Pořádání sportovních a kulturních podniků

Před akcí

Pořadatel veřejnosti přístupného sportovního a kulturního podniku je povinen písemně oznámit úřadu městské části nejpozději 5 pracovních dnů před jeho konáním:

  • jméno a příjmení nebo název, trvalý pobyt nebo sídlo pořadatele,
  • označení druhu podniku, resp. opakujících se podniků,
  • datum a místo konání,
  • očekávaný počet účastníků podniku,
  • počet členů pořadatelské služby.

Oznamovací povinnost se nevztahuje na sportovní podniky konané mimo veřejné prostranství a podniky pořádané městskou částí či statutárním městem Brnem.

Provozovatel veřejnosti přístupného podniku typu cirkusů, lunaparků, kolotočů a jiných obdobných atrakcí (dále jen “provozovatel”) je povinen oznámit místně příslušnému úřadu městské části nejpozději 5 pracovních dnů před jeho konáním:

  • jméno a příjmení nebo název, trvalý pobyt nebo sídlo provozovatele,
  • označení druhu podniku,
  • datum a místo konání podniku.

Výjimky

Na základě písemné žádosti pořadatele podniku může být z ustanovení, co se týká dne a doby konání této vyhlášky udělena výjimka, a to rozhodnutím vydaným RMČ Černovice. Písemná žádost musí být doručena místně příslušnému úřadu městské části nejpozději 30 dnů před konáním veřejnosti přístupného podniku. Žádost o udělení výjimky musí obsahovat jméno a příjmení nebo název, trvalý pobyt nebo sídlo pořadatele, označení druhu podniku, datum a místo konání, předmět výjimky a jeho zdůvodnění.

Průběh akce

Pořadatel je povinen zajistit, aby člen pořadatelské služby byl starší 18 let, byl přítomen v průběhu konání celého podniku a byl označen viditelným nápisem „Pořadatelská služba“ nebo „Pořadatel“. Veřejnosti přístupné sportovní a kulturní podniky, včetně tanečních zábav a diskoték, lze pořádat na veřejných prostranstvích a ve venkovních prostorách (dvory, nádvoří, areály apod.) za těchto podmínek:

  •  pátek, v sobotu a v den, po kterém následuje den pracovního klidu, v době od 7.00 hodin příslušného kalendářního dne do 24.00 hodin příslušného kalendářního dne,
  •  v ostatních dnech v době od 7.00 hodin příslušného kalendářního dne do 22.00 hodin příslušného kalendářního dne. Pořadatel nebo provozovatel veřejnosti přístupného podniku konaného na veřejném prostranství, je povinen zajistit v místě konání podniku úklid odpadků, a to během konání podniku a po jeho skončení.