Aktuality z Černovic

Životní podmínky 2023 – výběrové šetření v domácnostech

Český statistický úřad organizuje v roce 2023 v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, každoroční výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice pod názvem „Životní podmínky 2023“ (EU-SILC). Smyslem tohoto zjišťování je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci obyvatel v celkem 34 evropských zemích. Dalším cílem je získat data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby. 

Šetření se uskuteční na území celé České republiky v 11 360 domácnostech, z nichž se 6 610 zúčastnilo šetření již v předchozích letech. Všechny domácnosti byly do šetření zahrnuty na základě náhodného výběru provedeného počítačem. 

Vlastní šetření proběhne v době od 4. února do 18. června 2023 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů. Do šetření budou zahrnuty všechny osoby, které mají ve vybraném bytě obvyklé bydliště. Aktivní účast občanů na tomto významném statistickém šetření a jejich ochota spolupracovat s ČSÚ je nesmírně důležitá. Umožní v zájmu nás všech získat řadu důležitých informací o sociální situaci domácností v ČR, které nelze zjistit žádným jiným způsobem. 

Terénní pracovníci zapojení do šetření se budou prokazovat průkazem tazatele a zároveň průkazem zaměstnance ČSÚ nebo dokladem totožnosti. Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita zjištěných údajů a získaná data jsou důsledně chráněna. Český statistický úřad plně respektuje evropský právní rámec ochrany osobních údajů (GDPR) a jedná v souladu s ním. Všichni pracovníci ČSÚ jsou navíc podle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, vázáni mlčenlivostí o veškerých šetřených skutečnostech.

Rozpočet na rok 2023 schválili zastupitelé jako vyrovnaný

Poslední zasedání zastupitelstva v roce se tradičně nese v duchu schvalování rozpočtu na následující rok. Ne jinak tomu bylo na zasedání 19. prosince 2022, kdy na své 2. schůzi diskutovali zastupitelé rozpočet, který byl vyvěšen na úřední desce od začátku prosince.

„Rozpočet jsme schválili jako vyrovnaný s příjmy i výdaji ve výši 119 282 tisíc korun. Ze státního rozpočtu a od města Brna jsme získali 53 milionů korun, z čehož je vyhrazených 4,7 milionu korun na investiční a neinvestiční akce městské části v roce 2023. Vlastní příjmy městské části spolu s financováním pak činí 66 milionů korun,“ uvedla starostka Petra Quittová.

Jak doplnila a jak si můžete přečíst i v přiložené tabulce, na neinvestiční výdaje půjde celkem 69 milionů korun, investiční výdaje jsou pak 50 milionů korun, což představuje 42 % celkových výdajů.

Mezi neinvestiční výdaje patří například vydávání Černovin, podpora sportu a dalších aktivit, dotace, ochrana přírody a krajiny včetně pracovní čety, sociálně-právní ochrana dětí atd. Nejvíce peněz jde pak do školství či dopravy.

A jaké nejvýznamnější investiční akce čekají městskou část v roce 2023?

„I tady jde značná část peněz do školství. Opravovat budeme kotelnu v havarijním stavu na MŠ Kneslova, v MŠ Elišky Krásnohorské pořídíme nové venkovní žaluzie do oken, na ZŠ Řehořova se chystáme k oplocení pozemku školy k veřejnému dětskému hřišti směrem k parku, který je také v havarijním stavu. To vše za 2,3 milionu korun,“ prozradila místostarostka Mirka Wildamnnová.

Více než 4 miliony korun půjde na skatepark a rekonstrukci Areálu zdraví v Kneslově ulici.

Téměř 38 milionů korun bude mít k dispozici bytový odbor na modernizaci bytových jader Turgeněvova 4 a 6, Olomoucká 156, Přední 7, Blachoutová 7 a na Spodním sídlišti se připraví projektová dokumentace na modernizaci bytových jader.

V letošním roce půjde 2,7 milionu korun také na realizaci sadu Turgeněvova, pořízení velké sekačky pro pracovní četu. Změny čekají i na podatelnu úřadu, kde dojde k úpravám za 1,5 milionu.

Pozvánka na Černovický ples

Nová plesová sezóna klepe na dveře a my jsme rádi, že po dvouleté vynucené přestávce vás můžeme opět pozvat na náš Černovický PLES 💃

PF 2023

Přejeme vám všem klidné a veselé vánoční svátky a všechno dobré v novém roce!

Informace k místnímu referendu

Vážení občané,

do schránek jste dostali výzvu k podepsání listiny k návrhu na vyhlášení místního referenda ohledně Pískovny Černovice. Vyhlašovatelem této spontánní akce není vedení Radnice MČ Černovice, ale skupina občanů městské části.  Vedení radnice se neztotožňuje s předkládanými skutečnostmi, která jsou pouze částečná. V tuto chvíli se zatím s městem Brnem ani nezačalo jednat. Jak začnou vyjednávání, budeme toto vše diskutovat se všemi zastupiteli tak, abychom pro Černovice vyjednali ty nejlepší podmínky. Rozhodně Pískovnu nechceme odevzdat, ale jsme si vědomi, že jsou nutná jednání ohledně pozemků, které jsou ve vlastnictví města Brna.

Je na zvážení každého občana, zda se k této akci připojí.   

Rozsvícení vánočního stromu


Přijďte si s dětmi zazpívat a naladit se na vánoční atmosféru.

Ve středu 7.12. v 16 hod. vás srdečně zveme před ZŠ Řehořova na rozsvícení vánočního stromu. S vánočními koledami vystoupí děti z našich mateřských školek: Štolcova, El. Krásnohorské, Kneslova a ZUŠ Charbulova. Jako host vystoupí Kristýna Šebková.
Zahřát se můžete nejen při zpěvu, ale také bude připraven svařák a čaj pro děti a malé občerstvení.
V 18 hod. se bude konat již 12. ročník tradiční vánoční akce Česko zpívá koledy. Společně si zazpíváme šest tradičních vánočních koled ve stejnou chvíli s celou republikou a prožít příjemný adventní čas.

Informace k volbě prezidenta České republiky

Volba prezidenta ČR se koná na území ČR v pátek 13. ledna 2023 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 14. ledna 2023 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Případné druhé kolo se koná v pátek 27. ledna 2023 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 28. ledna 2023 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Voličem, pro volbu prezidenta České republiky, je státní občan České republiky, který alespoň druhý den volby, tj. 14. ledna 2023, dosáhl věku 18 let. Ve druhém kole volby může volit státní občan České republiky, který alespoň druhý den druhého kola volby, tj. 28. ledna 2023, dosáhl věku 18 let.
Hlasovací lístky budou voličům distribuovány do 10. ledna 2023.
Hlasovací lístky kandidátů postupujících do druhého kola volby prezidenta České republiky volič obdrží ve dnech volby ve volební místnosti.
Volič, který se nebude zdržovat v době volby prezidenta ČR ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat na voličský průkaz v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území ČR nebo v jakémkoliv zvláštním volebním okrsku v zahraničí.
O vydání voličského průkazu lze požádat obecní úřad příslušný podle místa trvalého pobytu voliče písemně poštou nebo datovou schránkou nejpozději do 6. ledna 2023 do 16.00 hodin; nebo osobně nejpozději do 11. ledna 2023 do 16.00 hodin v přízemí na podatelně úřadu.
Obecní úřad vydá voličský průkaz nejdříve 29. prosince 2022 osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče, anebo jej voliči zašle do vlastních rukou na jím uvedenou adresu na území České republiky nebo do zahraničí.
Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.
O vydání voličského průkazu lze za stejných podmínek požádat také v době mezi prvním a druhým kolem volby písemně poštou nebo datovou schránkou nejpozději do 20. ledna 2023 do 16.00 hodin; nebo osobně nejpozději do 25. ledna 2023 do 16.00 hodin.
V případě, že volič výslovně nepožádá o voličský průkaz na některé kolo volby, bude mu vydán voličský průkaz pro obě kola voleb (jeden pro první a druhý pro druhé kolo).
Volby se v městské části Brno-Černovice konají v následujících volebních okrscích:
Volební okrsek č. 4001 – sídlo v Základní škole Kneslova 28 – ulice: Húskova sudá (mimo č. 2), Kneslova, Krausova
Volební okrsek č. 4002 – sídlo v Základní škole Kneslova 28 – ulice: Bolzanova 57, 61, 70–74, Cornovova, Olomoucká 146–176 a 61a – 111 lichá, Turgeněvova
Volební okrsek č. 4003 – sídlo v Sociálním domě Charbulova 86 – ulice: Bolzanova 31–68 (mimo č. 57 a 61), Kotkova, Olomoucká 80–144 sudá, Olomoucká 15–57 lichá, Slámova, Spáčilova, Životského 2
Volební okrsek č. 4004 – sídlo v Sociálním domě Charbulova 86 – ulice: Ferrerova, Hladíkova, Charbulova 3–117 lichá (mimo č. 39), Charbulova 4–106 sudá, Churého, Klíčova, Olomoucká 2–40 sudá, Tržní, Vítězslavy Kaprálové, Zvěřinova
Volební okrsek č. 4005 – sídlo v Základní škole Řehořova 3 – ulice: Húskova lichá + č. 2, Bolzanova 1–30, Jiránkova, Štolcova, Charbulova 39
Volební okrsek č. 4006 – sídlo v Základní škole Řehořova 3 – ulice: Blatouchová, Elišky Krásnohorské, Kovácká, Přední, Řehořova, Spojka, Stinná
Volební okrsek č. 4007 – sídlo v Kulturním domě Faměrovo nám. 17 – ulice: Černovická, Ericha Roučky, Charbulova 131 do konce lichá, Charbulova 148 do konce sudá, Faměrovo nám., Hájecká, Havraní, Mírová, Pahrbek, Průmyslová, Skřivánčí, Smutná, Šestákova, Švédské valy, Těžební, U Svitavy, Vinohradská, Vlastimila Pecha, Wainerovo nám.

Další užitečné informace k volbě prezidenta, např. jak volit v nemocnici nebo v obdobném zařízení, či jak volit v zahraničí atd. je možné získat na webových stránkách Jihomoravského kraje či Ministerstva vnitra – www.kr-jihomoravsky.cz, www.mvcr.cz.

Daň z nemovitých věcí vyřešíte v Brně na jednom místě.

V rámci zjednodušení výkonu správy a centralizace agendy daně z nemovitých věcí bude od ledna 2023 tato daň pro všechny poplatníky s bydlištěm či sídlem v Brně spravována na jednom místě, a to na Územním pracovišti Brno IV (ulice Rybníček).

Všechny fyzické i právnické osoby, které bydlí nebo sídlí na území města Brna, se tak budou od ledna 2023 obracet právě na toto pracoviště finančního úřadu, bez ohledu na to, kde v kraji se jimi vlastněné nemovité věci nacházejí.

Územní pracoviště Brno IV se nachází na adrese Rybníček 2, Brno-Královo Pole (zastávka MHD Hrnčířská 50 metrů, zastávka MHD Sportovní 300 metrů).

Pro poplatníky se sídlem či bydlištěm mimo město Brno platí i nadále základní pravidlo, že územní pracoviště pro správu daně z nemovitých věcí je určeno podle místa pobytu fyzické osoby nebo sídla právnické osoby v konkrétním kraji (příklad: Spis poplatníka s bydlištěm v Ořechově je spravován na ÚzP Brno-venkov, spis poplatníka s bydlištěm v Bučovicích je spravován na ÚzP ve Vyškově).