Oznámení změny počtu osob v bytě

Evidenční list je nedílnou součástí nájemní smlouvy bytu. Obsahuje zejména identifikační údaje nájemníka (uživatele bytu), popis užívaného bytu, počet osob evidenčních i počet osob pro služby a jmenovitý seznam bydlících osob v bytě.
Je zákonnou povinností nájemce do 15 dnů nahlásit pronajímateli změnu počtu osob formou podaného formuláře. Tato povinnost je stanovena v § 689 odst. 2 občanského zákoníku. Nesplnění této povinnosti se považuje za hrubé porušení povinností nájemce.
Počet osob evidenčních je vždy shodný s jmenovitým seznamem bydlících osob v bytě.
Počet osob pro služby může být:

  • shodný s počtem osob evidenčních v bytě.
  • nižší, v mimořádných případech a z vážných důvodů, např. při dlouhodobém pobytu uživatele či jiného člena domácnosti mimo byt, například z důvodů působení ve vojenských misích v zahraničí, zahraniční stáže VŠ studenta, výkonu trestu, dlouhodobá hospitalizace apod. V takových případech musí nájemce tuto skutečnost předem doložit (předložením originálu pověřovacího dokumentu či výkonu rozhodnutí, nebo podáním ověřené kopie). Dlouhodobým pobytem se rozumí nepřerušený časový úsek delší jak 6 měsíců. Úpravu v počtu osob pro služby nejde sjednat se zpětnou platností!
  • vyšší, zejména na vlastní žádost nájemce nebo v případech, kdy se v bytě zdržuje osoba či osoby dlouhodoběji (např. návštěva, nezaměňovat však s nepovoleným podnájmem!). V takovém případě může informaci o vyšším počtu osob podat jiný nájemce z domu. V případech těchto podání provádí šetření v bytě pronajímatel, dojde-li k pochybení nájemce, jedná se o hrubé porušení nájemní smlouvy (hlášení změny počtu osob do 15 dnů). Pokud pronajímatel obdrží písemnou informaci od dalších nájemníků ze stejného bytového domu (tzn. s min. 3 úředně ověřenými podpisy nájemníků) může taktéž provést opravu počtu osob pro služby.