Informace k volbám do Evropského parlamentu

Volby do Evropského parlamentu se konají v pátek 24. května 2019 od 14.00 hod. do 22.00 hod. a v sobotu 25. května 2019 od 8.00 hod. do 14.00 hod.

Informace pro voliče:

Právo hlasovat – občan České republiky

Právo hlasovat do Evropského parlamentu má každý státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let, nevznikla u něj překážka ve výkonu volebního práva a je zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, popřípadě hlasuje na voličský průkaz.

Překážkou ve výkonu volebního práva je zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu nebo omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva.

Právo hlasovat – občan jiného členského státu EU

Právo hlasovat do Evropského parlamentu má občan jiného členského státu, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let a je po dobu nejméně 45 dnů přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu na území České republiky (tj. nejméně od 10. dubna 2019), nevznikla u něj překážka ve výkonu volebního práva a je zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu.

Překážkou ve výkonu volebního práva je zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu nebo omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva.

Občan jiného členského státu, který má právo volit podle § 5 zákona 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a není veden v dodatku stálého seznamu voličů, projeví svou vůli hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky tím, že podá u obecního úřadu, v jehož správním obvodu je přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu na území České republiky, nejpozději 40 dnů přede dnem voleb, tj. 14. dubna 2019 16:00 hodin, žádost o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. Ke své žádosti přiloží kopii dokladu osvědčující přihlášení žadatele k trvalému pobytu nebo k přechodnému pobytu na území České republiky a zároveň čestné prohlášení žadatele, ve kterém uvede svoji státní příslušnost, místo pobytu, adresu volebního obvodu, kde byl dosud pro volby do Evropského parlamentu veden ve volební evidenci, a to, že bude hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu pouze na území České republiky.

Občan jiného členského státu, který je veden v dodatku stálého seznamu voličů, projeví svou vůli hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky tím, že nejpozději 40 dnů přede dnem voleb, tj. 14. dubna 2019 16:00 hodin podá u obecního úřadu, u kterého je v dodatku stálého seznamu veden, žádost o přenesení svých údajů z dodatku stálého seznamu do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. Ke své žádosti přiloží čestné prohlášení žadatele, ve kterém uvede svoji státní příslušnost, místo pobytu, adresu volebního obvodu, kde byl dosud pro volby do Evropského parlamentu veden ve volební evidenci, a to, že bude hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu pouze na území České republiky.

V případě, že občan jiného členského státu EU požádal o zápis do seznamu voličů nebo o přenesení svých údajů z dodatku stálého seznamu do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu na území České republiky již při minulých volbách do Evropského parlamentu v roce 2009 nebo 2014 a od té doby nepožádal o vyškrtnutí z tohoto seznamu a stále splňuje podmínky pro výkon práva volit ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky, je stále zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. Těmto voličům doporučujeme, aby si svůj zápis ověřili na příslušném obecním úřadě do 14. 4. 2019.

 

Voličský průkaz

Žádost o vydání voličského průkazu je možné podávat ode dne vyhlášení voleb u toho obecního úřadu, u kterého je zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, a to

Prvním dnem, kdy může nejdříve úřad předat voliči voličský průkaz, je 9. květen 2019.

 

Každý občan si může zkontrolovat na ÚMČ Brno-Černovice, Bolzanova 1, přízemí, dveře č. 3 u paní Růžičkové nebo ve 2. patře u paní Kučerové, a to v pondělí a ve středu od 8.00 hod. do 17.00 hod., v úterý a ve čtvrtek od 8.00 hod. do 14.00 hod. a v pátek od 8.00 hod. do 13.00 hod., zda je zapsán v seznamu voličů do 14. 4. 2019. Je třeba předložit občanský průkaz nebo cestovní pas.

Hlasovací lístky budou doručeny do schránek do 21. května 2019, budou také k dispozici na ÚMČ Brno-Černovice, Bolzanova 1, nebo přímo ve volební místnosti.

 

Hlasování

Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost platným občanským průkazem  nebo platným cestovním pasem ČR. Volič, který je občanem jiného členského státu, prokáže svou totožnost a občanství jiného členského státu a že je na území ČR přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu. Voliči, který tak neučiní, nebude hlasování umožněno.

Voliči, který není zapsán ve výpisu ze seznamu pro volby do Evropského parlamentu, okrsková volební komise hlasování neumožní. To neplatí, pokud volič hlasuje na voličský průkaz.

Volič, který po 14. dubnu 2019 změní adresu místa trvalého pobytu na území jiné obce v České republice, bude vyškrtnut ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu vedeném obecním úřadem v místě předchozího trvalého pobytu (§ 28 odst. 4 písm. e) zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů). Aby mohl tento volič hlasovat, musí požádat obecní úřad v místě předchozího trvalého pobytu o vydání potvrzení o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu a předložit toto potvrzení:

Po učinění záznamu ve výpisu ze seznamu pro volby do Evropského parlamentu obdrží od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku opatřenou úředním razítkem ÚMČ Brno-Černovice a odebere se do prostoru pro úpravu hlasovacích lístků, kde si hlasovací lístek upraví, do úřední obálky vloží jeden hlasovací lístek toho politického subjektu, pro který se rozhodl hlasovat. Volič může na hlasovacím lístku zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 2 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému kandidátu dává přednost.

Jiné písemné úpravy hlasovacího lístku nemají na posuzování hlasovacího lístku vliv. Úřední obálku vhodí před volební komisí do volební schránky. Pokyny pro způsob hlasování jsou součástí hlasovacích lístků. Voliči, který se neodebral do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, okrsková volební komise hlasování neumožní.

Každý volič hlasuje osobně. Výjimkou je tělesně postižený, který si může do prostoru pro úpravu hlasovacích lístků vzít jiného voliče, nikoliv však člena volební komise.

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů úřad městské části a v den voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v rámci volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči své dva členy s přenosnou volební schránkou, úředními obálkami a hlasovacími lístky. Při hlasování postupují členové okrskové volební komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování.

Možnost volit v nemocnici nebo obdobném zařízení

Při pobytu v nemocnici, porodnici, sanatoriu, ústavu sociální péče nebo obdobném ústavu a zařízení může oprávněný volič rovněž uplatnit své aktivní volební právo. Voliče, kteří projeví vůli hlasovat ve výše uvedených zařízeních, nahlásí správce příslušného zařízení obecnímu úřadu, a to nejpozději 20 dnů přede dnem voleb tj. 4. května 2019.

Z toho vyplývá, že o tento zápis by měl volič požádat pouze v případě, kdy je jeho pobyt ve dny voleb v některém z uvedených zařízení zřejmý, neboť následné změny spočívající v dopsání voliče do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu v místě jeho trvalého pobytu již nelze provádět.

Pokud si volič není jistý, kde se bude ve dny voleb nacházet, jeví se jako nejvýhodnější řešení vyřízení voličského průkazu.

Hlasovací lístky i úřední obálku mu vydá okrsková volební komise před hlasováním.

 

Informace pro politické strany

Každá volební strana, jejíž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do Evropského parlamentu, může delegovat nejpozději do 24. dubna 2019 jednoho člena a jednoho náhradníka do okrskové volební komise v každém volebním okrsku (§ 18 odst. 3 zákona 62/2003 Sb.).

Další podrobnější informace najdete na internetových stránkách Ministerstva vnitra www.mvcr.cz v odkazu VOLBY.

Případné dotazy a informace k volbám do Evropského parlamentu je možné získat:
telefonicky: 548 129 813 – Růžičková Iveta, e-mail: ruzickova.iveta@cernovice.brno.cz, 548 129 836 – Ing. Kučerová Miroslava, e-mail: kucerova.miroslava@cernovice.brno.cz
osobně: ÚMČ Brno – Černovice, Bolzanova 1, 618 00 Brno,
a to v pondělí a ve středu od 8.00 hod. do 17.00 hod., v úterý a ve čtvrtek od 8.00 hod. do 14.00 hod. a v pátek od 8.00 hod. do 13.00 hod.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

on