Autor: Zdeněk Opálka

Darujte krev, zachraňte život ❤

Přijďte na čaj… do Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně aneb za 4, 5 dl naděje biočaj od SONNENTORU

11.  – 15. 10. 2021

Benefity pro dárce: vyšetření hladiny protilátek proti COVID-19 (IgG) zdarma, biočaj od SONNENTORU, slevové akce, den volna, sleva na dani a občerstvení

Objednání on-line na www.fnusa.cz nebo telefonicky na 543 182 190

Hledáme posilu do kuchyně mateřské školky

Baví vás vaření a práce s dětmi?

Mateřská škola Elišky Krásnohorské v Brně-Černovicích hledá posilu do svého týmu na místo kuchařky/kuchaře na celý úvazek s nástupem co nejdříve. Požadujeme pouze vyučení v oboru a místo je vhodné i pro absolventy. Pokud vás nabídka zaujala, ozvěte se na telefonní čísla 548 538 580 nebo 548 532 829 nebo na e-mail: ms.krasnohorske@mselisky.cz, sj.el-krasnohorske@seznam.cz

Volby do Poslanecké sněmovny

Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se budou konat v pátek 8. října 2021 od 14.00 do 22.00 hod. a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 do 14.00 hod.

V MČ Brno-Černovice proběhnou volby v těchto sedmi volebních okrscích:       

Volební okrsek č. 4001 – sídlo v Základní škole Kneslova 28

– telefonní kontakt v době konání voleb 601 559 051

ulice: Húskova sudá (mimo č. 2), Kneslova, Krausova

Volební okrsek č. 4002 – sídlo v Základní škole Kneslova 28

– telefonní kontakt v době konání voleb 601 559 051

ulice: Bolzanova 57, 61, 70 – 74, Cornovova, Olomoucká 146 – 176 a 61a – 111, Turgeněvova

Volební okrsek č. 4003 – sídlo v Sociálním domě Charbulova 86

– telefonní kontakt v době konání voleb 601 559 052

ulice: Bolzanova 31 – 68 (mimo č. 57 a 61), Kotkova, Olomoucká 80 – 144 sudá, Olomoucká 15 – 57 lichá, Slámova, Spáčilova, Životského 2

Volební okrsek č. 4004 – sídlo v Sociálním domě Charbulova 86

– telefonní kontakt v době konání voleb 601 559 052

ulice: Ferrerova, Hladíkova, Charbulova 3 – 117 lichá (mimo č. 39), Charbulova 4 – 106 sudá, Churého, Klíčova, Olomoucká 2 – 40 sudá, Štolcova 80, Tržní, Vítězslavy Kaprálové, Zvěřinova

Volební okrsek č. 4005 – sídlo v Základní škole Řehořova 3

– telefonní kontakt v době konání voleb 601 559 053

ulice: Húskova lichá + č. 2, Bolzanova 1 – 30, Jiránkova, Štolcova (mimo č. 80), Charbulova 39

Volební okrsek č. 4006 – sídlo v Základní škole Řehořova 3

– telefonní kontakt v době konání voleb 601 559 053

ulice: Blatouchová, Elišky Krásnohorské, Kovácká, Přední, Řehořova, Spojka, Stinná

Volební okrsek č. 4007 – sídlo v Kulturním domě Faměrovo nám. 17

telefonní kontakt v době konání voleb 601 559 054

ulice: Černovická, Ericha Roučky, Charbulova 131 do konce lichá, Charbulova 148 do konce sudá, Faměrovo nám., Hájecká, Havraní, Mírová, Pahrbek, Průmyslová, Skřivánčí, Smutná, Šestákova, Švédské valy, Těžební, U Svitavy, Vinohradská, Vlastimila Pecha, Wainerovo nám.

https://www.brno-cernovice.cz/wp-content/uploads/2021/09/257_201.pdf

Voličem je státní občan České republiky, který nejpozději 9. října 2021 dovrší věku 18 let.

Každý občan si může po předložení občanského průkazu nebo cestovního pasu ČR zkontrolovat, zda je zapsán ve voličském seznamu, a to do 6. října 2021 do 16,00 hodin na ÚMČ Brno–Černovice, Bolzanova 1, u pí Růžičkové (přízemí, dveře č. 3 – podatelna) nebo u pí Těšíkové (II. patro, dveře č. 15).

Voličské průkazy

Žádost o vydání voličského průkazu je možné podávat ode dne vyhlášení voleb

  • v listinné podobě s ověřeným podpisem voliče
  • v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky
  • osobně.  

Prvním dnem, kdy může nejdříve úřad předat voličský průkaz je 23. září 2021.

Konec lhůty pro doručení žádosti o vydání voličského průkazu poštou nebo datovou zprávou je 1. říjen 2021.           

Konec lhůty pro osobní podání žádosti o vydání voličského průkazu je 6. říjen 2021 do 16,00 hodin.

Hlasovací lístky budou voličům doručeny nejpozději v úterý 5. října 2021. K doručení je potřeba vlastnit řádně označenou domovní schránku a být uveden ve stálém seznamu voličů. Hlasovací lístky budou také k dispozici na ÚMČ Brno–Černovice, Bolzanova 1, nebo přímo ve volebních místnostech.

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů úřad městské části a v den voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v rámci volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči své dva členy s přenosnou volební schránkou, úředními obálkami a hlasovacími lístky.

Případné dotazy a informace k volbám vám poskytneme:

telefonicky: 548 129 834 – Pavla Těšíková, 548 129 813 – Iveta Růžičková

e-mail: tesikova.pavla@cernovice.brno.cz, ruzickova.iveta@cernovice.brno.cz

osobně: v úřední hodiny na ÚMČ Brno-Černovice, Bolzanova 1, přízemí – dv. č. 3 nebo 2. patro – dv. č. 15.

Další podrobnější informace najdete na internetových stránkách Ministerstva vnitra https://www.mvcr.cz/volby/

Vítání nových občánků Černovic

Jsme rádi, že se opět můžeme potkávat na společných akcích a těší nás, že jsme mohli v sobotu 18. 9. opět přivítat nové občánky Černovic. Společně jsme vysadili nové stromy a dětem přejeme, ať si ve zdraví užívají krásné a šťastné dětství v Černovicích.

Fotogalerii z vítání najdete na naši FB stránkách @brnocernovice 

Videoreportáž Hody 2021

Pro ty z vás, co se letošních hodů v Černovicích nemohli zúčastnit, sdílíme reportáž a pozvánku na příští rok.

Hody 2021

Reakce vedení MČ Brno-Černovice na tvrzení opozičních zastupitelů ohledně pozemků na Černovické terase

V srpnovém vydání zpravodaje Černoviny byl pod názvem „Vzdají se Černovice 111 pozemků o rozloze 236 000 m2 ukvapeně a bez náhrady?“ zveřejněn článek sepsaný opozičními zastupiteli za Společně pro Černovice a zrušenou organizaci hnutí ANO (ta si nyní říká „Klub nezávislých“). Vedení městské části a celé radniční koalici je zde podsouváno údajné pochybení spočívající v rozhodnutí Zastupitelstva MČ Brno-Černovice ze dne 29. 6. 2021, kde byl na základě žádosti primátorky města Brna vysloven souhlas s tzv. odsvěřením některých pozemků nacházejících se v prostoru Černovické terasy. Jelikož článek opozičních zastupitelů obsahuje směsici nepravd a polopravd, cítíme potřebu na něj reagovat.

V prvé řadě je třeba zdůraznit, že vlastníkem dotčených pozemků je již nyní statutární město Brno. Městská část z povahy věci žádné pozemky ani jiné nemovitosti vlastnit nemůže, jsou jí pouze městem svěřovány. Městská část tak plní úlohu jakéhosi správce vybraného majetku města Brna. To, že jsou v průběhu času jednotlivé pozemky či budovy na základě rozhodnutí Zastupitelstva města Brna městským částem svěřovány či naopak odsvěřovány, je poměrně běžným a standardním jevem. Dojem, který se snaží navodit článek opozičních zastupitelů, tedy že snad naše městská část někomu věnovala pozemky v hodnotě stovek milionů korun, je zcela mimo, neboť vlastník zůstává stále stejný – statutární město Brno. Pozemky tedy stále zůstávají ve veřejných rukou. O případném prodeji či směně nemovitostí rozhoduje vždy město s tím, že ke každému takovému záměru se vyjadřuje městská část, a to bez ohledu, zda je jí daná nemovitost svěřena či nikoliv.  Pokud by se město v budoucnosti rozhodlo některý z pozemků prodat či směnit, připadne městské části podíl z prodejní ceny, který bude stejný bez ohledu na svěření či nesvěření daného pozemku.

Skutečnost, že správa pozemků na Černovické terase přejde přímo pod město, velmi napomůže řešení komplikovaných vztahů v této lokalitě, kde se střetávají zájmy mnoha subjektů (vlastníci pozemků, černovická pískovna, ochránci přírody apod.). Vyřešení majetkoprávních vztahů v této oblasti bude mít pozitivní dopad především na naši společnost Pískovna Černovice, spol. s r.o., a rovněž povede k celkové rekultivaci lokality, což bude mít blahodárný vliv na zdejší životní prostředí.

Není pravdou, že by černovické zastupitelstvo rozhodlo o souhlasu s odsvěřením pozemků překotně. Příslušná jednání mezi tehdejším vedením městské části (tedy dnešní opozicí) a vedením města Brna probíhala více než rok. To, že se naši předchůdci v čele s bývalým starostou Kotíkem nebyli schopni dobrat relevantního výsledku, vypovídá o jejich schopnostech.

Jsme rádi, že se nám podařilo do vztahů mezi naší městskou částí a městem vnést konstruktivní tón namísto konfrontace. Jsme toho názoru, že město by si s městskými částmi mělo navzájem vycházet vstříc. Z takto harmonického vztahu má prospěch jak město, tak městská část. Důkazem vstřícnosti města vůči Černovicím je např. skutečnost, že do volených orgánů města míří schválení finančního příspěvku na revitalizaci parku Řehořova ve výši 10 milionů korun. Zatímco dnešní opozice o parku jen mluvila, aniž by měla zajištěny příslušné finanční prostředky, my jej budeme díky finanční pomoci města realizovat.

Koaliční zastupitelé svojí podporou souhlasu městské části s odsvěřením pozemků jednali plně v zájmu městské části a jejího rozvoje, stejně jako rozvoje její firmy (Pískovny Černovice) a v zájmu vyřešení komplikované situace v lokalitě Černovické terasy.

Vedení MČ Brno-Černovice

Hledáme nové motivy pro letošní vizuál Brněnských Vánoc a potřebujeme vaši pomoc!

Vloni město Brno použilo motivy, které barevně odkazovaly k Vánocům a motivy pak k Brnu. Letos město chce tyto motivy rozšířit i za hranice centra a „vyplést“ vzory, které odkazují k jednotlivým městským částem a čtvrtím.

A jak tyto motivy vzniknou? Nejlépe tak, že o nich necháme hlasovat ty, kteří v daných místech žijí!

Vyplňte, prosím, dotazník a napište nám, co nejlépe charakterizuje naši městskou část. Může to být motiv vycházející z názvu, z místního monumentu, z erbu či z čehokoliv jiného, co vám přijde na mysl.

Hlasování končí 15. září a vítězné motivy se promítnou do celkové kampaně Brněnských Vánoc.

https://www.survio.com/survey/d/vanoce-motivy

Děkujeme!

Naše městská část získá od Statutárního města Brna 10 mil. Kč na revitalizaci parku Řehořova

Brněnští radní včera odsouhlasili a doporučují zastupitelům schválit návrh na poskytnutí investičních transferů městským částem na realizace ploch zeleně. Zeleň se bude vysazovat či upravovat v šesti městských částech a Černovice získají 10 milionů korun na revitalizaci parku Řehořova. Otevírá se tak cesta ke komplexní obnově parku, o které se donedávna hodně mluvilo, ale zatím neměla zajištěné odpovídající financování. Pokud zastupitelé návrh schválí, v roce 2022 bude projekt revitalizace parku hotový.

Baví vás vaření a práce s dětmi?

Mateřská škola Elišky Krásnohorské v Brně-Černovicích nabízí místo vedoucí/ho školní jídelny na celý úvazek od září 2021. Požadována je maturita a znalost v oboru. Pokud vás nabídka zaujala, ozvěte se na telefonní čísla 548 532 829 nebo 548 538 085, popř. na e-mail: ms.krasnohorske@mselisky.cz nebo sj.el-krasnohorske@seznam.cz

Pozvánka na letní kino v Černovicích dne 5. 8. 2021

Zveme vás na úspěšnou českou komedii „Teorie tygra“, která staví na stereotypu romantických mužů a výkonných žen, které generálskou péčí dusí své partnery toužící po svobodě. V hlavní roli se představí Eliška Balzerová a Jiří Bartoška.

https://www.youtube.com/watch?v=g-coECY9RMU

Promítání se bude konat v objektu bývalé školy na ul. Charbulova 137 v 21:15 hod. za každého počasí. V případě deště se bude promítat v místní tělocvičně.
Vstupné je dobrovolné a výtěžek ze vstupného bude použit na pomoc lidem v obcích zasažených tornádem.

Těšíme se na setkání s vámi!