Autor: kotikladislav_g0zse8q3

Změna umístění nádob na komunální a tříděný odpad na ulicích Zvěřinova a Klíčova

U kontejnerů na tříděný a komunální odpad na křižovatce Klíčova/Tržní opakovaně vznikají černé skládky. Podle očitých svědků je často vytvářejí i občané, kteří sem svůj odpad dovážejí autem z jiných částí Brna a vyloží jej u popelnic. Z tohoto důvodu jsme na základě konzultací s občany iniciovali změnu umístění kontejnerů. Změny jsou vyznačeny v obrázku. Obyvatelé z domů Klíčova 5 a 7 budou mít nádoby na komunální odpad cca o 100 metrů dál. Posunuty budou i nádoby na tříděný odpad. Díky tomu v ulici Klíčova ubude odpadků povalujících se kolem kontejnerů a přibydou dvě parkovací místa. Kontejnery budou v  průběhu prosince z  křižovatky Klíčova/Tržní přemístěny takto:

  • nádoby na tříděný odpad budou nově umístěny ve vnitrobloku BD Klíčova 2 a, b, c, d a u křižovatky Zvěřinova/Hladíkova,
  • nádoby na komunální odpad budou umístěny na křižovatce Zvěřinova/Klíčova.

V příštím roce bude kolem kontejnerového stání na křižovatce Zvěřinova/Klíčova vybudováno uzamykatelné oplocení. V  případě dotazů či připomínek kontaktujte Mgr. Jitku Silárszkou, radní MČ Brno-Černovice: e-mail: silarszka.jitka@cernovice.brno.cz.

Další část Černovic má novou kanalizaci

Na konci letošního ledna byla zahájena další etapa rekonstrukce kanalizace ve Spodním sídlišti na ulicích Blatouchová a Spojka a vyřazení části horkovodu na ulici Spojka. Hlavním investorem bylo statutární město Brno zastoupené Brněnskými vodárnami
a kanalizacemi, zhotovitelem společnosti Firesta a Dopravní stavby Brno. Celková investice dosáhla výše 43 mil. Kč bez DPH.

Stavba byla rozdělena do několika částí, aby mohl být zachován maximální možný počet parkovacích míst a současně nebyl ohrožen průběh stavby. V první etapě bylo potřeba vykopat a znovu položit 590 m kanalizačního potrubí včetně přípojek. Původní kanalizace byla přes 70 let stará a nevyhovující. „V další etapě jsme se zaměřili na vybudování nového 174 metrů dlouhého vodovodního potrubí, které nahradilo to původní z roku 1948. Malý problém nastal při napojení nových rozvodů na stávající. Bylo
nutné na určitou dobu odpojit v jeden okamžik od pitné vody cca 250 domácností, což bylo v období covidu z hygienických důvodů problematické. Nakonec jsme problém vyřešili a přepojení provedli,“ sdělil stavbyvedoucí Miroslav Daněk.
V poslední etapě přišla na řadu kompletní rekonstrukce vozovky, parkovacích stání a chodníků. „Na ulici Blatouchová došlo ke zdánlivě nelogickému zúžení části chodníku kvůli ochraně kořenů vzrostlého jasanu, který tak zde může ještě mnoho let stát a poskytovat stín. Zúžené místo je plně průjezdné a stále odpovídá požadavkům normy na pěší komunikaci,“ vysvětlil Ing. Bohdan Dlouhý z odboru životního prostředí MČ Brno-Černovice.
„Často jsme se setkávali s dotazy ohledně možnosti rozšíření parkovacích stání. Ač jsme chápali připomínky místních k nedostatku prostoru pro parkování, bylo nutné dodržet všechny předpisy a normy a postupovat podle odsouhlaseného projektu,“ doplnil Miroslav Daněk. Přestože termín předání a ukončení stavby je plánován až na polovinu prosince, auta mohou ve Spodním sídlišti parkovat již nyní. Přejeme všem obyvatelům klidné svátky a bezproblémové užívání nového vodovodu a kanalizace.

Revitalizace veřejného prostranství sídliště Turgeněvova – dotazník

V pondělí 16. listopadu proběhla online prezentace návrhu úprav horního vnitrobloku sídliště Turgeněvova, kterou můžete shlédnout na www.youtube.com/brnocernovice. Základem návrhu je zmenšení velkého sportovního hřiště zhruba na polovinu. Vznikne tak prostor pro sport, který svými rozměry bude dostatečný pro místní děti a mládež. Otázkou je volba povrchu – umělý povrch je měkký a pohodlný, na druhé straně přírodní (například štěrkový trávník) lépe vsakuje vodu a v zimě se méně zahřívá. 

Druhá část vnitrobloku se promění v parčík, odstraní se oplocení a ošetří stromy, které do něj zarůstají. 

Počítá se také se zrušením asfaltové cesty v jižní části vnitrobloku, spojující vchody Turgeněvova 16 a 26. Díky tomu bude možné využít přirozeného sklonu terénu a vytvořit pozvolnější a přístupnější propojení se spodním vnitroblokem. 

Obyvatelé sídliště Turgeněvova najdou ve schránce spolu s Černovinami dotazník týkající se vnitrobloku i spokojenosti se životem na sídlišti. Dotazník je možné vyplnit online nebo najít ke stažení na webových stránkách www.brno-cernovice.cz/projekty. Odevzdat ho lze do sběrného boxu v prodejně Albert, Cornovova 3, nebo do schránky ÚMČ na adrese Bolzanova 1, případně zaslat e-mailem na adresu: sekretarka@cernovice.brno.cz do 8. 1. 2021. Deset vylosovaných získá drobnou odměnu. Na základě došlých podnětů bude v roce 2021 pokračovat příprava projektu.

Oprava MŠ Kneslova

Na přelomu září a října začala nutná oprava statiky objektu mateřské školy Kneslova. Objekt začal vlivem nesouměrného sedání praskat a bylo třeba přistoupit k projektu a výběru zhotovitele k zajištění bezpečnosti budovy. Brněnská stavební firma provádí zpevnění základů budovy technologií mikropilot, která se ale neobejde bez venkovních zemních prací pro přístup k základům a provedení železobetonové převázky. Soustavou mikropilot budou zesíleny i vnitřní nosné stěny. Aktuálně byly dokončeny vrtné práce mikropilotáže po obvodu budovy. Po stabilizaci objektu zesílením základů budou opraveny trhliny v nosném zdivu a zrekonstruovány venkovní plochy včetně výměny bočního schodiště (staré bylo nutno pro provedení prací odstranit), okapových chodníků, úpravy zeleně a oprav zdiva ve vnitřních prostorách. Stavební práce jsou naplánovány na nejkratší možnou dobu, aby se děti mohly vrátit ze současných provizorních prostor do vlastního objektu co nejdříve. 

Zvěřinovu čeká nové hřiště a snad i méně nepořádku

Dětské hřiště ve vnitrobloku Zvěřinova bylo delší dobu ve špatném stavu. V září bylo vypsáno výběrové řízení na dodávku nových prvků vybavení hřiště. Aby bylo možné upřednostnit kvalitu, nejednalo se o klasickou soutěž, ve které vítězí nejnižší cena. Nejdříve byla určena cena zakázky ve výši 400 000 Kč včetně DPH a prvky, které hřiště musí povinně obsahovat (kolotoč, skluzavka, balanční klády a houpačka). Výsledný návrh pak byl na účastníkovi VŘ, hodnotila se kritéria jako navrhované řešení a celkový estetický dojem, použité materiály, celkové řešení prostoru a nabídková cena. Ze čtyř návrhů nakonec zvítězila firma Hřiště.cz. V  listopadu proběhne demontáž stávající prolézačky, betonové zídky a obrubníků a do konce ledna by měly být nainstalované nové herní prvky. Zpoždění by mohlo nastat v případě dlouhodobě nepříznivého počasí. Do jara je ale času dost, takže na novou sezonu bude pro děti vše připraveno. Dlouhodobým problémem na ulici Zvěřinova a Klíčová je i nepořádek kolem kontejnerových stání. Od června zde probíhá jednou týdně pravidelný úklid, ale situace stále není dobrá. Pomoci by mohlo vybudování uzamykatelných kontejnerových stání. Projekt nyní čeká na vyjádření společnosti SAKO. V současnosti také probíhají jednání ohledně přesunutí kontejnerů na tříděný odpad z ulice Klíčova do vnitrobloku Klíčova.

Urbanistická studie zpracuje vize rozvoje Černovic

Městská část Brno-Černovice se potýká s řadou problémů v územním rozvoji. Jsou dané historicky a přispěl k nim i stávající územní plán, který vymezuje značnou část Černovic jako plochu čistého bydlení, ve kterém chybí občanská vybavenost. Nový územní plán, který by měl platit od roku 2023, přinese nové možnosti výstavby. Proto je dobré být připraven a mít představu, jak by měly Černovice do budoucna vypadat. Prvním krokem k vytvoření vize rozvoje Černovic je zpracování urbanistické studie, pro kterou byl vybrán ateliér Ing. arch. Jury.

Hlavními cíli studie bude:

  • analýza stávajícího stavu,
  • návrh umístění objektů, které v Černovicích chybějí (pošta, hasička, větší obchod, kulturní dům),
  • návrh řešení větších lokalit, pro které nový územní plán stanovuje nové využití – plocha před Mosilanou či pole nad sídlištěm Turgeněvova, které by mělo poskytnout prostor především pro to, co sídlišti nejvíc chybí – parkovací místa a zeleň.

Práce na studii začnou koncem října a budou trvat půl roku, výsledný návrh bude představen veřejnosti na společném setkání začátkem dubna. Počítá se i s tím, že relevantní připomínky, které ze setkání vzejdou, budou do studie zapracovány.

Ani stromy nežijí věčně

Smutný obrázek se naskytl obyvatelům Spodního sídliště ve čtvrtek 17. září. Před Šenkem na Spodním sídlišti bylo provedeno nevyhnutelné kácení vzrostlých smrků. Každý strom ve městě má svou hodnotu, dává stín a vytváří atmosféru místa. Ale ani stromy nežijí donekonečna. V rámci projektu Revitalizace Spodního sídliště bylo cílem zachovat maximum zeleně. Smrky byly podrobeny tahovým zkouškám, ze kterých je jasně vidět, že jsou nebezpečné pro své okolí. Místo nich budou v parčíku vysazeny nové stromy a keře podle projektu.

Školní zahrady se změní

Zahájili jsme obměnu zahrad v našich školských zařízení . První změny už proběhly v MŠ Štolcova 21.
Modelace kopce s vybudováním tunelu k prolézání, kontejnerové zahrádky a další novinky dětem nabízí mnoho vyžití. Děti tak mohou v podnětném prostředí prozkoumat zahradu jako živou učebnici. Další přírodní zahrady se budou realizovat v MŠ Kneslova a ZŠ Řehořova.

Radní plánují nové hřiště ve vnitrobloku Zvěřinova

Vnitroblok tvořený ulicemi Zvěřinova, Klíčova a Tržní se dočká nového dětského hřiště. Radní na svém 49. zasedání schválili vyhlášení veřejné zakázky, jejímž cílem je dodávka a instalace herních prvků. Hlavním kritériem pro dodávku bude estetická, funkční a materiálová kvalita jednotlivých návrhů. Podrobné informace o zakázce je možné nalézt na profilu zadavatele.

Jak přes kruháč do školy?

Od prvního září bude na stavbě okružní křižovatky Charbulova zřízen dočasný přechod od zdi Psychiatrické nemocnice do ulice Řehořova. Městské části se podařilo vyjednat změnu dopravního značení, která usnadní komplikovaný pohyb v okolí kruhového objezdu. Především pak umožní dětem bezpečnou cestu do školy na ulici Řehořově. V prvních dnech máme přislíben i dozor Policie ČR.
Vedení městské části je v pravidelném kontaktu s investorem stavby i stavební firmou a máme přislíbeno, že až na malé výjimky, kdy to technicky nebude možné, zůstane zachován i průchod v ulici Charbulova. Aktuální informace sledujte na našich webových stránkách nebo sociálních sítích.