ostatních hřbitovech od 7.00 do 19.00 hodin.

Výzva Správy hřbitovů města Brna, příspěvkové organizace
S ohledem na skutečnost, že je neustále velké množství neudržovaných hrobů na brněnských veřejných pohřebištích, žádáme nájemce hrobových míst, aby je při příležitosti Památky zesnulých uvedli do řádného stavu a i nadále takto udržovali. Povinnost nájemce zajišťovat údržbu pronajatého hrobového místa je mimo jiné stanovena i zákonem č. 193/2017 Sb., o pohřebnictví. Pokud nájemce řádně nezajišťuje údržbu hrobového místa, dopouští se přestupku. Věříme, že vztah našich spoluobčanů ke svým předkům nedovolí nechat místa jejich posledního odpočinku v období Památky zesnulých v neupraveném stavu.

Omezení provozu vozidel na Ústředním hřbitově a hřbitově v Židenicích
Z důvodu zachování piety, klidu a bezpečnosti výrazně zvýšeného počtu pěších návštěvníků brněnských veřejných pohřebišť v období Památky zesnulých, omezuje Správa hřbitovů města Brna ve dnech 25. 10. – 3. 11. 2021 vjezd vozidel návštěvníků na pohřebiště. Vjezd bude v souladu s Řádem veřejného pohřebiště statutárního města Brna a za jím stanovených podmínek umožněn a to od 7.00 hod. do 16.00 hod., přičemž vozidla návštěvníků jsou povinna opustit areál pohřebiště do 16.30 hod. Toto omezení platí i pro vozidla návštěvníků s průkazem TP, ZTP a ZTP-P.

Předcházení krádežím na brněnských veřejných pohřebištích
Upozorňujeme občany, že není vhodné bez dozoru si odkládat na hrobová místa a jejich okolí osobní věci, zejména svršky a kabelky. V době Památky zesnulých je na veřejných pohřebištích velká koncentrace lidí, která dává prostor ke krádežím. Těmto je možno předcházet nebo zabraňovat zejména zvýšenou pozorností návštěvníků. V případě, že návštěvníci pohřebiště zjistí přestupek nebo trestný čin, je třeba ihned kontaktovat PČR nebo Městskou policii.

Černovické vinobraní 6. 11. 2021

Srdečně Vás zveme na listopadovou akci „Černovické vinobraní“, které se uskuteční v sobotu 6. 11. 2021 od 13 hod. v areálu Hostince Slunečnice. Připraven bude zastřešený a zateplený velkokapacitní areál.

Vstupné je zdarma.

Těšit se můžete na moravská vína, degustaci prémiových vín přímo ve vinném sklípku pod restaurací, řemeslné speciality Slunečnice Food (přímo před vámi se budou připravovat nejrůznější druhy chlebů, pečivo, maso z kotle, domácí uzené, zabíjačka, lokše aj.)

Nebude chybět cimbálovka a připraven bude i bohatý doprovodný program, nejrůznější soutěže pro všechny, hry a soutěže pro děti a také dětské Inbalance hřiště.

Video z Černovického gulášfestu

Děkujeme všem, kteří přišli na akci „Černovický gulášfest“, která se konala v sobotu 25. 9. 2021 v Hostinci Slunečnice na Faměrově náměstí. Bylo Vás opravdu hodně.

Na našem youtube kanálu MČ se můžete podívat na krátké video z této vydařené akce: https://youtu.be/jEXwAag-AJU

Koncert kapely LEHKÁ NOHA, 25. 9. 2021

V sobotu 25. 9. 2021, po Černovickém gulášfestu, Vás večer zveme na koncert kapely LEHKÁ NOHA, který se uskuteční ve Sportovním areálu Garison na ul. Kneslova 1a, od 18:00 hod.

Vstupné je DOBROVOLNÉ, tak se přijďte pobavit!

Černovický gulášfest, 25. 9. 2021

Tradiční černovický gulášfest je tento rok konečně po loňské odmlce zpět! A ten letošní ročník bude obzvlášť výjimečný!

VSTUPNÉ JE ZDARMA!

Čas a místo konání: od 11:00 hod. na nádvoří Hostince Slunečnice

Připravena je desítka soutěžních týmů, jejichž guláše bude hodnotit odborná porota, ale také 100 prvních zájemců z řad hostů, kteří ochutnají degustační porce všech soutěžních týmů za zvýhodněnou cenu a hlavně společně vyberou letošního vítěze.

Těšit se můžete na ochutnávku piv z místních pivovarů, doprovodný program včetně zábavných aktivit pro děti a živou hudbu (harmonikářka a cimbálovka).
Dětský klub Sunrise se postará o Vaše děti. Připraveny budou nejrůznější hry a soutěže, skákací hrad a skluzavka.

Akce se koná za každého počasí. Velkokapacitní zastřešení zajištěno.

Černovické letní kino – Ženy v běhu, 19. 8. 2021

Zveme vás na úspěšnou českou komedii „Ženy v běhu„, která vedle smíchu spolu nese obecně dobrou náladu, podpořenou řadou pohledných prostředí.
V hlavních rolích se představí řada skvělých českých herců v čele se Zlatou Adamovskou, Terezou Kostkovou a Ondřejem Vetchým.

Promítání se bude konat ve čtvrtek 19. 8. 2021 od 21.15 hod., v objektu bývalé školy na ul. Charbulova 137, za každého počasí. V případě deště se bude promítat v místní tělocvičně.

Vstupné je dobrovolné a výtěžek ze vstupného bude použit na pomoc lidem v obcích zasažených tornádem.

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR

Volby se budou konat v pátek 8. října 2021 od 14,00 do 22,00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8,00 do 14,00 hodin.

Voličem je státní občan České republiky, který nejpozději 9. října 2021 dovrší věku 18 let.

Každý občan si může po předložení občanského průkazu nebo cestovního pasu ČR zkontrolovat, zda je zapsán ve voličském seznamu, a to do 6. října 2021 do 16,00 hodin na ÚMČ Brno–Černovice, Bolzanova 1, u p. Růžičkové (přízemí, dveře č. 3 – podatelna) nebo u p. Těšíkové (2. patro, dveře č. 15).

Voličské průkazy

Žádost o vydání voličského průkazu je možné podávat ode dne vyhlášení voleb

  • v listinné podobě s ověřeným podpisem voliče
  • v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky
  • osobně.  

Ke stažení – Žádost o vydání voličského průkazu

Prvním dnem, kdy může nejdříve úřad předat voličský průkaz je 23. září 2021.

Konec lhůty pro doručení žádosti o vydání voličského průkazu poštou nebo datovou zprávou je 1. říjen 2021.           

Konec lhůty pro osobní podání žádosti o vydání voličského průkazu je 6. říjen 2021 do 16,00 hodin.

Hlasovací lístky budou voličům doručeny nejpozději v úterý 5. října 2021. K doručení je potřeba vlastnit řádně označenou domovní schránku a být uveden ve stálém seznamu voličů. Hlasovací lístky budou také k dispozici na ÚMČ Brno–Černovice, Bolzanova 1, nebo přímo ve volebních místnostech.

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů úřad městské části a v den voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v rámci volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči své dva členy s přenosnou volební schránkou, úředními obálkami a hlasovacími lístky.

Případné dotazy a informace k volbám vám poskytneme:

Další podrobnější informace najdete na internetových stránkách Ministerstva vnitra www.mvcr.cz v odkazu VOLBY. 

Černovické hody 2. – 5. 9. 2021

Srdečně Vás zveme na již 28. Tradiční Černovické hody, které se konají v termínu 2. – 5. 9. 2021.

Program:
Čtvrtek 2. 9. 2021
od 18.00 hod. – stavění máje na nádvoří Hostince Slunečnice, Faměrovo nám. 17

Pátek 3. 9. 2021
od 9.00 hod – zvaní na hody
19.00 – 01.00 hod. – předhodová zábava – hraje kapela STEREO – vstupné 50 Kč

Sobota 4. 9. 2021
od 13.00 hod. – průvod chasy
14.00 hod – předání hodového práva – radnice Černovice, Bolzanova 1
15.00 – 18.00 hod. – dechová hudba ZDOUNEČANKA
18.30 – 01.00 hod. – kapela SKARLET ROCK – vstupné 50 Kč

Neděle 5. 9. 2021
11.00 hod – slavnostní hodová mše v parku na Faměrově náměstí

Akce se uskuteční dle platných vládních nařízení (COVID-19).